top of page
 • Foto van schrijverSwollwacht

Samen voor Zwolle!

Neem inwoners serieus en zet ze in hun kracht! Dat is de oproep die Swollwacht vandaag, naast andere dingen, deed aan het college van burgemeester en wethouders tijdens de algemene beschouwingen.


De algemene beschouwingen zijn een van de belangrijkste momenten waarop de gemeenteraad besluiten neemt voor het beleid van de gemeente. Het andere moment is in het najaar tijdens de behandeling van de begroting. Vandaag vergaderde de gemeenteraad over de Perspectiefnota voor de komende vier jaar. Daarin staat wat het college de komende vier jaar wil bereiken. In de nota worden acht thema’s beschreven:

 1. Inwoner en overheid

 2. Koers sociaal domein

 3. Bestaanszekerheid en kansengelijkheid

 4. Opvang vluchtelingen

 5. Stedelijke ontwikkeling

 6. Mobiliteitstransitie

 7. Energietransitie

Zet inwoners in hun kracht

Voor Swollwacht staat voorop dat inwoners bij al deze thema’s een duidelijke stem moeten hebben. Helaas zijn er de afgelopen tijd veel voorbeelden geweest waarbij de inbreng van inwoners niet goed is meegenomen. Dat moet anders! “Laat inwoners niet wachten op een reactie, neem ze echt mee, benoem hun behoeften en zorgen. Zeg niet dat er een heel zorgvuldig proces heeft plaatsgevonden als inwoners ervaren dat er niet naar ze geluisterd is”, aldus fractievoorzitter Silvia Bruggenkamp tijdens de algemene beschouwingen. Ze kondigde een motie aan die het college vraagt om inwoners in hun kracht te zetten en per project structureel te wijzen op de instrumenten die voor hen beschikbaar zijn.

Toolkit Democratie

Om inwoners een duwtje in de rug te geven om zelf invloed uit te oefenen, heeft Swollwacht vandaag de Toolkit Democratie gelanceerd. De toolkit is een tienpuntenplan over het beïnvloeden van gemeentelijk beleid. Hierin lees je welke rechten en middelen je als inwoner hebt om voor je belangen op te komen. Bekijk de toolkit op onze website. Je kunt hem zowel als webpagina bekijken, als als pdf (een versie met doorkliklinkjes en een printversie).


Aankondiging moties

Daarnaast kondigde Silvia verschillende andere moties aan: over het toebedelen van een deel van de nieuwbouwwoningen aan Zwollenaren, over het toegankelijker maken van de stad voor mensen in een rolstoel, het verbieden van Roundup, over regionale samenwerking, over het bevorderen van het wapperen van de Zwolse vlag op 14 april voor alle Zwollenaren en over het in beeld brengen van factoren die de grootste impact hebben op de financiële situatie van inwoners. Daarnaast vraagt Swollwacht het college om in beeld te brengen wat de verschillen zijn in arbeidsomstandigheden voor ingehuurde medewerkers van de gemeente ten opzichte van medewerkers in vaste dienst. Tot slot wordt de motie over mondzorg voor minima opnieuw ingediend, en vragen we ons af of we opnieuw een motie moeten indienen om de juiste zorg te bieden voor psychisch kwetsbaren, die zorgen voor overlast bij de Stadkamer.


Zonder vertrouwen inwoners verdoen we onze tijd

Swollwacht vindt dat de perspectiefnota bol staat van de goede intenties, maar we missen wel wat concreetheid. Silvia: “Zo zijn de consequenties voor inwoners nog niet in beeld. Als je opschrijft dat je inwoners serieus neemt, doe dat dan ook gewoon! Zonder onze inwoners, zonder hun vertrouwen, staan we hier met zijn allen onze tijd te verdoen." "Er is dus werk aan de winkel en laten we dat samen doen”, zo besluit Silvia haar betoog. “Samen voor Zwolle!”


Meer informatie

Samen voor Zwolle, bijdrage van de Swollwachtfractie bij de Algemene Beschouwingen voor Perspectiefnota 2024 – 2027


Zwolle, 30 juni 2023

De Swollwachtfractie: Erna van de Grift, Chanel de Haan, Ron Klappe, Asia Golunska, en Silvia Bruggenkamp

Voorzitter,

 • Wij leven in een vrij land, in een vrije stad en we zijn daar iedere dag dankbaar voor.

