top of page

4. Sociaal en verbindend Zwolle,

teamgenoten

Swollwacht staat voor gelukkig zijn in de stad. Een ideaalbeeld, maar iedere inwoner van onze stad heeft recht op blijdschap en tevredenheid. Wij streven naar een Zwolse samenleving waar iedereen, binnen de kaders van de Nederlandse wet, de ruimte en de vrijheid heeft zijn of haar leven naar eigen inzicht en overtuiging in te vullen. Iedereen doet ertoe!

 

Wij zien helaas een tweedeling ontstaan tussen arm en rijk, hoog- en laagopgeleid, wit of van kleur. Ook verschillen in religie, seksuele geaardheid en zelfs of je man of vrouw bent spelen een rol in deze tweedeling. De verschillen worden gevoeld en de kansen zijn echt niet voor iedereen dezelfde.

 

Wij vinden dat iedereen, maar dan ook echt iedereen kansen moet krijgen. Iedereen kleurt onze stad op de eigen manier en dat maakt onze stad mooi.

 

Er is een grote groep die kansen niet kan benutten om uiteenlopende redenen.

 

Deze groep moet ondersteund worden om de juiste weg naar maatschappelijk geluk te vinden. De gemeente voert daarop regie, stimuleert en verbindt de organisaties tot een geoliede machine. Met als doel dat niemand buiten de boot valt of in de anonimiteit van de criminaliteit verdwijnt. Dat voor iedereen een gezond perspectief is in onze Zwolse samenleving.

 

Armoede

Dat er armoede bestaat in het Zwolle van nu is voor ons onverdraaglijk. Het staat buiten kijf dat armoede moet worden bestreden. Meer persoonlijke begeleiding en communicatie zijn hierbij sleutelbegrippen.

 

Armoede heeft vergaande gevolgen voor iemands leven. Er is bijvoorbeeld minder kans op een opleiding, het heeft invloed op je woonsituatie en je gezondheid. Schaamte, sociaal isolement, eenzaamheid, stress en depressies kunnen een gevolg zijn van armoede.

 

Wij geloven in een (nog) betere begeleiding vanuit de bijstand naar werk. Werk moet lonen en de armoedeval moet worden aangepakt. Wij geloven in goede voorlichting over voorkomen van schulden, budgetcoaches, hulp bij verslavingsproblematiek (alcohol, drugs, gokken), goede toegankelijkheid van de vele regelingen en aandacht voor de schaamte die veel mensen ervaren als ze te maken hebben met armoede in hun bestaan.

 

Onze inzet op het gebied van armoede:

 • Armoede is geen kwestie van alleen geldgebrek: armoede heeft ook te maken met niet weten waar je terecht kunt, niet weten welke hulp voorhanden is en niet weten hoe je deze hulp kunt krijgen. Er moet nog scherper worden ingezet op het zichtbaar en toegankelijk maken van de mogelijkheden. Mensen met problematische schulden worden ondersteund in het leren financieel zelfstandig worden.

 • Betere begeleiding vanuit de bijstand naar betaald werk dat daadwerkelijk loont.

 • Verruimde mogelijkheden voor het volgen van een opleiding die leidt naar betaald werk.

 • Mensen die buiten hun schuld in de bijstand zijn gekomen verdienen maximale hulp en ondersteuning. De eerste levensbehoeften moeten altijd worden gegarandeerd. Mensen mogen in dergelijke situaties nooit uit hun huis worden gezet en gas, water en nutsvoorzieningen mogen nooit worden afgesloten. De gemeente vervult hierbij zowel een bemiddelende als een actief ondersteunende rol.

 • Er moet nog meer aandacht komen voor ‘stille’ armoede en de gevolgen van de armoedeval. Mensen die net niet in aanmerking komen voor bepaalde toeslagen moeten bij de gemeente in beeld zijn en verdienen ondersteuning. 

 

Jeugd

De jeugd heeft niet alleen de toekomst, zij ís onze toekomst. De jongeren van vandaag zijn de volwassenen van morgen. Wij vinden het een historische fout dat de jeugdzorg van de rijksoverheid naar de gemeenten is overgeheveld en dat daarbij een forse korting is toegepast. De vraag kan nauwelijks worden bijgebeend en de wachtlijsten zijn onaanvaardbaar. Veel jongeren hebben te maken met kwetsbare omstandigheden. Problemen thuis, armoede, psychische problematiek. De budgetten blijven knellen. Daarnaast neemt de criminaliteit onder jeugdigen schrikbarend toe.

