top of page

2. Leefbaar en veilig Zwolle,

image00025.jpeg

Een leefbare stad betekent dat mensen er gezond kunnen leven. Dat ze zich veilig voelen en veilig zijn. Dat hun leefomgeving schoon en opgeruimd is.

 

En ook dat zij zich er kunnen ontspannen, in parken en langs waterkanten. Dat er mogelijkheden zijn elkaar te ontmoeten en erop uit te kunnen.

 

De geschiedenis van onze stad laat zien dat groei goede dingen met zich mee kan brengen. De monumentale binnenstad is daar het levende bewijs van. Een bloeiende economie brengt werkgelegenheid en welvaart met zich mee. Daar moet iedereen de vruchten van kunnen plukken.

 

Maar wij zien ook de keerzijden van groei. De bestaande infrastructuur komt onder hoge druk, er is meer mobiliteit en de manier van woningverdeling gaat piepen en kraken.

 

De dringende vraag om meer (sociale) woningen heeft gevolgen voor de leefbaarheid. De bouw van woningen in de stad door inbreiding betekent dat veel meer mensen op hetzelfde oppervlakte komen te wonen. Al die mensen gebruiken de bestaande openbare ruimte. We constateren dan ook dat inbreiden zo langzamerhand een grens bereikt. Het wordt steeds drukker met alle gevolgen van dien voor verkeer, vervoer, groen en voorzieningen. Dit heeft ook ingrijpende gevolgen voor iemands beleving in de directe omgeving.

 

Kortom, de schaduwzijde van de groeimedaille zorgt voor een reusachtige druk op de leefbaarheid van onze stad.

 

Toch willen wij uiterst voorzichtig omgaan met het aanwijzen van een nieuwe bouwlocatie. Onze groene buitengebieden zijn ons veel waard. Aangezien ook in geval van autonome groei van Zwolle een nieuwe woningbouwlocatie nodig zal zijn, zijn wij voorstander van nader onderzoek naar Vechtpoort als woningbouwlocatie. De grond aldaar is al in bezit van de gemeente.

 

Locaties als IJsselzone, Vechtzone, Stadsbroek en Dijklanden willen we houden zoals ze zijn. De voorgenomen woningbouw in de uiterwaarden van het Zwarte Water volgen we kritisch. Uit nader onderzoek zal blijken of bouw in de uiterwaarden daadwerkelijk verantwoord is. De resultaten daarvan zijn leidend voor onze keuzes.

 

Groei van de stad wordt soms ervaren als iets waaraan we niet kunnen ontkomen. We sluiten daar onze ogen niet voor. Maar Swollwacht wil bewuste keuzes maken over hoe we met die groei omgaan. De behoefte van de stad is daarbij voor ons uitgangspunt.

 

Wonen

Het systeem van woonruimteverdeling piept en kraakt. In de huidige situatie moeten veel Zwollenaren (te) lang op een sociale huurwoning wachten. Er is onbegrip en onvrede in de stad over de huidige manier van woningtoewijzing. Wij vinden dat Zwollenaren voorrang moeten krijgen op mensen van buiten Zwolle die een beroep doen op onze woningvoorraad. Daarom pleiten wij ervoor dat mensen met een economische en/of sociale binding met Zwolle voorrang krijgen bij de toewijzing van een sociale huurwoning.

 

Het is voor Swollwacht lastig te begrijpen dat mensen die wel een forse huur kunnen opbrengen niet in aanmerking kunnen komen voor een hypotheek die lager of gelijk is aan die huur. Wij vinden dat de gemeente hen hierin moet ondersteunen.

 

De bouw van nieuwe woningen moet weloverwogen plaatsvinden waarbij we uitgaan van een Zwolse behoefte, inclusief die van studenten. Daarnaast leert de ervaring dat wijken waar voornamelijk sociale huurwoningen staan niet vooroplopen op het gebied van leefbaarheid. Wijken waar de koop- en huurwoningen door elkaar staan zijn voor de leefbaarheid het beste. Wij pleiten voor een goede mix. Een Bijlmer aan de IJssel past niet bij het karakter van onze stad.