 • In ons mooie Zwolle hechten we aan aandacht voor elkaar. Ieder mens heeft een uniek levensverhaal en aandacht daarvoor maakt onze samenleving sterker.

 • In Zwolle moet je jezelf kunnen zijn en iedere Zwollenaar doet ertoe. We willen de identiteit en kwaliteit van onze stad bewaken, want we vinden dat Zwolle mooi, leefbaar en veilig moet zijn.

 • Het bevorderen van gelijke kansen voor iedereen zien wij als onze opdracht. Sociale rechtvaardigheid en welzijn gelden voor iedere Zwollenaar.

 • We zijn er voor wie de overheid nodig heeft: de overheid moet naast mensen staan, niet tegenover hen: we willen graag dat onze inwoners de overheid als bondgenoot ervaren, niet als vijand!

 • En we zijn er niet alleen voor mensen, maar ook hebben we oog en aandacht voor het welzijn van alle dieren in onze stad en voor onze Zwolse natuur.

 • Voorzitter, dit zijn de kernwaarden van onze partij en dit is onze basis.

 • Vanuit deze basis hebben we de Perspectiefnota gelezen en geduid en we willen het college, en alle ambtenaren die hieraan hebben gewerkt heel hartelijk danken voor deze Perspectiefnota.

Crises

 • We leven, voorzitter, in een opeenstapeling van crises. De wooncrisis, de vluchtelingencrisis, de energiecrisis, de koopkrachtcrisis, de vertrouwenscrisis.

 • Daarnaast lijkt in Zwolle zelfs sprake te zijn van een afvalcrisis.

 • En dit alles drukt op onze inwoners!

 • We leven niet alleen in tijden van crises, voorzitter. We leven ook in tijden van transitie. Verschillende transities zijn gaande en ook Zwolle is daar onderdeel van.

 • Mega-opgaves, voorzitter, die ons doen beseffen dat alles met alles verbonden is en dat er geen simpele oplossingen zijn.

 • We hebben een aantal moties in voorbereiding om onze transities verder te helpen.

 • Veel van onze inwoners hebben het vertrouwen in de overheid verloren. Het CBS heeft berekend dat in het laatste kwartaal van 2022 slechts 25% van de 15-plussers vertrouwen in de Tweede Kamer had. Dit is het laagste niveau sinds 2012 toen dit onderzoek voor het eerst werd gedaan. Ook het vertrouwen in politici is met 21% aanzienlijk lager dan in voorafgaande jaren.

 • We zien in Nederland een wildgroei aan wantrouwen, vervreemding en polarisatie en de kloof tussen de overheid en inwoners groeit alleen maar.

De kloof

 • Die kloof is zelfs groter dan ooit!

 • Die kloof zien we, ervaren we en horen we vrijwel dagelijks van onze inwoners.

 • Een groot deel, voorzitter, van de oplossing ligt niet in documenten of protocollen. Het gaat over écht luisteren, je inleven en daadwerkelijk iets doen met wat je gehoord hebt, juist als gemeente.

 • Maar we denken ook dat onze inwoners best een duwtje in de rug kunnen krijgen, ze weten soms echt niet welke rechten en middelen ze in handen hebben om voor hun belangen op te komen.

 • Wij vinden ook dat veel meer inwoners politiek actief zouden moeten worden;

 • En daarom bieden we vandaag onze inwoners een gereedschapskist aan voorzitter, een toolkit! Een tienpuntenplan ‘beïnvloeden van gemeentelijk beleid’, bijvoorbeeld door zelf in de politiek te gaan 😉.

 • En we willen dit graag symbolisch aan het college aanbieden.

 • Maar vooral willen we ons tot doel stellen, dat deze tools helemaal niet gebruikt hoeven te worden. We willen veel liever dat onze inwoners het vertrouwen in de politiek weer terugvinden en zich goed vertegenwoordigd en gehoord voelen!

 • Wel hebben we een motie in voorbereiding die het college vraagt inwoners in hun kracht te zetten en per project structureel inwoners actief te wijzen op de instrumenten die voor hen beschikbaar zijn.

