top of page
  • Swollwacht

Bijdrage Swollwacht Begroting 2021

Uitgesproken op vrijdag 13 november 2020 door Silvia BruggenkampZwolle, Stad van Veerkracht


Voorzitter, leden van het College, ambtelijke organisatie en collega-raadsleden;


Net als voorgaande jaren Voorzitter, een woord van dank! Dank aan de ambtelijke organisatie voor alle inspanningen die hebben geleid tot deze begroting en dank aan het college;


Wij zijn onder de indruk van de begroting die vandaag voorligt. Een begroting die tot stand is gekomen in tijden van grote onzekerheid, in tijden van crisis voor ons land en voor onze stad;


Het behoedzame financiële beleid van dit college heeft er toe geleid dat wij vandaag een begroting hebben voorliggen die waarborgt dat wij als stad in de benen blijven. Nu, in deze bizarre tijden, en straks;


Dat deze begroting een stabiele financiële basis biedt voor de dag van vandaag, en gelijktijdig ruimte laat voor investering in de toekomst van onze stad verdient respect;


Want we leven in een bijzondere tijd en de gevolgen van de Coronacrisis zijn voelbaar;


Ons hart gaat uit naar alle inwoners van Zwolle die hier, op welke manier dan ook, onder te lijden hebben;


En gelijktijdig ons grote respect voor de vele Zwollenaren die oprecht omkijken naar hun naasten, die doen wat nodig is en zorgen voor daadwerkelijke verbinding in deze zware tijden. Die het begrip “omzien naar elkaar” waarmaken;


Veel respect ook voor de veerkracht die onze ondernemers tonen in deze tijden. Die op allerlei manieren proberen de moed erin te houden ondanks hun zorgen voor de toekomst van hun bedrijven;


Tenslotte Voorzitter, mag het volgende nu niet onbenoemd blijven;


Er zijn veel mensen die blootstaan aan besmettingsgevaar, omdat hun baan het niet toelaat thuis te werken: het is van cruciaal belang voor de samenleving dat zij hun werk blijven doen;


De mensen die werkzaam zijn in de zorg, op welke manier dan ook, en die de afgelopen periode met angst en beven de nieuwe Coronagolf tegemoet hebben zien komen;


Vanaf deze plek wil ik ook naar die mensen, die inwoners van Zwolle, ons grote respect uitspreken. De mensen die de samenleving draaiende houden, die voor ons zorgen als we hulp nodig hebben of ziek zijn. En die dat doen met risico’s voor hun eigen gezondheid en die van hun naasten;


Wat een ongelooflijke prestatie leveren jullie en wat zijn we jullie dankbaar;


Voorzitter, dit moest gewoon even gezegd worden!


Groei


Voorzitter, helemaal los van de Coronacrisis, als geboren en getogen Zwollenaar, had ik niet kunnen denken dat onze stad er vandaag zo voor zou staan;

Zwolle groeit. Die groei is een gegeven dat samenhangt met de positie van onze stad als een stad die ertoe doet en die groei biedt geweldige kansen en mogelijkheden;

Maar de groei van Zwolle brengt ook vragen en soms verwondering met zich mee, of dilemma’s; Dan denk ik bijvoorbeeld aan de forse woonopgave in relatie tot onze wens echt Zwolle te blijven; We moeten bouwen, dat staat vast. Duurzaam, betaalbaar en natuurinclusief; Dat betekent dat we niet om hoogbouw heen kunnen. En eerlijk gezegd ook niet willen. Want de hoogbouw van vandaag is onvergelijkbaar met de hoogbouw van vroeger. Er zijn bijvoorbeeld schitterende voorbeelden van hoogbouw waarbij gebruik wordt gemaakt van “verticaal groen”; Hoogbouw moet maatwerk zijn, en onderdeel van een grotere visie op de betekenis voor de omgeving en de specifieke kwaliteiten van de plek. Doordat steeds een hoogbouweffectrapportage wordt uitgevoerd, per project, per plek, wordt dat bewaakt; Dat vinden we zeer waardevol; De groei van Zwolle vraagt meer dan ooit aandacht voor de energietransitie. Om onze steeds groter wordende stad van energie te kunnen voorzien hebben we aandacht voor verschillende manieren van energieopwekking. Belangrijk aandachtspunt is voor onze fractie: wat je niet verbruikt hoef je ook niet op te wekken. Goede isolatie van woningen, bestaande woningen en te bouwen woningen kan veel goeds met zich meebrengen; Veiligheid