 

Het spreekt vanzelf dat we streven naar duurzaam, klimaat-adaptief en energie-neutrale bouw.

 

Onze inzet voor wonen:

 • Bij 75% van de toekenning van sociale huurwoningen is het begrip economische en sociale gebondenheid uitgangspunt.

 • Zwollenaren die in staat zijn een huur op te brengen die gelijk of lager is dan het bruto maandbedrag van een gewenste hypotheek, en daarvoor toch niet in aanmerking komen, worden door de gemeente geholpen zodat zij alsnog kunnen kopen. Dit kan bijvoorbeeld door het instellen van een gemeentegarantie. We laten onderzoeken onder welke voorwaarden dit kan plaatsvinden en gaan daarbij geen experiment uit de weg.

 • Er wordt in beeld gebracht op welke wijze Zwollenaren voorrang kunnen krijgen bij het kopen van starterswoningen.

 • Er komt voor senioren en starters een groter aanbod van kleine woningen met een tuin.

 • Als senioren hun (grote) woning verlaten worden zij niet geconfronteerd met hogere woonlasten dan de woning die zij verlaten: dit bevordert de doorstroming.

 • Senioren die hun eengezinswoning verlaten om in een seniorencomplex te gaan wonen moeten er zeker van zijn dat ze dan ook met senioren komen te wonen. Deze seniorencomplexen mogen niet gebruikt worden om het tekort aan sociale huur op te vangen.

 • Faciliteren van voorzieningen waar senioren zelfstandig kunnen wonen zoals de Knarrenhof. Dit kan bijvoorbeeld door de grondprijs van dit soort initiatieven te verlagen.

 • Er komen geen wijken waar alleen sociale huurwoningen staan.

 • Bij nieuwe ontwikkelingen wordt op voorhand inzichtelijk gemaakt waar daarbij sprake is van de bestemming ‘maatschappelijke opvang’.

 • Zorgwoningen/maatschappelijke opvang in bestaande wijken worden haarfijn in de gaten gehouden en mogen niet leiden tot overlast voor de rest van de woonwijk.

 • Zorgwoningen/maatschappelijke opvang zijn evenredig over alle Zwolse wijken verdeeld.

 • Bij nieuw te bouwen woningen stimuleert de gemeente aandacht voor de toegankelijkheid van deze woningen voor mensen met een beperking.

 • Zolang de wooncrisis duurt en de gevolgen daarvan heel direct voelbaar zijn wordt het opkopen van woningen door institutionele beleggers tegengegaan.

Wonen en Zorg

Senioren die langer (zelfstandig) thuis wonen, mensen die thuis wonen en zorg of begeleiding nodig hebben, we zien het steeds meer. Enerzijds kan het bijdragen aan een samenleving waar iedereen meedoet maar anderzijds veroorzaakt het soms enorme problemen.

 

Mensen die voorheen in een instelling woonden vanwege hun psychische kwetsbaarheden worden nu in woonwijken geplaatst: de zogeheten ambulantisering van de geestelijke gezondheidszorg. Een duur woord voor een landelijke bezuinigingsmaatregel met grote maatschappelijke gevolgen op lokaal niveau. De komende jaren zal deze ontwikkeling waarschijnlijk doorzetten.

 

De impact van overlast door psychisch kwetsbaren is enorm. Het zelfstandig wonen van de één kan uitmonden in een nachtmerrie voor de ander, kan uitdraaien op een ondraaglijke woon- en leefsituatie. De ernstige overlast vindt met name plaats in wijken met veel sociale huur. Wijken die vaak toch al kwetsbaarder zijn. We vinden dat veel beter gekeken moet worden òf iemand zelfstandig kan wonen en wáár iemand zelfstandig woont. De begeleiding moet op orde zijn en dat is nu helaas veelvuldig niet het geval.

 

Je kunt in Zwolle zelf kiezen voor een zorgverlener of zorginstelling. Een zorgcontract mag nooit gekoppeld zijn aan een woning. Dit betekent dat als zorg wordt opgezegd omdat je niet de juiste begeleiding krijgt, de persoon in kwestie zijn/haar woning kwijtraakt en op straat belandt. Dit soort constructies willen wij pertinent niet in Zwolle. Daar maken wij ons hard voor.