Niet inbreiden maar uitbreiden

 • Voorzitter, ons college ziet voornamelijk inbreiding als oplossing voor het enorme woningtekort.

 • Wij zijn bezorgd dat door de inbreidingsplannen de sociale cohesie, die toch al onder druk staat, nog meer afneemt.

 • Wat we graag willen is dat wijken als gemeenschappen, bijna als dorpen worden gevormd. Waar sociale cohesie een vanzelfsprekendheid is, waar iedereen elkaar kent en waar het vanzelfsprekend is dat een beroep op elkaar wordt gedaan.

 • Het bouwen van zoveel woningen door middel van inbreiding veroorzaakt een enorm groot probleem is onze stelling.

 • De beschikbare ruimte wordt niet groter. Wat wel groter wordt is het beroep dat mensen doen op de beschikbare ruimte en op de beschikbare voorzieningen.

 • Als een deel van de vele te bouwen woningen nu werden toebedeeld aan mensen die nu al in Zwolle wonen, zou dat beroep op ruimte en voorzieningen een stuk minder worden én je laat zien dat je er als gemeente écht bent voor je inwoners.

 • Een meerderheid van onze gemeenteraad en het college wilde hier nooit iets van weten. Maar nu alles zo in de knel komt, is het wellicht tijd voor heroverweging.

 • Wij overwegen hierover een motie in te dienen.

Inclusiviteit

 • Voorzitter, we zijn een inclusieve stad en we hebben beleid voor een toegankelijke stad.

 • Maar in Zwolle is een groot aantal locaties niet toegankelijk voor mensen die afhankelijk zijn van een rolstoel, denk aan horeca en winkels.

 • Wij denken dat hier iets aan kan worden gedaan en we dienen hier dan ook een motie voor in!

Vrijheid

 • Onze vrijheid, ik begon daar onze algemene beschouwingen mee, is een groot goed en verdient aandacht en herdenking. Dat geldt zeker ook voor de bevrijding van Zwolle die op 14 april 2025 80 jaar geleden plaatsvond.

 • We zien een overweldigend, samenbindend en hartverwarmend schouwspel voor ons als op die dag, in alle Zwolse straten de blauwwitte Zwolse vlag wappert.

 • Vandaar onze motie waarin we het college oproepen te bevorderen dat op 14 april 2025 iedere Zwollenaar de Zwolse vlag kan laten wapperen.

Gelijke monniken – gelijke kappen

 • Voorzitter, stel!

 • Je draagt op je werk kleding met het logo van de gemeente Zwolle.

 • Je werkt in een gemeentelijke ruimte.

 • Je hebt een @zwolle-mailadres.

 • Je ontvangt jaarlijks een kerstpakket van de gemeente.

 • Je zet je samen met je team 24/7 in voor de gemeente.

 • Ben jij dan ambtenaar? Nee dus!

 • Want het gaat hier om werk dat is uitbesteed. Dit betekent mindere primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.

 • Werknemers voelen zich ongelijk behandeld, en daarom ook onvoldoende gezien en gewaardeerd.

 • Het gevolg is een groot verloop van personeel en dat is natuurlijk ook niet in het voordeel van de dienstverlening. Steeds opnieuw inwerken, nauwelijks teamvorming en motivatie die keldert… niet best.

 • Voorzitter, de fractie van Swollwacht vraagt het college in beeld te brengen in hoeverre en in welke mate sprake is van verschillen met gemeentelijke arbeidsvoorwaarden en te onderzoeken wat nodig is om deze verschillen te minimaliseren! Afhankelijk van de reactie van het college overweegt onze fractie hierover een motie in te dienen.

Mondzorg voor minima

 • Voorzitter, het was nieuw dat we voorafgaand aan het opstellen van de Perspectiefnota als raad met elkaar in gesprek gingen en het erover hadden wat nu echt in deze Perspectiefnota een plek moest krijgen.

 • Tijdens dit gesprek kwam het onderwerp mondzorg voor minima ter tafel en ik was ontzettend blij dat alle aanwezigen het met ons een waren dat die mondzorg voor iedereen in Zwolle beschikbaar en toegankelijk moet zijn.

 • Daarom dienen we nogmaals onze motie in, weer samen met de fractie van SP en vragen we weer aan het college mondzorg onderdeel te maken van het gezondheidsbeleid.

