top of page
  • Foto van schrijverSwollwacht

Swollwacht: geen coffeeshops in de buurt van scholen

De gemeenteraadsfractie van Swollwacht wil een verbod op coffeeshops in de buurt van scholen en zorginstellingen. Dit zei fractievoorzitter Silvia Bruggenkamp op 12 december in het themadebat dienstverlening en inwonerbetrokkenheid in de gemeenteraad. Tijdens het themadebat debatteerde de gemeenteraad over negen verschillende informatienota’s. Aan het begin van haar inbreng gaf Silvia aan dat deze werkwijze niet prettig is. Fracties kunnen niet over elk onderwerp iets zeggen, en voor inwoners wordt het er ook niet begrijpelijker op. Op een ander moment zal de gemeenteraad deze werkwijze evalueren.

Rioolwateronderzoek naar drugsgebruik

Een van de onderwerpen waar de raad over sprak was het rioolwateronderzoek naar drugsgebruik in Zwolle. Daaruit blijkt, net als uit het eerste onderzoek in 2021, dat het drugsgebruik in Zwolle iets lager is dan in andere grotere Nederlandse steden. Behalve voor amfetamine en 3-MMC. Daar ligt het gebruik in Zwolle een stuk hoger dan in andere steden.

Swollwacht pleitte in 2019 al voor het vergroten van de afstand tussen coffeeshops en scholen. De gemeenteraad wilde dat toen niet. Wellicht is de tijd nu veranderd, en willen de raadsleden het nu wel, oppert Silvia. Wellicht dat Swollwacht volgende week, 19 december, opnieuw een motie indient voor een verbod op coffeeshops vlakbij scholen en zorginstellingen.

Serieus werk van tegengaan middelengebruik

Swollwacht is blij dat het college serieus werk wil maken van het tegengaan van middelengebruik. Tijdens het debat zegde het college toe dat er in het eerste kwartaal van 2023 een tussenevaluatie komt van het middelengebruik in Zwolle. Ook gaat wethouder Van Willigen in gesprek met vertegenwoordigers van de Zwolse studentenverenigingen over het middelengebruik onder studenten. Op 19 december besluit de gemeenteraad definitief over alle informatienota’s en stemt over eventuele moties, zoals van Swollwacht over een afstandscriterium tussen coffeshops en scholen en zorginstellingen.

Meer informatie

Bijdrage fractievoorzitter Silvia Bruggenkamp in het themadebat dienstverlening en inwonerbetrokkenheid op maandag 12 december 2022

Voorzitter, dank u wel. Allereerst voorzitter, bij de voorbereiding voor vanavond merkte onze fractie niet voor de eerste keer, dat het ingewikkeld is een themadebat voor te bereiden.

Vanavond staan negen informatienota’s op de agenda in het kader van dienstverlening en inwonerbetrokkenheid.

We willen graag dat onze inwoners zich betrokken voelen bij wat we hier in deze zaal doen. Maar we krijgen steeds meer signalen dat ze het niet meer begrijpen en we snappen dat wel. Vanavond kiest bijvoorbeeld de ene fractie ervoor te focussen op de voortgangsrapportage dienstverlening en het vuurwerkonderwerp. De andere fractie kiest voor het rioolwateronderzoek naar drugsgebruik en de afdoening van de motie ‘carnivoor geef het door’. Voorzitter, het wás al niet altijd leuk voor inwoners te luisteren naar onze debatten, maar wij denken dat met deze werkwijze de betrokkenheid van inwoners, die wij zo graag zien toenemen, eerder afneemt.

En voor de duidelijkheid, ook wij hebben ingestemd met deze nieuwe werkwijze voorzitter! Want het is gewoon goed om nieuwe dingen te proberen. Maar nu vanavond het thema inwonerbetrokkenheid centraal staat lijkt het ons een goed moment te benoemen en te bevestigen dat we begrijpen dat deze debatwerkwijze voor onze inwoners, afgaande op de signalen die we krijgen, niet de meest goede is om betrokkenheid te bevorderen.

Dit vooruitlopend op de evaluatie over de nieuwe werkwijze natuurlijk.

Voorzitter, we willen nu graag ingaan op het plan van aanpak ‘verbeterslag kwaliteit van de stukken voor het bestuur’.