Voorzitter, inwoners van Zwolle moeten veilig zijn en zij moeten zich veilig voelen. Dat is één van de belangrijkste fundamenten in het leven. De fractie van Swollwacht heeft al eerder uitgesproken dat alles op alles gezet moet worden om de veiligheid van onze inwoners te waarborgen; Sociale veiligheid en fysieke veiligheid, verkeersveiligheid en een veilig gebruik van de openbare ruimte zijn van het grootste belang; Onlangs heeft het College het Damoclesbeleid vastgesteld. Nu Zwolle steeds vaker wordt geconfronteerd met steeds zwaardere drugscriminaliteit is het nodig dat de gemeente daar heel hard tegen op kan treden, door bijvoorbeeld het onmiddellijk sluiten van een woning waarin drugs wordt verhandeld. Door het onmiddellijk sluiten van zo’n woning of pand, vermindert ook onmiddellijk de overlast en aantasting van de omgeving daarom heen. Dat Damoclesbeleid maakt dat dus mogelijk en wij zijn blij dat deze stap is gezet. Ook blij zijn we met de uitbreiding van de handhavingscapaciteit en de acties op het gebied van ondermijning. Er worden concrete stappen gezet: de inzet is tastbaar!


Minder tastbaar Voorzitter, is wat gebeurt op het gebied van radicalisering. Het niveau van alertheid wat dat aangaat, wordt vergeleken met dat van rampenbestrijding: de kans dat iets gebeurt is klein, maar wanneer er iets gebeurt zijn de gevolgen groot.


Voorzitter, in het licht van de recente gebeurtenissen in Parijs, en in Rotterdam en Den Bosch willen wij hier aandacht voor vragen;


We dienen daarom een motie in die het College oproept gericht en adequaat beleid te ontwikkelen op dat gebied en daarbij gebruik te maken van de aanbevelingen uit het onderzoek Voedingsbodems voor radicalisering dat in 2018 is uitgevoerd in opdracht van de gemeente Zwolle;


We horen graag de reactie van het College; Beleefbaar erfgoed


Voorzitter, in 2017 schreven wij in ons Verkiezingsprogramma dat Zwolle een eigen Stadsmuseum verdient, waar de geschiedenis, het heden en de toekomst van Zwolle niet alleen beleefd wordt, maar ook persoonlijk wordt gemaakt. Een Stadsmuseum waar het echte verhaal van Zwollenaren en hun stad wordt verteld; Hoe mooi dat volgend jaar ANNO haar deuren opent en dat dit centrum precies gaat doen wat wij bedoelen met een Stadsmuseum; Onze frustratie over het verdwijnen van het Stedelijk Museum Voorzitter, heeft inmiddels plaats gemaakt voor een gevoel van trots. Geweldig dat dit voor Nederland unieke concept van start gaat in Zwolle; Via een motie willen we graag nog een suggestie geven om delen van het verdwenen Zwolle op eigentijdse manier zichtbaar te maken en daarmee tevens studenten aan het creatief onderwijs de mogelijkheid bieden zich extra te verdiepen in de geschiedenis van onze stad; En zich daardoor op andere wijze met onze stad verbonden te voelen; We horen graag van de wethouder of zij met deze motie uit de voeten kan; En in het kader van beleefbaar erfgoed Voorzitter, nog een laatste opmerking. Het deed onze fractie pijn te lezen dat de toekomst van het Zwolse Balletjeshuis aan een zijden draadje lijkt te hangen. Ziet het College mogelijkheden het Zwolse Balletjeshuis te helpen? En ik snap heel goed dat dit slechts één van de schrijnende gevallen is, die lijdt onder de gevolgen van de Corona-crisis, Voorzitter. Maar gezien het historisch belang van dit prachtige winkeltje, het eeuwenoude ambacht van het steken bakken, dat daar wordt uitgevoerd, willen we hier echt met klem aandacht voor vragen;


