top of page
  • Foto van schrijverSwollwacht

Swollwacht stemt in met plannen Stadshart, maar: ‘luister beter naar inwoners en ondernemers’

Swollwacht stemt in met de plannen voor ‘Ons Stadshart van Morgen’ over de toekomstplannen voor de binnenstad van Zwolle. Maar we zijn kritisch over de mate van participatie in de plannen. "Participeren is meer dan zenden en ontvangen. Het gaat om luisteren en verbinden”, aldus burgerraadslid Niek Loman-Kools. "Luister dan ook écht naar inwoners en ondernemers." De gemeenteraad debatteerde op 6 februari over de plannen, beschreven in de ‘uitvoeringsagenda stadshart’. Op 13 februari stemde de raad in met de plannen, zo ook Swollwacht. Tijdens het debat sprak burgerraadslid Niek Loman-Kools zijn waardering voor de plannen uit, maar uitte ook kritiek op de mate van participatie.

Niet alleen toerisme en feestbeesten

“Zwolle is een stad met historie met de binnenstad als kloppende hart. Dat hart moet gezond zijn, want het bepaalt de aantrekkingskracht van Zwolle, het verbindt dorpen en wijken en is een echte banenmotor”, aldus Niek. Maar gezond zijn betekent ook letterlijk gezond zijn, aldus Niek, ‘waar ruimte moet zijn voor nieuwe groene initiatieven en waar goed moet worden omgegaan met de schaarse maar waardevolle grote bomen in de binnenstad’. Volgens Niek moet er een goede balans zijn tussen alle belangen. Niet alleen toerisme en feestbeesten.

College luistert niet naar inwoners en ondernemers

Volgens Niek is zijn de plannen ‘prachtig’. “Er wordt verder gebouwd aan een harmonieuze, levendige en mooie binnenstad, waar u, ik en alle inwoners van Zwolle zich welkom voelen.” Maar zoals helaas keer op keer blijkt, is Swollwacht niet te spreken over de participatie in de plannen. Niek: “Duidelijk is gebleken dat het huidige college geen enkel probleem heeft met het aanhoren van verhalen van inwoners en ondernemers, maar vervolgens regelmatig niet luistert. Het lijkt wel alsof dit college de burger eigenlijk maar lastig vindt en deze zo min mogelijk wil betrekken bij processen van besluitvorming.” Hij noemt daarin het voorbeeld van de Potgietersingel, waar staat dat er in sommige gevallen ‘geen ruimte is voor participatie’. Wat is daarvan de noodzaak, vraagt Swollwacht zich af. “Waarom mogen omwonenden en ondernemers niet meegenomen worden in het proces?” Als ander voorbeeld noemt hij de verkenning voor de herbestemming van Odeon. Die moet nog opgestart worden. “Maar waarom worden dan geen inwoners/ondernemers/cultuurmakers meegenomen? Want dit zijn juist de momenten om de participatie in te zetten.”


Participatie is meer dan zenden en ontvangen

Tijdens de stemming over de plannen legde fractievoorzitter Silvia Bruggenkamp uit waarom Swollwacht vóór stemt: “Het plan dat voorligt maakt Zwolle klaar voor de toekomst. Maar zoals wij tijdens het debat meerdere malen hebben aangegeven is participeren meer dan zenden en ontvangen. Het gaat om luisteren en verbinden. Luister naar wat inwoners en ondernemers zeggen en leer elkaars perspectief te begrijpen. Want alleen dan zal het stadshart van morgen ook echt van ons allen zijn.”

Meer informatie

Bijdrage van burgerraadslid Niek Loman-Kools tijdens de raadsvergadering van 6 februari

Dank u wel voorzitter.

Voorzitter,

Zwolle, ontstaan in de middeleeuwen op een dekzandrug tussen de IJssel en de Overijsselse Vecht aan het riviertje de AA.

Een dekzandrug was een hoger gelegen en bewoonbare plek in het verder moerassige landschap en werd ook wel een “Suol” genaamd, de term die de basis is voor de huidige naam van onze stad.

Zwolle, een stad die zijn stadsrechten kreeg in 1230 vanuit zijn landheer de Utrechtse bisschop Wilbrand van Oldenburg als dank voor hulp bij het bouwen van een burcht in Hardenberg.

Dit na aanleiding van de Slag van Ane. Een stad dus met historie, gebouwd en gefundeerd op en door visies en een stad waarvan de binnenstad het kloppende hart is. Welkom in Hartstad Zwolle laten we maar zeggen.

