top of page
  • Swollwacht

Betoog voor het Debat Woonvisie 2021Zwolle

zoals uitgesproken door Evelina Bijleveld tijdens het Raadsplein van 15 maart 2021


Voorzitter, dank u wel.


Een eigen huis. Een plek onder de zon. En altijd iemand in de buurt die van mij houden kon. Echt alles, alles kan een mens gelukkig maken. De zon die doorbreekt, een vers kopje thee…

Een eigen huis… René Froger zong in 1989 al over het belang van een eigen huis. En als fracties het vanavond ergens over eens zijn, is dat de vraag naar woningen toeneemt in Zwolle. Tegelijkertijd hebben we ruimte nodig voor bedrijven, landbouw en natuur.

De vraag om meer woningen is evident en staat ook voor onze fractie niet ter discussie: het is een feit. Het is een feit waar heel Nederland mee worstelt.

Waar de indieners van de agenderingsverzoeken aan voorbij lijken te gaan, is dat je er met meer woningen bouwen gewoon niet bent. Meer woningen bouwen betekent veel meer dan alleen wonen. Het gaat ook om woongenot. De beleving van thuis komen.


Wat Swollwacht opvalt, is dat momenteel qua planning de woningbouwambitie minimaal 1000 woningen per jaar bedraagt, waarvan grofweg 2/3 deel bestaat uit appartementen. Als ingezoomd wordt op de bekende bouwplannen voor o.a. de projecten Weezenlanden-Noord, Zwarte Waterallee, Oosterenk, Spoorzone en Zwarte Waterzone, dan komen er jaarlijks 650 appartementen in gestapelde bouw en hoogbouw bij. Indien deze trend zich doorzet, dan zijn dat in 2030 ruim 6500 appartementen. Is dit wat de gemiddelde Zwollenaar wil? Graag een reactie van de wethouder.


Voorzitter, wat ook ontbreekt in de huidige plannen is aandacht voor de groep 55+, de zogenaamde “empty-nesters”, die in grote eengezinshuizen wonen in buitenwijken. Die willen wel doorstromen naar een andere grondgebonden woning dichter bij het centrum, maar niet naar een appartement. Hopelijk ontstaan meer mogelijkheden voor grondgebonden huizen binnen de toekomstige woningbouwprojecten IJsselhal en Lurelei. Denk hierbij aan type woningbouw zoals in de Prinsenpoort (Veerallee) en in de Weezenlanden (Assendorp). Dit segment wordt onvoldoende bediend in de huidige woningbouwsituatie.

En als wij woningen willen, moeten er ook scholen, wegen en OV komen. Want zoals ik al eerder zei, met alleen woningen bouwen ben je er niet. Er moet dan geld aangevraagd worden via woondeals, regiodeals, MIRT-geld, klimaatfondsen, woningbouwimpuls en volkshuisvestingfonds. Er zijn nu vele potjes geld van vele ministeries, die niet op elkaar aansluiten en verschillende procedures hebben (zegt o.a. de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG).


Erkent de wethouder dit probleem? Wat voor oplossing ziet hij voor deze versnippering? Want dit moet toch efficiënter kunnen met al die potjes. Kan de wethouder hier eens op reageren?


Voorzitter, dan de vragen die we moeten beantwoorden:

1. Hoe kijken de fracties aan tegen de aanpak van de voortdurende wooncrisis?

De Zwolse aanpak snijdt hout. Denk aan de aanpak ‘30/40/30’ (goedkoop, middelduur, duur) die steeds wordt vastgehouden. Dit wordt stadsbreed waar gemaakt, wijkbreed soms losgelaten en dat is ook heel goed voor de diversiteit en kwaliteit van het wonen in Zwolle. Maar ook het Zwols pakket 1.0 en 2.0 helpt bij het aanbod van betaalbare woningen. De maatregelen beogen starters in een betere positie te krijgen op de woningmarkt, zodat zij meer kans maken op een woning.


2. Geven de update in de Woonbrief en de stand van zaken rondom volkshuisvesting in Zwolle aanleiding tot verandering van het ingezette beleid?


Nee, maar met een kanttekening m.b.t. de geplande hoogbouw ziet Swollwacht graag meer grondgebonden huizen bij de toekomstige plannen komen. Verder is Swollwacht van mening dat Zwolle goed bezig m.b.t. woningbouw.


3. Kan de raad instemmen met de gemaakte prestatieafspraken?

Ook hier een kanttekening! Wij hebben nog geen antwoord op onze vragen over het verlagen van de leeftijdsgrens voor seniorenwoningen. Het betekent in de optiek van Swollwacht dat de woningbouw soepel omgaat met de prestatieafspraken en woningen, die bestemd zijn voor een bepaalde doelgroep onttrekt aan het aanbod door daar eigenstandig andere doelgroepen in te plaatsen.

Kan de wethouder hier eens op ingaan? Is een afspraak een afspraak of mag een woningcorporatie afwijken van die afspraken als het haar beter uitkomt? Graag een reactie van de wethouder.


4. Zijn er aanvullende maatregelen of bijsturing nodig?


Onze zorg ligt voor nu vooral bij de prestatieafspraken, zoals zojuist benoemd. Bij het willen inzetten op bouwen, bouwen, bouwen - ook al zou dit ten koste gaan van onze buitengebieden en het woongenot van onze inwoners en de vele hoogbouw. Ook ten aanzien van onze prachtige Peperbus en het uitzicht hierop vanuit de wijken. Swollwacht zal hier te allen tijde aandacht voor blijven vragen.


5. Zijn er aandachtspunten die de raad op dit onderwerp wil meegeven?

De debatvraag richt zich eigenlijk puur op het bouwen van woningen, ruimte voor volkshuisvesting. Maar voor mensen die in Zwolle wonen betekent het veel meer. Denk aan scholen, parkeerplekken, recreëren, vertoeven in de openbare ruimte of in de natuur oftewel het woongenot. Hier wil Swollwacht met klem aandacht voor vragen.

Wonen en woongenot gaan hand in hand en daar moeten we in Zwolle oog voor houden. Het gaat niet alleen om heel veel woningen bouwen in een zo’n kort mogelijke termijn. Wij gaan in Zwolle de wooncrisis niet oplossen voor heel Nederland. Het gaat over nadenken welke woningen bouwen we en voor wie. Waar we gaan bouwen en wat voor impact dit heeft op de gemiddelde Zwollenaar.


Ook wil Swollwacht graag meegeven dat levensbestendig bouwen op lange termijn goedkoper is dan alleen maar standaard bouw. In onze optiek moet het sociaal domein meer verbinding krijgen met het fysieke domein. Is het mogelijk om hier te ontschotten? Ik hoor graag een reactie van de wethouder.


Voorzitter - tot slot,


Voor Swollwacht staat vast dat Zwolle het hartstikke goed doet op het gebied van woningbouw. Zwolle heeft de ambitie uitgesproken om 1000 woningen per jaar te willen bouwen en dat is voor Swollwacht meer dan genoeg. Want naast gewoon woningen zal je ook moeten nadenken over natuur inclusief bouwen, levensbestendig bouwen, scholen, parkeerplekken, recreëren, vertoeven in de openbare ruimte en natuur. Swollwacht wil bouwen met een Zwolse maat en rekening houden met de gemiddelde Zwollenaar, die ook wil vertoeven in het buitengebied van ons prachtige Zwolle.


Voorzitter, dank u wel.


[bron afbeelding: Photo Mix via Pixabay.com]


Comments


bottom of page