top of page
  • Swollwacht

Betoog gebiedsvisie ijsselcentrale - 31 mei 2021

Uitgesproken door Evelina Bijleveld


Voorzitter,


De raad wordt gevraagd in te stemmen met de transformatie van het gebied. Met het realiseren van een onderscheidend suburbaan woonmilieu, met de uitwerking van het gestelde in de visie stedenbouwkundige ontwikkelplannen en kennis te nemen van het participatieproces.


Voorzitter, er liggen grote ambities m.b.t. dit gebied. Suburbaan wonen combineert rust en ruim wonen in een groene of blauwe omgeving met de nabijheid van de stad. Dit alleen klinkt al goed.


Toch hebben we ook zorg en een aanbeveling, die Swollwacht vanavond graag met u wil delen.

Voorzitter zo lezen we, dat Engie, de eigenaar van het terrein samen met de gemeente aan de slag is gegaan om het voormalig bedrijfsterrein nieuwe invulling te geven. Het geeft ambities mee ten aanzien van landschap, cultuurhistorie, ecologie, wonen en werken, energieduurzaamheid verkeer en gezondheid.


En dan schetst het onze verbazing dat er in de visie niet gesproken wordt over de bestaande Hengelsportvereniging, met meer dan 6000 leden, die voor het betreffende gebied van de IJsselcentrale een huurovereenkomst met Engie heeft inzake loop & visrechten voor beide havens en kolk aan de prof. Feldmannweg.


Kan de wethouder aangeven of er rekening is gehouden met de Hengelsportvereniging als het gaat om;


1. De visstekken aan zowel de zuidelijke als noordelijke haven.

2. Behoud toegankelijkheid naar het water.

3. Behoud van de kolk als specifiek viswater in de groene ruimte (geen recreatieplas van maken)

4. En dan ligt er ook een nadrukkelijke wens vanuit de vereniging om in één van de havens een botenhaven voor kleine visboten aan te leggen, zoals zij dit ook hebben aan de Noord, bij Berkum kolk Koezen en aan het Almeloos kanaal. Dus geen jachthaven voor grote plezierboten.


Dit om de rust in het gebied niet te verstoren. Of dieren en planten nu beschermde soorten zijn of niet: de Wet natuurbescherming schrijft voor dat we nadelige gevolgen voor planten en dieren moeten voorkomen. De Hengelsportvereniging stelt regels / regelementen op voor de vissers ter bescherming van vis, natuur en omgeving. Zo wordt er bv nachts niet gevist. Verder reguleren zij visstekken zodat natuur niet onnodig wordt beschadigd, en werken zij samen met diverse partijen zoals gemeente, politie, waterschap, natuurmonumenten en Staatsbosbeheer.


Het kernpunt is dat in de gebiedsvisie de hengelsport, vissen of bestaande activiteiten/overeenkomsten nergens worden benoemd. Kan de wethouder hier eens op reflecteren en aangeven of hij de Hengelsportvereniging gaat betrekken bij verdere uitwerking en / of (bestaande) afspraken hierover vastgelegd in de gebiedsvisie?


En dan een andere zorg. De verkeersontsluiting op de bestaande wijk. Door een nieuwe wijk te realiseren zal de verkeerstroom toenemen. In de omliggende wijk zal men hier overlast door ervaren. Dit is tijdens het participatieproces aan de orde gekomen en daar is de auto ontsluiting op aangepast. In de gebiedsvisie is nu alleen de IJsselcentraleweg als auto-ontsluiting voor beide locaties aangegeven. Kan de wethouder aangeven hoe hij de ontsluiting op de bestaande wijk meeneemt in de verdere ontwikkeling van het gebied?

Houdt de wethouder rekening met sluiproutes maar ook met de veiligheid van jonge kinderen die op de fiets naar school of de sportvereniging gaan? Ik hoor het graag.


En als laatste willen we de wethouder graag meegeven dat het bouwen van kleine grondgebonden woningen in dit gebied kansen biedt. Kansen voor starters op de woningmarkt en kansen voor ouderen m.b.t. doorstroming. Zo kunnen ook ouderen of jongeren zonder kinderen die suburbaan willen wonen er terecht.


Afgelopen vrijdag in ons gesprek met het Concilium is deze optie, het bouwen van kleine grondgebonden woningen, benoemd als kansrijk.

Ziet de wethouder deze kans ook en is hij bereidt om kleine grondgebonden woningen mee te nemen als kansrijke optie in de verdere uitwerking van de gebiedsvisie?


Voorzitter, tot slot. Swollwacht kijkt met een kritisch oog naar een verdere uitwerking van dit bijzonder mooie gebied.

Dank u wel.

コメント


bottom of page