Dat hart moet gezond zijn, want het bepaalt de aantrekkingskracht van Zwolle, het verbindt dorpen en wijken en is een echte banenmotor. Maar gezond zijn betekent ook letterlijk gezond zijn, waar ruimte moet zijn voor nieuwe groene initiatieven en waar goed omgegaan moet worden met de nog schaarse maar waardevolle grote bomen in de binnenstad van Zwolle.

Wij willen een mooie, schone, historische binnenstad waar het goed toeven is, waar het gaat om de balans vinden en waar goede afwegingen gemaakt moeten worden van alle belangen.

Een stad wordt niet levendig van alleen maar toerisme. Het zijn de inwoners die het verschil maken.

Inwoners die ook op doordeweekse dagen een drankje gaan doen, een hapje gaan eten of gewoon door de stad lopen. Dat betekent ook dat er niet alleen feestbeesten kunnen wonen. Een levendige binnenstad is ook goed voor de inwoners die het wel eens genoeg vinden. Voorzitter,

Voor ons ligt de uitvoeringsagenda ‘Ons Stadshart van morgen’.

Een prachtig plan, en complimenten aan de wethouder, het college en betrokken ambtenaren die dit mogelijk hebben gemaakt.

Een plan waarin zal worden verder gebouwd aan een harmonieuze, levendige en mooie binnenstad, waar u, waar ik, waar alle inwoners van Zwolle zich welkom voelen. Een binnenstad waar met veel plezier gewoond, gewerkt en ondernomen kan worden. Maar voorzitter,

Onze fractie heeft toch enkele vraagtekens over de definitie ‘participatie’ in het plan.

Duidelijk is gebleken dat het huidige college geen enkel probleem heeft met het aanhoren van verhalen van inwoners en ondernemers, maar vervolgens regelmatig niet luistert.

Het lijkt wel alsof dit college de burger eigenlijk maar lastig vindt en deze zo min mogelijk wil betrekken bij processen van besluitvorming.

Het college heeft na geluiden van de inwoners blijkbaar nog steeds niet door dat communiceren en participeren meer is dan zenden en ontvangen; het is juist begrijpen en verbinden wat communicatie en participatie zo mooi maakt.

Voorzitter als voorbeeld,

Bij punt 4.2.1.2. Zuidoostelijke Potgietersingel wordt heel mooi gepraat over participatie, in scenario D – ‘Zo doen we het’ met als omschrijving:

“In sommige gevallen is er geen beïnvloedingsruimte. Bijvoorbeeld omdat er met een project uitvoering gegeven wordt aan al genomen besluiten, of omdat er sprake is van noodzaak of urgentie. In zo’n geval is er geen ruimte voor participatie. We leggen goed uit wat we gaan doen, waarom en hoe: tijdig en begrijpelijk informeren is ons uitgangspunt.”

Voorzitter,

Wat maakt dat er bij de herinrichting van de Potgietersingel geen ruimte is voor participatie? Wat maakt dat dit project dusdanig van noodzaak is of een bepaalde urgentie heeft dat omwonenden en ondernemers niet meegenomen worden in het proces?

Voorzitter, nog een voorbeeld,

Punt IV. Herbestemming gemeentelijk vastgoed.

Wederom is hier gekozen voor scenario D; de verkenning voor de herbestemming van Odeon moet echter nog opgestart worden. Waarom worden dan aan de voorkant geen inwoners/ondernemers/cultuurmakers meegenomen? Want dit zijn juist de momenten om de participatie in te zetten.

Daarom horen wij graag van de wethouder aan de hand van welke afwegingen er is gekomen tot bepaalde scenario’s.

Tevens horen wij ook graag van de wethouder of de wethouder bereid is scenario D te laten vervallen, dan wel niet aan te passen zodat er in elk scenario ruimte is voor participatie. Waarin het doel drieledig moet zijn. Want met het bevorderen van een vroegtijdige betrokkenheid van burgers bij ontwikkelingen voor de fysieke leefomgeving wordt namelijk beoogd:

1) de kwaliteit;

2) de snelheid van de besluitvorming te vergroten en

3) meer draagvlak te creëren voor de uiteindelijk te nemen besluiten

Want alleen dan en dan alleen zal ‘ons stadshart van morgen’ ook echt van ons zijn. Dank u wel voorzitter. Namens de fractie van Swollwacht, Niek Loman-Kools

Comments


bottom of page