• Swollwacht

Week 14 en 15

Op maandag 30 maart vond naast de besluitvormende ronde, waarin wij o.a. hebben ingestemd met het agenderen van de actuele situatie in de wijk Holtenbroek een debatronde plaats over de strategische wateragenda. Tijdens dit debat hebben wij een aantal kritische vragen gesteld aan de wethouder. We hebben bijvoorbeeld gevraagd naar de concreetheid van de plannen, wie doet wat, en naar hoe de wethouder gaat zorgen dat deze wateragenda gaat leven in alle lagen van onze Zwolse samenleving. Want we vinden het belangrijk dat inwoners van Zwolle zich ervan bewust zijn dat zij een rol kunnen spelen bij het vergroten van waterveiligheid. Bijvoorbeeld door het tegengaan van verstening van tuinen! Op maandag 7 april is er gedebatteerd over de versnellingsactie sociale huurwoningen. En wij zijn blij dat deze versnellingsactie plaatsvindt want er is dringend behoefte aan meer sociale huurwoningen. Echter in het College akkoord is steeds de ambitie uitgesproken een aantal van 400 sociale huurwoningen te realiseren. Natuurlijk hebben we de wethouder daarop aangesproken.

Ook is gedebatteerd over de Actualisatie Horecavisie “Gastvrij en Vitaal 2012 – 2017”. Wij kunnen ons in grote lijnen vinden in deze actualisatie. We vinden het belangrijk dat er een goede mix komt van horeca, cultuur en winkels. We zijn uiteraard heel benieuwd naar de uitkomsten van het onderzoek naar de invulling op langere termijn!Contact,

E-mail: info@swollwacht.nl

Postadres partijsecretariaat

Swollwacht:
Gantel 26, 8032 BR Zwolle

     @Swollwacht

     swollwacht

  • Black Twitter Icon
  • Black Facebook Icon

Lidmaatschap,

Als u lid of donateur wilt worden

van Swollwacht, kunt u contact opnemen met ons partijsecretariaat.

Het lidmaatschap of het donateurschap van Swollwacht is € 15,00 per kalenderjaar.

Copyright © 2020 Swollwacht