 

Frauduleuze zorgorganisaties die in onze stad actief zijn en niet waarmaken waar ze voor betaald worden, moeten nog harder uit onze stad worden geweerd. Ook deze organisaties, zorgelijke zorgaanbieders worden ze wel genoemd, dragen bij aan gevoelens van onveiligheid en (ernstige) overlast. De mensen die zorg en begeleiding nodig hebben en daarvoor betalen, moeten ervan verzekerd zijn dat zij deze zorg en begeleiding ook krijgen. Dat is helaas niet altijd het geval.

 

Het is in het belang van de psychisch kwetsbare mensen en andere zorgvragers dat zij uiterst zorgvuldig begeleid worden bij het zelfstandig wonen. Wij willen daar nadrukkelijk meer inzet voor!

 

Onze inzet voor wonen en zorg:

 • Overlast moet voorkomen worden. Dat kan bijvoorbeeld door betere samenwerking, trainen van medewerkers, maatwerkvoorzieningen, verslavingspreventie en het inzetten van ‘bemoeizorg’ voor zorgmijders.

 • Mensen die overlast ervaren, mogen niet langer van het kastje naar de muur worden gestuurd. Als sprake is van het betrekken van een woning door een psychisch kwetsbare moet er júist 24 uur en zeven dagen per week aandacht zijn voor meldingen van overlast en gevoelens van onveiligheid. Hier moet adequaat op worden ingegrepen.

 • Onze inwoners die (psychische) zorg en ondersteuning nodig hebben moeten zeker zijn dat zij in zee gaan met goede en betrouwbare organisaties: betrouwbare zorg, de gemeente zet daar uitdrukkelijk op in.

 • Frauduleuze instellingen, organisaties en particulieren worden keihard aangepakt.

Veiligheid

Leefbaarheid en veiligheid gaan hand in hand. We merken in Zwolle dat je veilig voelen niet meer vanzelfsprekend is. Onze inspanningen moeten de komende vier jaar ertoe leiden dat het gevoel van veiligheid is toegenomen.

 

Criminaliteit onder jongeren neemt onrustbarend toe. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat hier allerlei oorzaken voor zijn aan te wijzen. Echtscheidingen, huiselijk geweld, te weinig vertier, te weinig perspectief op de arbeidsmarkt. De mogelijkheden een opleiding te kunnen volgen en daarmee een goede boterham te kunnen verdienen, lijken voor een toenemende groep jongeren niet aantrekkelijk genoeg.

 

De drugsscene gaat gepaard met criminaliteit en het gaat er hard aan toe. Wij willen niet dat onze inwoners aan onveilige situaties bloot staan. Nóg meer inzet op het tegengaan van juist deze criminaliteit heeft onze prioriteit.

 

Jongeren moeten een stuk minder makkelijk dan nu in Zwolle aan drugs kunnen komen. Wij bepleiten een ontmoedigingsbeleid in plaats van het bestaande gedoogbeleid. Daarom pleiten wij voor maximaal 4 coffeeshops in Zwolle. De afstandsregels bij het verlenen van een vergunning moeten worden aangescherpt.

 

Daarnaast willen we vanuit de gemeente meer gerichte aandacht op het gebied van digitale oplichting stimuleren. Met name onze senioren lijken hiervan het slachtoffer te worden. Wij willen een goede preventiecampagne vanuit de gemeente, politie, handhaving, voor met name op dit gebied kwetsbare senioren.

 

Goede verlichting in de openbare ruimte en cameratoezicht moeten doelgericht kunnen worden toegepast. Hierbij tekenen we aan dat voor verlichting in stadsparken gebruik kan worden gemaakt van de nieuwste mogelijkheden die ervoor zorgen dat flora en fauna minimaal worden geschaad.

 

Onze inzet voor veiligheid:

 • Aanpak van jeugdcriminaliteit in de breedste zin van het woord waar wij vooral aandacht vragen voor preventie en drugs-gerelateerde criminaliteit. Wij zien in Utrecht de nieuwe aanpak ‘Grenzen stellen, perspectief bieden’. We gaan onderzoeken of dit ook in Zwolle kan worden opgetuigd.

