top of page
  • Swollwacht

Algemene Beschouwingen Perspectiefnota 2022 - 2025



Uitgesproken op vrijdag 25 juni 2021 door Silvia Bruggenkamp


Voorzitter, leden van het College, collega raadsleden, dames en heren.


Voorzitter, de laatste Perspectiefnota van dit College ligt voor;

Hartelijk dank aan het College en zeker ook aan alle ambtenaren die zo hard hebben gewerkt om deze Perspectiefnota tot stand te brengen;


Dit jaar is de Perspectiefnota anders van opzet, een Perspectiefnota nieuwe stijl zou je kunnen zeggen;

Voorzitter, de nieuwe wethouder financiën heeft, samen met haar team, een forse klus geklaard en we willen haar vanaf deze plek daarvoor echt onze complimenten geven;

De Perspectiefnota, de vaststelling daarvan, maakt het mogelijk dat wij als Gemeenteraad op voorhand richting geven voor de komende begroting;

Een begroting waar een nieuwe raad en een nieuw college mee aan het werk kunnen gaan;

Als een rode draad loopt door deze Perspectiefnota dat “scherpe keuzes” gemaakt moeten worden;

Ik geloof niet dat ik eerder heb meegemaakt dat dit zo werd benadrukt voorzitter, de noodzaak van het maken van scherpe keuzes;

De fractie van Swollwacht vindt overigens, net als onze inwoners dat je als gemeente altijd scherpe keuzes moet maken. Het zijn immers keuzes die betaald worden met het belastinggeld van onze inwoners en die hen rechtstreeks aangaan;

Voorzitter, we kijken terug op een bizarre tijd;

De Corona-pandemie heeft hard om zich heen geslagen en heeft veel leed in onze samenleving veroorzaakt;

We hebben veel bewondering voor de manier waarop onze inwoners zich door deze periode hebben heen geworsteld;

Met name gaat ons respect uit naar de vele mantelzorgers en vrijwilligers die het begrip “omzien naar elkaar” waarmaken;

Voorzitter, zonder mantelzorgers en zonder vrijwilligers zou onze samenleving er anders uitzien;

Zij geven naast hun eigen gezin en werk, hun tijd, inzet en energie en vooral zorg aan hun medemens;

De fractie van Swollwacht wil graag dat het College onderzoekt op welke wijze het respect en de waardering voor deze Zwollenaren tastbaar kan worden gemaakt;

Is het bijvoorbeeld mogelijk dat zij in aanmerking komen voor de onbelaste vrijwilligersvergoeding? Zou er een fonds kunnen worden ingericht dat dit mogelijk maakt?

Onze samenleving zou er anders uitzien zonder hun inzet voorzitter, en het grote belang van hun inzet voor het welzijn van anderen mag wat ons betreft wat kosten;

Voorzitter het lijkt tegenstrijdig aan wat ik net uitsprak, maar ik wil ook een ander aspect benoemen waar we, misschien juist in deze bijzondere tijden mee te maken hebben, ook in onze geweldige stad;

Intolerantie en verharding;

Als samenleving (ik citeer de woorden van directeur Gerja Meima van het Etty Hillesumcentrum) moet je altijd blijven werken aan hoe je samenleeft met elkaar;


Woorden als democratie, geluk en welvaart lijken aan betekenis te verliezen;

De samenleving verhardt, er is sprake van wij-zij denken en de intolerantie neemt toe. Ik vind voorzitter, dat we het hier in onze Gemeenteraad over moeten hebben;

In de Perspectiefnota wordt benoemd dat de maatschappelijke ongelijkheid meer zichtbaar wordt;

Ligt hier een relatie met de toenemende intolerantie en verharding?

