top of page
 • Foto van schrijverSwollwacht

Pak overlast Stadkamer aan!

De gemeente gaat samen met de Stadkamer aan de slag met de aanpak van de overlast bij de Stadkamer door psychisch kwetsbaren en verslaafden. Een ruime meerderheid stemde gisteren voor een motie van Swollwacht die het college van burgemeester en wethouders hiertoe oproept.


“De Zwolse Stadkamer biedt een warme plek aan ieder die dat nodig heeft en moet een plek zijn waar iedereen zich veilig voelt. Maar helaas is in de Stadkamer in toenemende mate sprake van overlast van psychisch kwetsbaren en verslaafden. Deze overlast zorgt ervoor dat bezoekers en medewerkers zich onveilig voelen. De overlast neemt zelfs zo toe dat bezoekers laten weten dat ze liever niet meer naar de Stadkamer Centrum komen. In Zwolle moet iedereen zich veilig voelen en zich veilig weten.” Dat zei Swollwacht-fractievoorzitter Silvia Bruggenkamp gisteren tijdens de gemeenteraadsvergadering. Bij de behandeling van de Strategische Veiligheidsagenda 2023-2026 diende Swollwacht samen met D66, ChristenUnie, Partij voor de Dieren en CDA een motie in om de overlast aan te pakken.


Foto: Raymond Snijders Met de motie vragen de indieners aan het college van B en W om samen met de Stadkamer en mogelijk andere maatschappelijke partners om te komen tot een passende oplossing om de overlast en de gevoelens van onveiligheid te voorkomen.

Stadkamer huurt nu zelf beveiliging in

De Stadkamer huurt op dit moment zelf beveiliging in om de overlast aan te pakken. Dat gaat op termijn ten koste van andere werkzaamheden. En de financiële basis van de Stadkamer is al kwetsbaar. In de motie roept Swollwacht dan ook op om de kosten van de aanpak niet bij de Stadkamer neer te leggen. Volgens Swollwacht zijn er mogelijk ook andere manieren om overlast terug te dringen, zoals de inzet van sociaal werkers of het bieden van alternatieve locaties waar mensen met een psychische kwetsbaarheid en/of verslavingsproblematiek terecht kunnen.


Wethouder: met urgentie oppakken

Tijdens de vergadering ontraadde wethouder Monique Schuttenbeld de motie, omdat de gemeente er in haar woorden al ‘volop mee aan de slag is’. “In 2020 zijn er afspraken gemaakt met het Zorg-en Veiligheidshuis IJsselland. De Stadkamer zou de overlast monitoren. Door corona is het op de lange baan geschoven. Het lijkt me goed om de afspraken te herijken. We zijn ook in contact met de politie hierover. Ik kan u toezeggen dat we dit met veel urgentie verder zullen oppakken.”

De wethouder moet de gemeenteraad voor de zomer informeren over de aanpak, staat in de motie.


Meer informatie

Motie goede aandacht overlast Stadkamer


De raad van Zwolle in vergadering bijeen op 8 mei 2023 – gelezen hebbend de Strategische Veiligheidsagenda 2023 - 2026


Overwegende dat:

 • de Zwolse Stadkamer een warme plek biedt aan ieder die dat nodig heeft en een plek moet zijn waar iedereen zich veilig voelt;

 • er in toenemende mate sprake is van overlast en gevoelens van onveiligheid door inwoners met psychische kwetsbaarheid en/of verslavingsproblematiek.

Van mening dat:

 • overlast en gevoelens van onveiligheid moeten worden voorkomen, zodat de Stadkamer een veilige plek blijft voor alle Zwollenaren die de Stadkamer bezoeken en diegenen die er werkzaam zijn;

 • extra inzet op het voorkomen van overlast en gevoelens van onveiligheid (in welke vorm dan ook) van groot belang is;

 • de Stadskamer momenteel extra beveiliging inzet en bekostigt uit haar reserves;

 • dit op termijn budgettair ten koste gaat van andere werkzaamheden;

 • het onderzoek ‘Stadkamer 2030’ aantoont dat vanwege de enorm toegenomen vraag de financiële basis van de Stadkamer kwetsbaar is;

 • er mogelijk andere manieren zijn om de overlast terug te dringen, zoals bijvoorbeeld de inzet van sociaal werkers of het bieden van alternatieve locaties waar mensen met psychische kwetsbaarheid en/of verslavingsproblematiek terecht kunnen.

Roept het college op:

 • samen met de Stadkamer (en mogelijk andere maatschappelijke partners) te komen tot een passende oplossing om de overlast en gevoelens van onveiligheid te voorkomen;

 • eventuele kosten niet ten laste te laten komen van het huidige budget van de Stadkamer;

 • de gemeenteraad hierover voor de het zomerreces van 2023 te informeren.

En gaat over tot de orde van de dag.

Swollwacht

​​​​​​​​​Silvia Bruggenkamp

D66 Marco van Driel


ChristenUnie Klariska ten Napel Partij voor de Dieren Debbie Mathijsen CDA Laura van de GiessenComments


bottom of page