Groen en biodiversiteit


Voorzitter, wat zijn er stappen gezet op het gebied van groen en biodiversiteit. Zwolle heeft zich als eerste Nederlandse gemeente aangesloten bij het Deltaplan Biodiversiteitsherstel en is één van de koplopers op het gebied van biodiversiteit geworden. Het belang van groen, van biodiversiteit staat buiten kijf en het is duidelijk dat dit college dat belang omarmt. In de begroting wordt omschreven hoe belangrijk het is, juist nu in deze tijden van Corona, te kunnen vertoeven in een goede groene buitenruimte; Groen is één van de leidende thema’s bij stedelijke ontwikkeling: de hoeveelheid groen mag niet afnemen en de biodiversiteit wordt versterkt; De aandacht voor het behoud en versterken van onze Zwolse bomen spreekt ons zeer aan. Daar wordt fors in geïnvesteerd en dat is nodig en belangrijk Groen op kleinere schaal is ook belangrijk. Tegeltuintjes transformeren tot kleine oases waar je vanuit je achterdeur in kunt vertoeven. Een paar mooie inheemse struiken, een boompje… de leuke geveltuintjes die we steeds meer zien. Zelf hebben wij vorig jaar een microbosje aangelegd in onze achtertuin en de beleving dat te zien groeien, is waardevoller dan ik mij had kunnen voorstellen; Ik merk dat in onze stad, bij onze inwoners, het belang en de waarde van groen steeds meer wordt ervaren, en we vinden dat een goede ontwikkeling; Wijkcentra

Voorzitter, ook onze wijkcentra hebben te lijden onder de gevolgen van de Corona-crisis; We horen schrijnende verhalen van zowel ouderen als jongeren dat het gemis enorm groot is en leidt tot eenzaamheid en depressies; Mensen zijn hun vaste stekje even kwijt, de plek waar ze hun verhalen kwijt kunnen, gezellig even kunnen kaarten of sjoelen; De Corona-crisis maakt meer dan ooit duidelijk hoe belangrijk deze plekken voor de wijken zijn; De wijkcentra mogen naar het zich laat aanzien vanaf 23 november weer open, maar stel dat dat anders is; Kan het College daar eens op ingaan? Ook vinden we goede aandacht voor onze wijkboerderijen en de dieren die daar verblijven heel belangrijk. We snappen dat in deze Coronatijd dat soms onder druk staat. Kan het College daar eens op ingaan?

Tenslotte Voorzitter, Zwolle is een heerlijke, groene, historische stad. Daarnaast is Zwolle economisch één van de snelst groeiende gebieden van het land en worden binnen tien jaar nog eens 20.000 nieuwe Zwollenaren verwacht;


En dat betekent nogal wat voor onze stad;

De groei van Zwolle in relatie tot onze grote wens echt Zwols te blijven, ik gaf dat eerder al aan, brengt vragen en soms verwondering met zich mee, of dilemma’s;


En toch zijn wij niet bang voor de groei van onze stad en voor onze toekomst. We willen met onze tijd mee gaan, met een open doch kritische blik;


Maar met niet aflatende aandacht voor de echte Zwolse kwaliteiten: de schoonheid van ons stadshart, onze groene wijken, maar vooral ook ons omzien naar elkaar; onze gewoonheid, ons wars zijn van randstedelijke allures en onze veerkracht;


Deze kwaliteiten maken Voorzitter, dat er geen stad is, waar we liever willen wonen dan in Zwolle!


De fractie van Swollwacht dankt nogmaals dit College voor de voorliggende begroting en wij wensen zowel College als de ambtelijke organisatie alle succes toe met de uitvoering!


Silvia Bruggenkamp

Ron Klappe

Evelina Bijleveld

Guido Pasman

Sylvia le Fèbre

Ingrid van der Veer

Comments


bottom of page