Psychisch kwetsbaren

 • Voorzitter, we zien we dat psychisch kwetsbare mensen het moeilijk hebben en met hun moeilijkheden zorgen voor angst, overlast en soms voor gevaarlijke situaties.

 • Onze motie over de situatie bij de Stadkamer kon op een meerderheid van de raad rekenen en daar zijn we blij mee maar hoe staat het er nu mee?

 • Waar moeten psychisch kwetsbare mensen heen? Waar kunnen zij terecht overdag?

 • Is er een plek waar zij overdag kunnen verblijven en waar goede aandacht is voor hun situatie? Goede ondersteuning door mensen die daarvoor zijn opgeleid?

 • Kunnen we het college helpen met een motie hierover?

Roundup

 • Voorzitter, onze natuur is kwetsbaar en kostbaar.

 • We hebben helaas moeten constateren dat in onze stad een gruwelijk bestrijdingsmiddel wordt gebruikt: Roundup.

 • We willen het college oproepen dit te verbieden en we dienen daarover een motie in.

Tijden van onzekerheid en crises

 • Sinds 2008 leven we in een continue opeenstapeling van crises.

 • Dit drukt onafgebroken op onze inwoners. De armoedekloof wordt steeds groter. Zelfs mensen met middeninkomens en mensen die nog nooit eerder financiële problemen hebben gehad komen in de schulden.

 • Ook al deze crises zorgen voor wantrouwen en afkeer van de overheid.

 • Voorzitter, bij de behandeling van de jaarstukken worden zorgen geuit over de kloof tussen de beschikbare middelen en de ambities: die kloof lijkt alleen maar groter te worden.

 • We dienen daarom een motie in die het college vraagt de belangrijkste factoren in beeld te brengen die de grootst mogelijk impact hebben op de financiële situatie in Zwolle en dit te vertalen naar scenario’s en deze voor te leggen aan de gemeenteraad.

Regionale samenwerking

 • Voorzitter, in de Perspectiefnota wordt voorgesteld om (boven)regionale samenwerking uit te roepen tot een van de focusgebieden voor de komende jaren.

 • En we denken dat dit van grote toegevoegde waarde kan zijn voor Zwolse projecten en beleid.

 • Maar we missen op dit moment goed inzicht in de vraag aan welke samenwerkingsverbanden Zwolle meedoet, met welk doel en met welke inzet.

 • We vragen met een motie dan ook aan het college dit in beeld te brengen en jaarlijks aan de gemeenteraad te rapporteren welke resultaten er zijn behaald voor Zwolle (en partners) binnen dat samenwerkingsgebied.

Ten slotte

 • Voorzitter, we hebben een aantal moties in voorbereiding, we hebben wat van onze zorgen en aandachtsgebieden gedeeld in deze algemene beschouwingen, maar wat vinden we nu eigenlijk van deze Perspectiefnota?

 • We vinden dat deze nota bol staat van de goede intenties en we snappen en onderschrijven de focus op de acht onderwerpen.

 • We missen wel wat concreetheid, zo zijn bijvoorbeeld de consequenties voor inwoners nog niet in beeld.

 • Terwijl uit de Perspectiefnota toch heel duidelijk blijkt dat het college wil werken aan herstel van vertrouwen en wil laten zien dat zij onze inwoners serieus neemt.

 • Als je opschrijft dat je inwoners serieus neemt, doe dat dan ook gewoon!

 • Laat inwoners niet wachten op een reactie. Neem inwoners echt mee, benoem hun behoefte, hun zorgen. Zeg niet dat er een heel zorgvuldig proces heeft plaatsgevonden als inwoners ervaren dat naar hun beleving niet geluisterd is.

 • Veel inwoners laten ons weten dat zij zich niet gehoord voelen, dat zij niet serieus genomen worden en zij voelen zich in de steek gelaten.

 • En dat moet niet! Want zonder onze inwoners, voorzitter, zonder hun vertrouwen, staan we hier met ons allen onze tijd te verdoen.

 • En niemand in deze zaal wil dat!

 • Er is dus werk aan de winkel, voorzitter, en laten we dat samen doen! Samen voor Zwolle!

Voorzitter, dank u wel.
Comments


bottom of page