top of page
  • Swollwacht

Betoog APV – 17 mei 2021

Uitgesproken door Silvia Bruggenkamp


Voorzitter dank u wel,


· Een grondige herziening van de APV is noodzakelijk om de APV weer helemaal actueel te krijgen; Dit betreft een aantal kleine aanpassingen en een aantal thema’s vragen uitdrukkelijk om nieuwe regels of inhoudelijke aanpassingen: ondermijning, evenementen, deelvoertuigen en waterrecreatie; Het spreekt ons aan dat vanuit deze verschillende taakvelden ervaringen zijn verzameld en dat de inbreng van externe partijen is meegenomen: dit laat zien dat goed is nagedacht over de nieuwe APV;

En dank voor de bijgevoegde tabel met wijzigingen: dit scheelt echt enorm bij het doornemen van de stukken, echt heel prettig!

Voorzitter, wel hebben we een aantal opmerkingen en vragen; Het VN-verdrag Handicap is een belangrijk mensenrechtenverdrag dat door Nederland in 2016 bekrachtigd is; In het -overigens ongewijzigde artikel 1:8 van de APV wordt een viertal weigeringsgronden opgesomd en ik zou graag willen weten of het mogelijk is een weigeringsgrond als “het niet voldoen aan het VN verdrag handicap” hieraan toe te voegen. Kan de burgemeester hier eens op ingaan? In het bijzonder vragen wij aandacht voor de positie van mensen met een beperking in de openbare ruimte. De APV lijkt hier niet specifiek in te voorzien, ook hier graag een toelichting van de burgemeester;

Voorzitter, ik zal nu ingaan op een aantal overige wijzigingen;

Ondermijnende criminaliteit

· Wij zijn ontzettend ingenomen met de voorgestelde wijzigingen die ondermijnende criminaliteit tegengaan;

We zien dat sprake is van zware en nieuwe inzet in integrale aanpak van ondermijning zoals de vergunningplicht voor door de burgemeester aan te wijzen categorieën bedrijven. We zien ook dat gesproken wordt over een zorgvuldige en terughoudende inzet op dit vlak. Het zijn immers geen instrumenten waar lukraak gebruik van moet worden gemaakt;

Maar wel instrumenten voorzitter, die onze stad veilig en leefbaar kunnen houden. Die maken dat ondermijnende criminaliteit zich niet thuis voelt in onze stad, wie kan daarop tegen zijn?

Evenementen

Voorzitter, over de toevoeging van een geluidsnorm bij kleine evenementen (artikel 4.6. lid 2) heb ik vraag. Als ik de teksten goed begrijp betekent dit dat niet gehandhaafd gaat worden bij een geluidsbelasting lager dan 50 dBA. Is dit niet erg bezwaarlijk voor het buitengebied? Hoe verhoudt zich dat tot de geluidsnormen die bijvoorbeeld gebruikt zijn in het beheerplan van Lakeside aan de Whijtmenerplas? Daar geldt een geluidsnorm van 40 dBA overdag, 35 dBA ’s avonds en 30 dBA ’s nachts. Het lijkt dan vreemd dat voor kleinere evenementen weer iets anders geldt; Waar kunnen de inwoners dan vanuit gaan? Dit levert onduidelijkheid op die ik heel goed snap. Kan de burgemeester deze onduidelijkheid wegnemen?

Deelvoertuigen

Voorzitter, wij zijn fan van deelvoertuigen maar geen fan van eventuele overlast die zij kunnen veroorzaken; Heel mooi dus, de bepaling over de vergunningsplicht waarmee straks handhavend kan worden opgetreden bij overlast, goede zaak!


Waterrecreatie

Helder dat ook hier gewerkt wordt aan het geheel of gedeeltelijk terugdringen van overlast op korte termijn;

Samenvattend

Bij het begin van mijn betoog meldde ik al, dat wij het een goede zaak vinden dat op basis van ervaringen en inbreng van externe partijen de APV wordt aangepast;

We zien uit naar de reactie van de burgmeester op onze opmerkingen;

We kunnen instemmen met de gewijzigde APV; Deze maakt onze mooie stad veiliger en leefbaarder, en dat zijn zaken waar wij als Swollwacht pal voor staan!


Voorzitter, dank u wel.


Opmerkingen


bottom of page