top of page
  • Foto van schrijverSwollwacht

‘Bekijk teksten door ogen van inwoners’

Swollwacht is enthousiast over de plannen van de gemeente Zwolle voor het Versimpelteam. Teksten die naar de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders worden gestuurd, moeten leesbaarder worden. ‘Kijk daarbij door de ogen van onze inwoners’, zo beveelt fractievoorzitter Silvia Bruggenkamp het college aan in het themadebat dienstverlening en inwonerbetrokkenheid op 12 december. Tijdens het themadebat debatteerde de gemeenteraad over negen verschillende informatienota’s. Lees ook de reactie van Swollwacht op het rioolwateronderzoek naar drugsgebruik en de wens om coffeeshops op een grotere afstand van scholen en zorginstellingen te plaatsen.

Leesbaarheid teksten kan beter

Tijdens het themadebat ging Silvia in op de leesbaarheid van de stukken voor het bestuur. Teksten van de gemeente moeten voor iedereen duidelijk leesbaar en begrijpelijk zijn. Sinds 2017 is er daarom een Versimpelteam actief. Zij hebben de afgelopen jaren meer dan duizend brieven en webpagina’s verbeterd. Maar ook de stukken aan de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders kunnen duidelijker. Dat vindt de gemeenteraad, en het college is het daarmee eens. Het college van B en W stuurde voor dit debat een informatienota waarin het plan van aanpak staat over de ‘verbeterslag kwaliteit van de stukken voor het bestuur’. Hierin staat dat de leesbaarheid en vormgeving van stukken geschreven door ambtenaren de komende drie jaar wordt aangepakt door het Versimpelteam. Stukken die veel gelezen worden en veel impact hebben, bijvoorbeeld over het sociaal domein, krijgen prioriteit. Ambtenaren krijgen hiervoor verschillende hulpmiddelen, zoals een taaltool in Word, schrijftrainingen, taalcoaches en feedback van collega’s.

“Het Versimpelteam doet goede dingen!”

Swollwacht is blij met dit plan van aanpak. “Het Versimpelteam doet goede dingen!”, aldus Silvia. Ze ziet dat het plan van aanpak heel wat betekent voor de ambtenaren. Het raakt hen in hun werk. Swollwacht vindt het mooi om te zien dat feedback een essentieel onderdeel is van het proces. Silvia: “Wat we als extra aanbeveling nog willen meegeven: kijk bij het schrijven van stukken door de ogen van onze inwoners. Wat lezen zij? Wat ervaren zij? En misschien nog belangrijker: hoe wil je dat zij de gemeente Zwolle ervaren?”

Meer informatie

Bijdrage fractievoorzitter Silvia Bruggenkamp in het themadebat dienstverlening en inwonerbetrokkenheid op maandag 12 december 2022

Voorzitter, dank u wel. Allereerst voorzitter, bij de voorbereiding voor vanavond merkte onze fractie niet voor de eerste keer, dat het ingewikkeld is een themadebat voor te bereiden.

Vanavond staan negen informatienota’s op de agenda in het kader van dienstverlening en inwonerbetrokkenheid.

We willen graag dat onze inwoners zich betrokken voelen bij wat we hier in deze zaal doen. Maar we krijgen steeds meer signalen dat ze het niet meer begrijpen en we snappen dat wel. Vanavond kiest bijvoorbeeld de ene fractie ervoor te focussen op de voortgangsrapportage dienstverlening en het vuurwerkonderwerp. De andere fractie kiest voor het rioolwateronderzoek naar drugsgebruik en de afdoening van de motie ‘carnivoor geef het door’. Voorzitter, het wás al niet altijd leuk voor inwoners te luisteren naar onze debatten, maar wij denken dat met deze werkwijze de betrokkenheid van inwoners, die wij zo graag zien toenemen, eerder afneemt.

En voor de duidelijkheid, ook wij hebben ingestemd met deze nieuwe werkwijze voorzitter! Want het is gewoon goed om nieuwe dingen te proberen. Maar nu vanavond het thema inwonerbetrokkenheid centraal staat lijkt het ons een goed moment te benoemen en te bevestigen dat we begrijpen dat deze debatwerkwijze voor onze inwoners, afgaande op de signalen die we krijgen, niet de meest goede is om betrokkenheid te bevorderen.

Dit vooruitlopend op de evaluatie over de nieuwe werkwijze natuurlijk.

Voorzitter, we willen nu graag ingaan op het plan van aanpak ‘verbeterslag kwaliteit van de stukken voor het bestuur’.

