top of page
  • Swollwacht

Debat Sociale activatie en herstel 20 september 2021

Uitgesproken door Guido Pasman


Laat ik beginnen met dat wij over het algemeen kunnen instemmen met de nota. Er wordt gewerkt aan het versterken van onze sociale basis zoals in de nota is beschreven.

Het zal een doorlopend proces zijn om een sociale basis goed te houden voor aanbieder en zorgvrager. Met als kern, wat heeft de zorgbehoevende nodig en hoe kunnen wij dat als Zwolle afvangen.


Ondanks dat wij instemmen, hebben wij nog wel de nodige zorgen en opmerkingen die wij met u willen delen.

Dit gaat over:

  • Termen en communicatie

  • De vrijwilligersbasis

  • Continuïteit

  • Beschermd- of thuis wonen

Voorzitter, wij hebben het over onze kwetsbaren in de stad. Een deel van hen kan herstellen, maar ook zeker een deel niet. Als ik de stukken lees zit ik in tweestrijd. Het woordje herstel, daar schieten namelijk veel mensen totaal van in de stress.

Mensen met bijvoorbeeld Autisme, down syndroom of borderline; Die kennen geen actief herstel!


Deze mensen zitten direct in de angst dat wij iets van hen gaan verwachten dat zij niet kunnen waarmaken. Communicatie is daarom heel erg belangrijk.


Persoonlijk kan ik uit de stukken halen dat herstel alleen verwacht wordt, daar waar mogelijk.

Kan de wethouder toezeggen dat dit helder gecommuniceerd wordt naar het Sociaal Wijkteam. Zij zijn immers het eerste aanspreekpunt voor onze inwoners.

En helaas bereiken ons verhalen, waarin volledig herstel verwacht wordt, terwijl zoals ik hier net aangaf dit niet altijd mogelijk is. Graag een reactie van de wethouder.


Wij willen de Wethouder meegeven dat het uiteindelijk bij de uitvoering en communicatie enorm belangrijk is dat mensen met specifieke diagnoses op de juiste manier worden benaderd om leed te voorkomen.


Voorzitter, uiteindelijk gaat het hier om mensen die zich aanmelden, maar wat doen wij met mensen die dit helemaal niet durven?


Gaan wij hier actief mee bezig of behouden wij wellicht een groep mensen die zich nergens op aan weet te sluiten? Is er als gemeente hier iets op te doen via communicatie of andere middelen? Graag een reactie.


Een ander punt gaat over vrijwilligers. Een belangrijke functie in onze samenleving. Wel is deze functie zwaar in deze hulpvormen. De begeleider moet sterk in de schoenen staan.

Wij vragen ons dan af hoe de gemeente denkt om te gaan met vrijwilligers die zelf aan het re-integreren zijn. Dit kan met dit vakgebied funest zijn als het gaat om continuïteit. Graag een reactie.


Continuïteit is erg belangrijk. Op vrijwilligers- en op subsidiebasis. De participatieraad gaf het ook al aan. Ik snap dat de gemeente wil bijsturen. Wel vinden wij het goed dat verderop in het traject wordt gekeken naar meerjarige subsidies, dit geeft rust.

Ons laatste punt gaat over het beschermd wonen en thuis wonen. Er is een kleine groep van de hulpbehoevenden, die wij in onze wijken plaatsen maar jaren lang hun buurtgenoten het leven zuur maken.


We hebben het in de krant kunnen lezen en wij hebben ook veel extra verhalen hierover binnen gekregen. We willen iedereen zo goed mogelijk bij de samenleving betrekken. Maar als dit niet wil, lijkt het momenteel wel of niemand er grip op heeft.


De schrijnende situatie zoals laatst aan de Moerbeistraat. Hier moeten wij als gemeente toch veel actiever op zijn samen met de zorgaanbieders. Het kan toch niet zo zijn dat als iemand beschermd thuis woont. Vervolgens de situatie ontploft en er dan pas ingegrepen wordt?

Hierop hoor ik graag meer van de wethouder. Kan er straks beter of sneller ingrepen worden in dit soort beschermd wonen of thuis woon vraagstukken?


Voorzitter ik rond af.


Ik heb veel tijd besteed om zorgpunten te behandelen in mijn betoog en Swollwacht hoop dat dit actief wordt opgepakt, want de juiste invulling voor deze Zwollenaren gaat ons aan het hart. De vraag wat de betreffende persoon nodig denkt te hebben en daarin zoveel mogelijk invulling geven is wat ons betreft de kern.


Dank u.

Comments


bottom of page