Het is mooi dat de directie en het college werk maken van de kritiek die vanuit de raad is geleverd op de leesbaarheid van de stukken. Het Versimpelteam dat vanaf 2017 aan de slag is, doet goede dingen. Dit Versimpelteam is tot stand gekomen dankzij het initiatief van de ChristenUnie en dat mag best eens benoemd worden wat ons betreft!

Voorzitter, een forse opgave lezen we in het plan van aanpak en dat is natuurlijk gewoon waar.

Een opgave ook die mensen raakt in hun werk. We hechten eraan om te benadrukken dat wij dat begrijpen. Ambtelijk taalgebruik, juridisch taalgebruik, bevorderen dat wat wordt opgeschreven niet voor allerlei interpretaties vatbaar is. We denken, maar zijn heel benieuwd of het college dit ook zo ervaart, dat daar de grootste uitdaging ligt, we horen het graag van het college!

Overall: we zijn erg ingenomen met het plan van aanpak, voorzitter. Zo is feedback een essentieel onderdeel van het proces en dat vinden we sterk! We vinden het sterk dat de organisatie zich hard maakt voor goed leesbare stukken. Wat we als extra aanbeveling nog willen meegeven: kijk bij het schrijven van stukken door de ogen van onze inwoners. Wat lezen zij? Wat ervaren zij? En misschien nog belangrijker: hoe wil je dat zij de gemeente Zwolle ervaren?

Voorzitter, heel veel succes wensen we het college toe met de voorgenomen verbeterslag!

Dan kom ik voorzitter, op het volgende onderwerp waar we wat over willen zeggen vanavond: het rioolwateronderzoek naar drugsgebruik in Zwolle.

Een formulering in de informatienota viel ons extra op: ‘Er is aandacht nodig voor ‘the bigger picture’. Het waarom van het middelengebruik door jongeren en volwassenen’ en iets verderop in de nota: ‘proberen we natuurlijk zoveel mogelijk te voorkomen dat jongeren starten met drugsgebruik’.

Voorzitter, in 2019 hebben wij, samen met de fracties van ChristenUnie en CDA geprobeerd om er via een amendement voor te zorgen dat er een grotere afstand komt tussen scholen en coffeeshops. Het Rijk geeft aan dat deze afstand tenminste 350 meter moet bedragen maar gemeenten zijn vrij om van deze regel af te wijken.

Deze gemeenteraad wilde dat niet. Sterker nog: via een amendement is er doorgedrukt dat het afstandscriterium tot scholen helemaal is verdwenen uit het beleid en datzelfde geldt voor het afstandscriterium tot zorginstellingen. Zorginstellingen waar kwetsbare en verslavingsgevoelige mensen verblijven.

Voorzitter, uit de informatienota die voor ons ligt blijkt dat dit college de verslavingsproblematiek serieus neemt. Zo pleit zij voor het IJslandse model, en wil zij een stimulerende en gezonde omgeving creëren. Hoort daar niet bij dat coffeeshops in de nabijheid van scholen en zorginstellingen verboden worden? Het zal u niet verbazen dat wij een groot voorstander zijn en we overwegen hiervoor met een motie te komen, wellicht is er nu een meerderheid voor te vinden. De twee amendementen die we in 2019 hierover indienden werden helaas verworpen.

Het lijkt ons een prima gebaar naar de stad dat wij coffeeshops niet in de nabijheid van onze scholen dulden. Het cannabisgebruik lijken we normaal te vinden inmiddels.

Tijdens het rondetafelgesprek in juni dit jaar werd door sprekers uitdrukkelijk aangegeven dat we het gebruik van cannabis niet moeten onderschatten!

Voorzitter, voor het overige: wij zijn als fractie heel blij dat in het coalitieakkoord is opgenomen het tegengaan van middelengebruik. We zien echt dat het college er serieus werk van wil maken en we wensen het college daar veel succes en wijsheid bij want het is geen gemakkelijke opgave.

Voorzitter, ten slotte,

We hebben vanavond onze aandacht gericht op deze twee onderwerpen. Dat betekent niet dat we de andere onderwerpen niet belangrijk vinden!

Onze keuze voor het houden van themadebatten betekent voor onze fractie dat we niet alle onderwerpen de aandacht kunnen geven die ze verdienen en dat vinden we jammer! Dit komt uiteraard ook in de evaluatie nog ter sprake.

Voorzitter, hartelijk dank.

Comments


bottom of page