top of page
  • Swollwacht

Nalevingsverordening en uitvoeringsplan integrale handhaving sociaal domein

Uitgesproken door Ron Klappe


Voorzitter dank u wel,


Swollwacht is blij dat vandaag de Nalevingsverordening en het Uitvoeringsplan Integrale Handhaving binnen het Sociaal Domein voorliggen;

Het College geeft aan dat in eerste instantie binnen het sociaal domein sinds 2015 de focus heeft gelegen op het borgen van continuïteit in de ondersteuning en dat het nu tijd is voor het borgen van de naleving van de aan de zorg verbonden verplichtingen en voorwaarden;

Wat Swollwacht betreft had dit al veel eerder geborgd moeten zijn. Immers de geldstromen binnen het sociaal domein verleiden tot misbruik!

Gelijktijdig wordt gesteld dat preventie vóór ingrijpen gaat en dat we uitgaan van vertrouwen. Dat roept de vraag op of geldstromen anders moeten worden ingericht zodat de verleiding minder wordt.

Hoe kijkt de wethouder hiertegen aan?

Swollwacht is benieuwd of in beeld is hoe groot het misbruik van deze geldstromen is en hoeveel dit de gemeente heeft gekost? Is overwogen hier eerder en scherper op te sturen?


Graag een reactie van de wethouder;

De wens is om medewerkers van de wijkteams meer fraudebewust- en alert te maken. Wij vinden dat een prima idee en kunnen instemmen met het hiervoor benodigde opleidingsbudget. Gelijktijdig is vertrouwen als uitgangspunt gekozen. Dat lijkt soms tegenstrijdig met elkaar.


Overigens voorzitter, vinden wij vertrouwen goed maar controle beter! Kan de wethouder aangeven op welke wijze controles in Zwolle worden uitgevoerd? Hoe vaak gaat een controleur fysiek langs bij zorgaanbieders en/of de cliënten?

Het is noodzakelijk een Nalevingsverordening en een Uitvoeringsplan Integrale Handhaving Sociaal Domein vast te stellen.

Want wij willen dat geld besteed wordt aan waar het voor bedoeld is; Swollwacht maakt zich sinds begin van deze raadsperiode hard om zorgelijke zorgaanbieders in Zwolle aan te pakken. Overigens zien ook wij, dat inwoners soms onbewust onjuist gebruik maken van een regeling. Dit moet absoluut onderscheiden worden van het willens en wetens fraude plegen. Met name zorgelijke zorgaanbieders die op malafide wijze omgaan met Persoon Gebonden Budgetten binnen het sociale stelsel moeten uitgebannen worden. Onjuist gebruik wordt gecorrigeerd en misbruik wordt bestraft lezen we en dat vinden wij een goede zaak;

Voorzitter, het Uitvoeringsplan is weliswaar begrijpelijk, maar geeft Swollwacht voorkeur aan het duidelijk uitspitsen van handhavingsmaatregelen naar zorgaanbieders enerzijds en zorgontvangers anderzijds.

Wij onderschrijven met name het advies van de Participatieraad over dat er één document ligt voor zowel zorgaanbieder als zorgvrager. Terecht dat de Participatieraad stelt dat inwoners niet voor niets hulp of ondersteuning krijgen. Is het mogelijk voor inwoners een soort samenvatting van dit Uitvoeringsplan te maken, helder en gemakkelijk leesbaar door inschakeling van het Versimpelteam? Overigens voorzitter, complimenten voor de uitgebrachte advisering van de Participatieraad; De reactie van het College hierop vinden wij, op een enkel punt na in orde;

Maar: Het belangrijkste punt (onderkend door de participatieraad):

De Inwoners worden aangesproken op hun eigen kracht maar ontvangen niet voor niets hulp of ondersteuning. Zij zijn dikwijls kwetsbaar en kunnen de dupe worden van het handelen dan wel het nalaten van een Zorgaanbieder.

Maak daarom de zorgaanbieder in eerste aanleg verantwoordelijk voor de geleverde zorg en de ingediende facturen en urenverantwoording.


Hoe staat de wethouder hierin?


Tenslotte nog een vraag over het Uitvoeringsplan; In bijlage 3 wordt gesteld dat het operationeel stellen van één onafhankelijk Centraal Digitaal Meldpunt Fraude nog duurt tot 01 januari 2023.


Wethouder waarom neemt dit zoveel tijd in beslag?


Afrondend kan onze fractie instemmen met de voorliggende stukken. Wij zullen de verdere uitwerking en wijziging nauwlettend volgen.


Dank u wel, Voorzitter.

Comments


bottom of page