top of page
  • Foto van schrijverSwollwacht

Algemene Beschouwingen Begroting 2022

SAMEN DE TOEKOMST TEGEMOETUitgesproken op vrijdag 12 november 2021 door Silvia Bruggenkamp


Voorzitter, leden van het College, collega raadsleden, dames en heren,


Vandaag behandelen wij de laatste begroting van deze huidige coalitie en ik kan u zeggen, de afgelopen, bijna vier jaar, zijn voorbij gevlogen;

Allereerst onze grote dank aan alle ambtenaren van de gemeente Zwolle voor hun betrokkenheid en inzet voor met name de laatste twee ingewikkelde jaren waarin de Corona-pandemie een grote rol speelde; En ook voorzitter, woorden van dank en waardering aan het College; Corona sloeg hard toe, ook in Zwolle en de toekomst was voor velen zorgelijk, onzeker zelfs; De begroting voor 2022 laat zien dat er nu weer uitzicht op de toekomst is;

Het Sociaal Herstelplan dat samen met de begroting wordt gepresenteerd en waarin wordt beschreven hoe de komende jaren ondersteuning wordt geboden aan onze inwoners om de gevolgen van de pandemie te boven te komen, is daarbij van het grootste belang; Maar voorzitter, toen ik deze woorden opschreef was nog niet duidelijk dat we inmiddels te maken hebben met meer dan 16.000 besmettingen per dag. Dat we weer op risiconiveau ‘ernstig’ zitten. Dat operaties helaas weer worden uitgesteld, dat het zorgpersoneel het nu echt bijna niet meer aan kan; Stevenen we weer af op veel strengere maatregelen? Een lockdown? Blijven onze inwoners, waar we zo trots op zijn, de vele vrijwilligers, de vele mensen die het begrip ‘omzien naar elkaar’ waarmaken, in de benen? En de instellingen, de bedrijven, de ondernemingen? Voorzitter, hoe blij we ook zijn met de begroting die voorligt, wij hechten eraan onze zorgen vanaf deze plaats uit te spreken. Alle mooie woorden die we vandaag nog gaan horen ten spijt, we zitten met ons allen in een beroerde tijd en we weten niet wat de toekomst brengt; Overigens voorzitter ga ik ervan uit dat onze inwoners, net als de voorgaande periode, ruimhartig op onze gemeente kunnen rekenen. Kan het College dat bevestigen? (Het is best bizar voorzitter, vandaag over deze mooie Begroting te spreken terwijl ongerust en onzekerheid bij velen de boventoon voeren op dit moment); Voorzitter, na een aantal sobere jaren gaat het Zwolle financieel gezien goed en is er ruimte om te investeren in de verdere ontwikkeling van de stad en op onderdelen een inhaalslag te maken; Tijdens de vaststelling van de perspectiefnota dit jaar waren de financiën nog erg onzeker en was de rode draad dat ‘scherpe keuzes’ gemaakt moesten worden. Net als onze inwoners voorzitter, vinden wij dat altijd scherpe keuzes gemaakt moeten worden. Deze worden betaald met het belastinggeld van onze inwoners. De keuzes gaan hen rechtstreeks aan; De financiële situatie van de gemeente is inmiddels sterk verbeterd. Toch kunnen ons uitstekend vinden in de keus van het College niet de volledige financiële ruimte te benutten. Er liggen nog genoeg uitdagingen op ons te wachten die investeringsmogelijkheden vragen;

Op dit moment wordt een aantal nieuwe bestedingen voorgesteld en met enkele zijn wij wel heel bijzonder ingenomen; Zo kiest het College uitdrukkelijk voor het onderhoud van de zo belangrijke bomen in onze stad. Zwolle kiest voor groen en dat doet ons goed! Het is niet voor niets dat we koploper op het gebied van biodiversiteit zijn en dat willen we graag blijven; Een groene leefomgeving is, met een ouderwets woord, heilzaam. Groen doet goed en voegt daadwerkelijk kwaliteit aan de stad toe; En dit College doet veel meer! Van het beschikbare geld wordt het meeste uitgegeven aan het sociaal domein, aan de samenleving, aan inwonersondersteuning, aan opvang en bescherming en van inkomen. Of dit voldoende is? Voorzitter, sommige dingen kun je niet in geld uitdrukken.