Het is mooi dat de directie en het college werk maken van de kritiek die vanuit de raad is geleverd op de leesbaarheid van de stukken. Het Versimpelteam dat vanaf 2017 aan de slag is, doet goede dingen. Dit Versimpelteam is tot stand gekomen dankzij het initiatief van de ChristenUnie en dat mag best eens benoemd worden wat ons betreft!

Voorzitter, een forse opgave lezen we in het plan van aanpak en dat is natuurlijk gewoon waar.

Een opgave ook die mensen raakt in hun werk. We hechten eraan om te benadrukken dat wij dat begrijpen. Ambtelijk taalgebruik, juridisch taalgebruik, bevorderen dat wat wordt opgeschreven niet voor allerlei interpretaties vatbaar is. We denken, maar zijn heel benieuwd of het college dit ook zo ervaart, dat daar de grootste uitdaging ligt, we horen het graag van het college!

Overall: we zijn erg ingenomen met het plan van aanpak, voorzitter. Zo is feedback een essentieel onderdeel van het proces en dat vinden we sterk! We vinden het sterk dat de organisatie zich hard maakt voor goed leesbare stukken. Wat we als extra aanbeveling nog willen meegeven: kijk bij het schrijven van stukken door de ogen van onze inwoners. Wat lezen zij? Wat ervaren zij? En misschien nog belangrijker: hoe wil je dat zij de gemeente Zwolle ervaren?

Voorzitter, heel veel succes wensen we het college toe met de voorgenomen verbeterslag!

Dan kom ik voorzitter, op het volgende onderwerp waar we wat over willen zeggen vanavond: het rioolwateronderzoek naar drugsgebruik in Zwolle.

Een formulering in de informatienota viel ons extra op: ‘Er is aandacht nodig voor ‘the bigger picture’. Het waarom van het middelengebruik door jongeren en volwassenen’ en iets verderop in de nota: ‘proberen we natuurlijk zoveel mogelijk te voorkomen dat jongeren starten met drugsgebruik’.

Voorzitter, in 2019 hebben wij, samen met de fracties van ChristenUnie en CDA geprobeerd om er via een amendement voor te zorgen dat er een grotere afstand komt tussen scholen en coffeeshops. Het Rijk geeft aan dat deze afstand tenminste 350 meter moet bedragen maar gemeenten zijn vrij om van deze regel af te wijken.

Deze gemeenteraad wilde dat niet. Sterker nog: via een amendement is er doorgedrukt dat het afstandscriterium tot scholen helemaal is verdwenen uit het beleid en datzelfde geldt voor het afstandscriterium tot zorginstellingen. Zorginstellingen waar kwetsbare en verslavingsgevoelige mensen verblijven.

Voorzitter, uit de informatienota die voor ons ligt blijkt dat dit college de verslavingsproblematiek serieus neemt. Zo pleit zij voor het IJslandse model, en wil zij een stimulerende en gezonde omgeving creëren. Hoort daar niet bij dat coffeeshops in de nabijheid van scholen en zorginstellingen verboden worden? Het zal u niet verbazen dat wij een groot voorstander zijn en we overwegen hiervoor met een motie te komen, wellicht is er nu een meerderheid voor te vinden. De twee amendementen die we in 2019 hierover indienden werden helaas verworpen.

Het lijkt ons een prima gebaar naar de stad dat wij coffeeshops niet in de nabijheid van onze scholen dulden. Het cannabisgebruik lijken we normaal te vinden inmiddels.

Tijdens het rondetafelgesprek in juni dit jaar werd door sprekers uitdrukkelijk aangegeven dat we het gebruik van cannabis niet moeten onderschatten!

Voorzitter, voor het overige: wij zijn als fractie heel blij dat in het coalitieakkoord is opgenomen het tegengaan van middelengebruik. We zien echt dat het college er serieus werk van wil maken en we wensen het college daar veel succes en wijsheid bij want het is geen gemakkelijke opgave.

Voorzitter, ten slotte,

We hebben vanavond onze aandacht gericht op deze twee onderwerpen. Dat betekent niet dat we de andere onderwerpen niet belangrijk vinden!

Onze keuze voor het houden van themadebatten betekent voor onze fractie dat we niet alle onderwerpen de aandacht kunnen geven die ze verdienen en dat vinden we jammer! Dit komt uiteraard ook in de evaluatie nog ter sprake.

Voorzitter, hartelijk dank.

Kommentarer


bottom of page