 • Goede verlichting in de openbare ruime en cameratoezicht in alle fietstunnels en gebieden die door de politie als risicogebieden worden beschouwd.

 • Vergroting van (gevoelens van) veiligheid in wijken of wooncomplexen. Er ligt hier een uitdrukkelijke rol voor de woningbouwcorporaties.

 • Het aantal coffeeshops in Zwolle terugbrengen van vijf naar vier.

 • Afstandscriteria bij vergunning verlenen voor coffeeshops aanscherpen.

 • Goede voorlichting op scholen over druggebruik en alcoholgebruik.

 • Overlast moet altijd serieus worden genomen en aangepakt. Er moet een centraal meldpunt overlast komen dat dag en nacht en ook in het weekeinde en op feestdagen bereikbaar is.

 • Wij zijn een groot pleitbezorger van meer politie en welzijnswerkers in kwetsbare wijken. Ook de ontwikkeling van meer inzet van de wijkboa’s wordt door ons ondersteund. Deze inzet mag niet ten koste gaan van andere wijken, waardoor de problemen worden verschoven.

 • De gemeente neemt het initiatief om samen met de politie en handhaving te komen tot een effectieve aanpak van cybercriminaliteit.

 • De gemeente neemt het initiatief voor een goede preventiecampagne die speciaal gericht is op digitale criminaliteit jegens ouderen.

 • Daadkrachtig toezicht en handhaving, ook in natuurgebieden en waar mogelijk en noodzakelijk in samenwerking met andere overheden worden voortgezet.

Verkeersveiligheid

Iedereen in Zwolle neemt deel aan het verkeer. En iedereen in Zwolle moet dat veilig kunnen doen. De gemeente Zwolle is op basis van de Mobiliteitsvisie overgegaan op het zogenaamde STOP-principe (Stappen, Trappen, OV, Personenvervoer). Vanuit deze lijn gaat veel meer gekeken worden of wegen kunnen worden ingericht als 30 KM-wegen. Dit juichen wij toe vanuit oogpunt van verkeersveiligheid.

 

Wij blijven daarnaast pleiten voor meer bewustwording op het gebied van onveilig verkeersgedrag. 

 

Openbare ruimte

De openbare ruimte is voor en van iedereen en moet een verlengstuk van thuis zijn. Een plek waar je je ontspannen en veilig voelt. De openbare ruimte moet uiteraard volop benut kunnen blijven worden door mensen met een beperking. Iedere bank, iedere picknicktafel, ieder pad en ieder uitzicht moet toegankelijk zijn. Als de openbare ruimte ook goed bereikbaar is voor mensen met een beperking dan hebben we een openbare ruimte die ertoe doet. Een openbare ruimte die leeft, waar plaats is voor kunst, sport, spel en vertier. Maar ook een openbare ruimte waar je je vervoermiddel gemakkelijk kunt parkeren.

 

Onze inzet voor de openbare ruimte:

 • De openbare ruimte van de stad is dag en nacht veilig om te gaan en te staan.

 • In alle nieuwe ontwikkelingen is veel ruimte voor groen.

 • Iedere Zwollenaar heeft de gelegenheid te genieten van de groene ruimte in Zwolle.

 • De openbare ruimte is zo ingericht dat iedereen zich er vrij en prettig kan bewegen, met inbegrip van mensen met een beperking.

 • Er zijn voldoende plekken in en buiten de binnenstad om een scootmobiel te kunnen parkeren.

 • Er zijn ruim voldoende goed geoutilleerde openbare gratis toiletten.

 • Bewonersinitiatieven op het gebied van groen, spelen en recreëren in de openbare ruimte worden door de gemeente financieel ondersteund. Een stimuleringsfonds op dit gebied onderschrijven wij van harte.

 • De openbare ruimte is ook van belang voor huisdieren: er moeten vanuit veiligheidsoverwegingen meer omheinde hondenspeelvelden komen. Gezien de toenemende hitte willen we onderzoeken of zwemplassen voor honden (en baasjes) gerealiseerd kunnen worden.

bottom of page