top of page
  • Foto van schrijverSwollwacht

Zwolse Participatieaanpak Hanza! onder de loep

Op 30 mei 2023 werd de Zwolse Participatieaanpak Hanza! vastgesteld, bedoeld om de samenwerking tussen de gemeente, organisaties en bewoners te verbeteren. Vanaf 1 januari 2024 geldt deze aanpak ook voor processen onder de Omgevingswet. Echter, recente ontwikkelingen, zoals de bouw van een megapand van Scania en bomenkap op de Kop van Voorst, laten zien dat bewoners vaak niet betrokken worden zoals Hanza! belooft.


Wij vinden dit erg zorgelijk en vragen om duidelijkheid over wanneer en hoe de Hanza!-aanpak wordt toegepast. Het doel is om te zorgen dat inwoners écht betrokken worden bij belangrijke beslissingen die hun leefomgeving beïnvloeden. Op deze manier werkt dat dus niet…

 

We dringen aan op meer transparantie en betere communicatie! Hopelijk krijgen we door middel van onderstaande gestelde vragen aan het College meer helderheid.

 

1. Deelt het College met ons de zorg dat inwoners niet begrijpen waar Hanza! nu precies voor bedoeld is?

2. Wat is de (juridische) status van Hanza! per inwerkingtreding van de nieuwe Omgevingswet op 1 januari 2024?

3. Bestaat onderscheid in het al dan niet toepassen van deze participatieaanpak en indien ja waarop is dat gebaseerd?

4. Indien nee, hoe verhoudt zich dat tot de vergunningprocedure van Scania op de Kop van Voorst?

5. Wordt bij vergunningaanvragen gewezen op de participatieaanpak?

6. Speelt het al dan niet toepassen van Hanza! een rol in vergunningsverleningsprocessen?

7. Kan het College inzicht geven in voor welke (ruimtelijke) initiatieven sinds vaststelling van de aanpak tot op heden Hanza! is toegepast en wat daarvan de resultaten zijn?

Kommentare


bottom of page