Die maatschappelijke ongelijkheid heeft te maken met verschil in sociale klasse, sekse-ongelijkheid, verschillen in kansen en inkomen of je hetero bent of homoseksueel;

Maatschappelijke ongelijkheid gaat ook over hoe goed je je kunt uitdrukken, of je je stem durft te laten horen, misschien heb je dat nooit geleerd;

Voorzitter, de fractie van Swollwacht beseft dat maatschappelijke ongelijkheid niet eenvoudig is op te lossen;

Wel willen we hierover heel graag het gesprek aangaan en we overwegen een initiatiefvoorstel hierover;

Voorzitter, wij vonden het mooi om te lezen hoe het begrip brede welvaart in de Perspectiefnota wordt uitgediept en we zien de aandacht van het College hiervoor. Dat vinden we belangrijk en goed;

En toch merken we steeds vaker dat inwoners de overheid soms als een vijand ervaren en dat zij het vertrouwen in de overheid verliezen;

Daar maken we ons zorgen over;

Zonder het vertrouwen van onze inwoners, zonder hun geloof in ons, staan we hier maar wat te doen voorzitter;

Hier ligt wat onze fractie betreft een belangrijke opgave;

Voorzitter, Zwolle groeit. De groei van de stad heb ik eerder benoemd als een niet te bestrijden noodzakelijkheid, een realiteit waar we mee te maken hebben;


Het is geen directe of bewuste keuze dat we groeien, de groei is geen blinde ambitie of een doel waar we naar streven;


Het is wel een directe èn bewuste keuze hoe we met de groei van onze stad omgaan voorzitter;

De groei van Zwolle moet weloverwogen plaatsvinden waarbij de Zwolse eigenheid nooit aangetast mag worden;

We willen geen Amsterdam aan de IJssel worden

De verwachting is, dat is ook wat we in ons Coalitieakkoord hebben afgesproken, dat er 1000 woningen per jaar worden bijgebouwd in onze stad;

En in de Perspectiefnota wordt aangegeven dat de groei van Zwolle zelfs nog sneller stijgt dan verwacht;

Dat vraagt uiteraard om investeringen in de kwaliteit en uitbreiding van onze stad en om scherpe keuzes;

De kwaliteit van ons landschap en onze bebouwde omgeving moet bij het gemeentebestuur in goede handen zijn;

Hoe doen we dat op een goede manier? Onze stad is, en dat snappen wij volkomen voorzitter, zeer aantrekkelijk;

Maar er moet en mag geen roofbouw worden gepleegd op wat onze stad zo bijzonder maakt;

Dat vraagt liefde en waardering voor de mooie kwaliteiten van onze prachtige stad;

Er is geen stad voorzitter, waar we liever willen wonen dan in Zwolle, en we willen Zwols blijven;

Er ligt een forse opgave op het gebied van woningbouw;

Veel Zwollenaren staan op de wachtlijst voor een woning en koopwoningen lijken met name voor starters op de woningmarkt onbetaalbaar te worden;

En dat brengt mij op de volgende vraag;

Ziet het College een mogelijkheid te bewerkstelligen dat Zwolse woningzoekers, de mensen die nu nog bij hun ouders wonen, of in een klein appartement, voorrang te geven?

Kan het begrip sociale of economische gebondenheid hieraan worden gekoppeld?

Met alle begrip voor de aantrekkelijkheid van Zwolle voorzitter, ik heb al eens eerder gevraagd of we hier bouwen ten faveure van de Randstad of bouwen we hier voor onze Zwollenaren;

Welke kansen ziet het College om tegemoet te komen aan juist hun vraag naar een woning?

Wat betreft het bouwen vragen we ook aandacht voor het volgende;

Zolang er nog geen uitleglocatie is, bouwen we op hetzelfde oppervlak;

Dat betekent dat er meer mensen komen te wonen op het zelfde oppervlak en dat heeft een grote invloed op de openbare ruimte;

Ik denk dan niet alleen aan verkeer maar ook aan winkelgebieden, scholen, sporten en cultuur;

Meer mensen op het zelfde oppervlak;

Kan het College hier eens op ingaan?

