top of page
  • Foto van schrijverSwollwacht

“Duurzame kwaliteit en groei voor Zwolle” Coalitiepartijen presenteren coalitieakkoord 2018-2022

Na intensief onderhandelen, een akkoord om trots op te zijn! Vier fractievoorzitters: Gerdien Rots (ChristenUnie), Sylvana Rikkert (GroenLinks), Silvia Bruggenkamp (Swollwacht) en Thom van Campen (VVD), ondertekenden vrijdag het Coalitieakkoord 2018-2022 onder de titel “Duurzame kwaliteit en groei”. De partijen hebben er vertrouwen in dat door de constructieve coalitiebesprekingen een stevige basis is gelegd voor een verbindend en stabiel college. Met dit coalitieakkoord tonen zij een ambitieus programma voor de komende vier jaar. Het geeft de ambities voor de komende jaren op hoofdlijnen. In de begroting voor 2019 en de perspectiefnota 2020-2023 worden de voornemens verder uitgewerkt. 

“Zwolle is een prachtige stad, met een rijke historie en een perspectiefvolle toekomst”, zo staat in het akkoord, dat vrijdag aan de pers werd gepresenteerd. “Zwolle groeit en wordt stedelijker. Er zijn transities in het sociale en fysiek domein, we stappen over op schone energie en we zitten middenin een digitale transitie. We werken aan de toekomst met lef en leiderschap. De stedelijke groei vraagt om scherpe keuzes als het gaat om woonomgeving, energie, mobiliteit, economie, zorg, onderwijs en cultuur.”

De vier partijen willen ruimte geven aan inwoners, bedrijven en instellingen om zelf vorm te geven aan de toekomst. Ook voor de regio geldt dat het tijd is voor een vervolgstap, stelt de nieuwe coalitie. “Als centrumgemeente speelt Zwolle een cruciale rol in het samen verder ontwikkelen van de regio. Wij willen daarom meer investeren in externe contacten, lobby en regionale en landelijke vertegenwoordigingen. Zo versterken we het nationale en internationale profiel van Zwolle.”

Issues

De brede samenstelling van de nieuwe coalitie, waarin de vier grootste partijen van Zwolle samenwerken, leidde tot onderhandelingen over een reeks van onderwerpen. Over alle onderwerpen werd in een goede, constructieve sfeer en binnen een redelijke termijn overeenstemming bereikt.

De coalitie gaat grote stappen zetten bij de opwekking van duurzame energie. Daarbij wil het college voortbouwen op de Zwolse energiegids. De coalitie kiest ervoor te investeren in één locatie voor windenergie: Tolhuislanden. Zo sluit Zwolle aan bij bestaande windmolens en distributienetwerken. Bij de verdere ontwikkeling in Tolhuislanden moeten omwonenden voordeel hebben van het plaatsen van windmolens in hun omgeving.

De Zwolse binnenstad heeft een belangrijke functie voor de wijde omgeving. Daarom vindt de coalitie een heroriëntatie op de openstelling van winkels nodig. Branchevereniging City Centrum is gevraagd te komen met een voorstel dat gedragen wordt door de ondernemers. Op basis daarvan wordt op korte termijn de verordening aangepast. Het bijzondere van de zondag wordt daarbij gerespecteerd.

Zwolle is een sociale en inclusieve stad. Die kwaliteit wil de coalitie behouden als de stad groeit en verstedelijkt. Met inwoners die in hun sociale omgeving terecht kunnen met hulpvragen, en daaromheen een systeem van zorg en ondersteuning. Het zorgsysteem moet op langere termijn financieel houdbaar zijn en passen binnen de structureel beschikbare middelen in de begroting. De nieuwe coalitie kan zich vinden in de maatregelen uit scenario ‘Optimaliseren’ van het huidige college. Voor een effectief en houdbaar systeem is alleen optimaliseren echter onvoldoende. Daarom wil de coalitie een hervormingsagenda opstellen om te komen tot een Zwols model, dat de doelen van de transformatieagenda dichterbij brengt en daarnaast houdbaar is. Met meer inzet op preventie en indien mogelijk vanuit collectieve voorzieningen; wanneer noodzakelijk zijn individuele voorzieningen beschikbaar.


Portefeuilleverdeling

Burgemeester: openbare orde/Veiligheidsregio; regionale samenwerking; dienstverlening; communicatie; internationale contacten; lobby/strategische positionering.

Ed Anker (ChristenUnie): ruimtelijke ordening; wonen; Omgevingsvisie; ruimtelijke projecten; Spoorzone; waterbeleid en klimaatadaptatie.

Michiel van Willigen (ChristenUnie): jeugdbeleid en jeugdzorg; onderwijs (primair en VO, VSV, huisvesting, passend onderwijs); gezondheidsbeleid; Veilig Thuis; wijkgericht werken/burgerbetrokkenheid; bedrijfsvoering; digitale transitie.

Monique Schuttenbeld (GroenLinks): energietransitie; Stadshagen; cultuur (creatieve economie), hierin aandacht voor regio/visieontwikkeling; cultuurhistorie (monumenten/archeologie); toerisme en evenementen.

Klaas Sloots (GroenLinks): financiën; zorg en WMO; maatschappelijke opvang; inkomensbeleid (armoedebestrijding/schulddienstverlening); welzijn; vluchtelingenwerk.

William Dogger (Swollwacht): beheer openbare ruimte, milieu en afval; groenbeleid; mobiliteit en bereikbaarheid; vitaal en waardig ouder worden; toegankelijkheid; toezicht en handhaving; dierenwelzijn.

René de Heer (VVD): (circulaire) economie, beroepsonderwijs en werk (human capital agenda); vastgoed; sport; Regio Zwolle; binnenstad; bedrijfsterreinen; strategische communicatie/positionering.Comments


bottom of page