Vaststaat, en onze fractie is daar ontzettend gelukkig mee, dat deze gemeente oog heeft voor haar inwoners en dat blijkt letterlijk uit deze begroting;

En u hoeft zich niet af te vragen of wij alleen maar complimenten willen geven voorzitter. Er zijn wel degelijk zaken waarover we twijfels hebben, zorgen ook;


Jeugd Voorzitter, we zijn zeer verontrust over de toenemende criminaliteit onder jeugdigen. Begin 2020 sprak ik tijdens een interpellatiedebat over veiligheid dat er jongeren zijn die kennelijk vinden dat ze niets te verliezen hebben. Dat ze in staat zijn met een automatisch geweer te gaan zwaaien om iemand dood te schieten;

Er zijn jongeren die met een steekwapen op zak naar school gaan, ook naar de basisschool!!! Voorzitter, waar zijn de ouders van deze jongeren? Hebben zij enig idee waar hun kinderen aan bloot staan? Waar hun kinderen mee bezig zijn? Voorzitter, ik begrijp heel goed dat dit niet eenvoudig in beeld is te brengen. Maar ik wil er toch de aandacht voor vragen; Ik wil graag van het College weten hoe zij de rol van ouders in relatie tot strafbaar gedrag van hun kinderen zien. Zijn er mogelijkheden daarop meer uitdrukkelijk te sturen? Bijvoorbeeld door de inzet van meer jongerenwerkers? Voorzitter, we doen heel veel aan preventie op het gebied van drugsgebruik onder jeugdigen. Maar weten ouders, ik zei het al eerder, waar hun kinderen aan bloot staan? Is het niet verstandig voorzitter, ook de ouders (of opvoeders) uitdrukkelijk te betrekken bij activiteiten op het gebied van preventie? Op welke manier zou dat kunnen? Wij dienen daarom graag samen met de ChristenUnie hier een motie over in;

Groei en woningbehoefte Voorzitter, deze begrotingsbehandeling kan niet voorbijgaan zonder dat wij onze gedachten over de groei van onze stad uitspreken; Groeien we verder dan onze eigen behoefte? Of is het mogelijk alleen te groeien voor de behoefte van onze inwoners? Wat is die behoefte en hoe doen we dat dan? Hoe gaan we om met de beschikbare openbare ruimte die niet groter wordt? Veel Zwollenaren willen een woning kopen maar komen niet in aanmerking voor een hypotheek. Terwijl zij wel een huur kunnen opbrengen die gelijk of lager is dan het bruto maandbedrag van een gewenste hypotheek;

Wij zouden graag zien voorzitter, dat de gemeente onderzoekt of het mogelijk is deze mensen te ondersteunen. Zou een gemeentegarantie daarbij kunnen helpen? Voorzitter, veel Zwollenaren staan op de wachtlijst voor een sociale huurwoning. Sociale of economische gebondenheid is op dit moment niet van toepassing. Volgens ons zijn er wel wettelijke mogelijkheden dit te doen. We zouden dit in ieder geval voor 75% van de woningzoekenden sociale en economische gebondenheid willen toepassen; Als lokale partij zijn wij er op de eerste plaats om de belangen van onze eigen inwoners te behartigen en we willen aan hun belangen recht doen;


Belangen

Wij hebben als Raadsleden het grote voorrecht maar vooral de grote verantwoordelijkheid de belangen van onze inwoners te vertegenwoordigen en deze belangen te behartigen; Datzelfde geldt voor de belangen van dieren, natuur en milieu en cultuurhistorie bijvoorbeeld. Ook daarvoor zetten we ons in; Belangen verschillen soms en het opkomen voor belangen vraagt om zorgvuldige afweging zodat we weloverwogen besluiten kunnen nemen; Dit vraagt om meer inzicht in die afwegingen, juist voor onze inwoners; Voorzitter we horen vaak dat mensen niets snappen van onze beslissingen;

‘Hoe kunnen jullie dat nou doen’ horen we. Of ‘jullie luisteren toch niet’. Of ‘waar moet ik in vredesnaam de tijd vandaan halen naar zo’n avond te gaan’;

Dit brengt onze fractie op het volgende voorzitter; We vinden dat we er ontzettend veel aan doen naar onze inwoners te luisteren;

Zo is onlangs een ideeënmarkt georganiseerd waar inwoners hun idee voor een nog mooiere stad konden presenteren. De fracties van Swollwacht, D66, GroenLinks, SP en PvdA hebben het idee voor een MIVA (mindervaliden) toilet omarmd.