Er is meer te zeggen over wonen voorzitter;

Zo is het aanbod aan spoedwoningen bedroevend laag. Mensen die vanuit een heftige (woon)situatie dringend op zoek zijn naar wat anders hebben het zwaar;


Dit heeft ook te maken met de uitstroom uit de beschermde woonvormen. Er wonen mensen in wijken die eigenlijk niet zelfstandig kunnen wonen. Zij komen op de meest kwetsbare plekken terecht en datzelfde geldt voor de mensen die een beroep moeten doen op een spoedwoning;

Voorzitter, hoe moet dit nou?

Hoe ervaart het College dit probleem?


Aanvullend hierop spreken we onze zorgen uit, niet voor het eerst overigens en zeker niet voor het laatst, over zorgwoningen die plotseling in onze wijken worden gerealiseerd;

Voorzitter ditzelfde geldt voor het splitsen van woningen. We krijgen steeds meer signalen dat woningen worden gesplitst. Dat is enerzijds goed nieuws voor de mensen die zo broodnodig een woning nodig hebben. Anderzijds betekent dit onevenredige belasting op een wijk. Hoe gaat het College hiermee nu en in de toekomst om?

Dit alles heeft te maken met de zo belangrijke kwaliteit van onze leefomgeving en ik vraag daar namens onze inwoners uitdrukkelijk de aandacht voor;

Voorzitter ik heb nog een enkele kritische kanttekening en dan ga ik naar de complimenten;

We hebben zorgen over het participatieproces zoals dat in de nieuwe Omgevingswet geregeld gaat worden;

De nieuwe Omgevingswet geeft ruimte om het deelnemen, meedenken, meedoen van onze inwoners, participatie dus, bij de ontwikkelaars van projecten neer te leggen;

We vinden dat geen goed idee voorzitter;

We vinden dat de gemeente altijd de verantwoordelijkheid heeft om te zorgen dat onze inwoners gehoord worden;

De gemeente moet daarvoor de kaders stellen en controleren of de inwoners op een nette wijze betrokken zijn;

Niet iedere inwoner heeft immers de mogelijkheid zich uit te spreken, ingewikkelde stukken te doorgronden;

Als de verantwoordelijkheid inwoners op een fatsoenlijke manier te laten participeren bij de projectontwikkelaars wordt neergelegd dan laat de gemeente een grote kans liggen;

De gemeente kan, dat staat de wet ook toe, een werkwijze ontwikkelen die past in de lokale context en kan ruimte pakken alsnog een regierol te nemen op participatiegebied;

Die regierol hoort wat ons betreft ook echt bij de gemeente;

Zeker gezien de groei van Zwolle, alle ontwikkelingen die gaan plaatsvinden pleiten wij daar uitdrukkelijk voor;

Voorzitter, we praten vandaag over een Perspectiefnota die echt perspectief biedt, goede aandacht heeft voor wat leeft in de stad en daarnaast ruimte biedt voor ons als Gemeenteraad ons geluid te laten horen;

Perspectief is één van de belangrijkste dingen die je als mens, maar ook als stad kunt hebben;

Al met al vinden wij de Perspectiefnota en de bijbehorende Strategische Investeringsagenda hoopvol en we zien dat er goede en mooie dingen voor onze stad gaan gebeuren;

We hechten, als enige echte stadspartij van Zwolle, zeer aan het Zwolle te blijven dat we zijn, dat we kennen, waar we gekend worden en waar iedere inwoner ertoe doet;

We lopen niet weg voor groei voorzitter, maar de groei van de stad mag nooit ten koste gaan van de zo belangrijke waarden van onze stad;

Respect en dank aan het College voor het geboden Perspectief! Wij stemmen er mee in;

En om met een echte Zwolse uitdrukking af te sluiten: doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Daar staan wij als partij, als fractie en bovenal als inwoner van Zwolle voor!


Voorzitter, dank u wel,

Silvia Bruggenkamp

Ron Klappe

Evelina Bijleveld

Guido Pasman

Sylvia le Fèbre

Ingrid van der Veer



ความคิดเห็น


bottom of page