top of page
 • Foto van schrijverSwollwacht

Motie vreemd aan de orde van de dag “Zorgwoningen en zorgelijke zorgaanbieders”

Motie vreemd aan de orde van de dag “Zorgwoningen en zorgelijke zorgaanbieders”


De gemeenteraad van Zwolle in vergadering bijeen op 29 november 2021

Constaterende dat:

 • Zwolle een inclusieve samenleving is en wil blijven;

 • Er mensen zijn die wonen met zorg nodig hebben ;

 • Niet alle aanbieders van wonen met zorg initiatieven via de gemeente afstemmen waar geschikte locaties zijn voor deze woonvormen;

 • Er bij dit soort initiatieven dan geen afstemming met omwonenden plaats vindt;

 • Dit in meerdere gemeenten speelt en Kampen daar maatregelen voor heeft getroffen;

Van mening dat:

 • Zwolle Woonzorg initiatieven wil blijven toestaan;

 • Bij Woonzorg initiatieven spreiding in wijken belangrijk is;

 • Hierdoor draagvlak in de wijk en leefbaarheid van de wijk belangrijk is voor zowel bewoners als omwonenden;

 • Het Kamper model actief sturen op toekennen zorgwoningen mogelijk maakt;

 • Met sturing op initiatieven ook de initiatieven van ‘zorgelijke zorgaanbieders’ in beeld komen en geweerd kunnen worden;

Verzoekt het College:

 • Te onderzoeken of de methode die Kampen toepast om de toekenning van zorgwoningen te regelen en daardoor grip en sturing te hebben ook in Zwolle toepasbaar is en daarover terug te rapporteren aan de Gemeenteraad.


En gaat over tot de orde van de dag.

Namens de fracties van

Swollwacht VVD

Evelina Bijleveld Annemee van de Klundert

Silvia Bruggenkamp

Comments


bottom of page