De bedenkers van dit plan vinden het nodig dat op meer plekken in de stad van dit soort toiletten gebruik kan worden gemaakt. Deze toiletten kunnen ook geleverd worden met een verschoontafel voor baby’s. We denken dat dit idee past bij de toegankelijke stad die we willen zijn voorzitter! We vragen graag aan het College hoe zij dit idee ervaart? Herkent zij de behoefte aan meer van dit soort toiletten? Graag een reactie! Terugkomend op het vorige punt: hebben wij idee hoe wij zélf worden gehoord? Of ónze boodschap duidelijk is en goed overkomt?

Voorzitter, ik krijg veel mails, telefoontjes en berichten van onze inwoners en de gemeenschappelijke deler is vaak: ik begrijp het gewoon niet; Daarom onze vragen aan het College: hoe denkt het College dat onze inwoners begrijpen waarom beslissingen worden genomen? Is onze eigen communicatie voor verbetering vatbaar? Snappen onze inwoners wat wij bedoelen? Moeten we daar ook niet meer op inzetten? Ik heb het hier uitdrukkelijk niet over de waardevolle inzet van het Versimpelteam voorzitter. Je kunt in heel duidelijke en begrijpelijke woorden vertellen welke beslissing je neemt; Belangen wringen soms met elkaar. Inzicht in de afweging van belangen is een groot goed! Toekomst

Voorzitter, belangen behartigen namens de enige echte lokale partij van en voor Zwolle zijn is een groot voorrecht;


We kunnen immers zonder landelijk belang, altijd het belang van onze inwoners en onze stad voorop stellen: Swollwacht is van en voor Zwolle!


Dat betekent bijvoorbeeld dat we willen dat onze eigen Zwollenaren voorrang krijgen bij het zoeken naar een woning;


Dat betekent dat we ons afvragen of de groei van de stad eindeloos door moet gaan;

Wij willen van onze stad geen metropoolregio maken voorzitter;

We kiezen voor de belangen van onze inwoners en dat zullen wij altijd blijven doen;

We lopen niet weg voor groei maar we pleiten uitdrukkelijk voor een groei die bij onze inwoners past, die bij onze eigenheid past en onze eigenheid in stand laat; Een groei die niet ten koste gaat van de kwaliteiten van onze stad . Zwolle is overzichtelijk en intiem. Een stad waar mensen elkaar kennen en naar elkaar omkijken;


Voorzitter, is onze inwoners gevraagd hoe zij de groei van onze stad zien? Wat zij voor ogen hebben? Hebben wij in beeld waar de weerstand zit? En hoe groot die weerstand is? Hebben wij in beeld waarom inwoners vinden dat we juist wèl moeten groeien?

Waar de ene inwoner voor is, is de andere inwoner juist tegen;

We vinden wel dat deze vragen aan onze inwoners gesteld moeten worden. Maar als we dit soort vragen stellen aan onze inwoners, wat levert het hen dan op?

Bepalen hun antwoorden op dit soort vragen onze inzet? Onze strategie? Ons beleid? Voorzitter, tien minuten zijn veel te kort voor een beschouwing over de begroting, hoe mooi die ook is, want praten over de toekomst van onze stad laat zich niet in tien minuten vangen; We hebben onderwerpen benoemd waarmee onze inwoners ons nú confronteren en we willen daar recht aan doen; Voorzitter, er is in een bizarre tijd een begroting tot stand gekomen die naar de toekomst kijkt en die ons vertrouwen geeft; Wij willen daar ons groot respect voor uitspreken voorzitter. Het College doet het goed en we zijn daar trots op;

Voorzitter, dank u wel


Silvia Bruggenkamp

Ron Klappe

Evelina Bijleveld

Guido Pasman

Sylvia le Fèbre

Ingrid van der Veer

.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page