 

Door de beslissingen van de landelijke overheid is een situatie ontstaan die niet eenvoudig is op te lossen. De budgetten die lokaal benut kunnen worden staan onder druk. Swollwacht wil onze jeugd niet laten verpieteren. Het kind moet centraal staan en de zorgvraag moet uitgangspunt zijn, niet de financiering.

 

Onze inzet voor jeugd:

 • Het kind staat centraal en de zorgvraag is uitgangspunt. Niet de financiering. Vuistregel daarbij is: lichte zorg waar het kan, zware zorg waar het nodig is.

 • Meer inzet van jongerenwerkers op scholen en in wijken.

 • Aandacht voor preventie: we willen voorkomen dat kinderen en jongeren in de criminaliteit belanden, verslaafd raken, in de prostitutie terechtkomen of slachtoffer worden van loverboys; ouders/opvoeders kunnen hier veel beter bij betrokken worden.

 • Ieder kind moet kunnen sporten en kunnen spelen. Via Sportservice Zwolle worden hier nog meer initiatieven ontplooid.

 • Ieder kind moet zich veilig weten, ook thuis. Het is een opdracht voor het Sociaal Wijk Team dat zij weet wat er speelt achter de voordeur en tijdig in actie kan komen.

 • Betaalbare en kwalitatief goede en veilige kinderopvang.

 

Senioren

Met onze coalitiedeelname is een agenda op het gebied van seniorenbeleid tot stand gekomen. Deze aanpak straalt uit dat senioren ertoe doen in onze stad. Senioren zijn niet afgeschreven, horen niet achter de geraniums. Zij maken onlosmakelijk en onvoorwaardelijk deel uit van onze Zwolse samenleving. Bijzondere aandacht hebben wij voor het welzijn van senioren en wij blijven ons daarvoor voortdurend inzetten. Eenzaamheid onder senioren is een sluipmoordenaar die door aandacht voor het welzijn kan worden tegengegaan. Van vrijwilligers wordt soms een te grote bijdrage verwacht.

 

Alhoewel vele goede stappen zijn gezet zou de gemeente nóg meer kunnen stimuleren dat senioren elkaar ontmoeten in de openbare ruimte. Goed toegankelijke ontmoetingsplekken in de buitenruimte, goede openbare toiletten. De ene oudere wil graag op een rustige plek kunnen zitten, de andere oudere vindt het prettig juist bij een speelplaats of jongerenontmoetingsplek te vertoeven.

 

Onze inzet voor Senioren:

 • Prettige plekken in de openbare ruimte waar senioren elkaar kunnen ontmoeten, even tot rust kunnen komen en waar ruimte is voor rollator, rolstoel of scootmobiel.

 • Goed toegankelijke plekken voor ouderen daar waar meer reuring is zoals bij speelplaatsen en sportvelden.

 • Een coördinator eenzaamheid en ouderenwelzijn kan ervoor zorgen dat de verschillende initiatieven op dit terrein gestructureerd en gebundeld worden. We willen dit laten onderzoeken.

 • Stimuleren en faciliteren van initiatieven die eenzaamheid tegengaan.

 • Het succesvolle project vitaal en veilig thuis willen we structureel maken en uitrollen over alle wijken in de stad.

 • Alle afval kunnen weggooien op één plek zodat ouderen niet een halve wijk door hoeven.

 • Bushaltes nabij zorginstellingen behouden.

 • Brievenbussen terug (voor ouderen).

 

Statushouders

Vanaf 2022 wordt de regie over de inburgering van statushouders bij gemeenten neergelegd. Dit is een grote verantwoordelijkheid. Een inburgeringstraject mag dan ook nooit vrijblijvend zijn. Statushouders die deel gaan uitmaken van onze Zwolse samenleving moeten zich ervan bewust zijn dat soms sprake is van culturele verschillen, die belemmerend kunnen zijn voor hun functioneren. Zij moeten worden ondersteund in het begrijpen hoe de Nederlandse samenleving in elkaar zit en in het integreren in de maatschappij.

 

Wij willen dat andere culturen verbinding vinden met de samenleving waardoor tegenstellingen overbrugd worden.

 

Statushouders mogen van de gemeente een goed inburgeringstraject verwachten, waarbij een volwaardige deelname aan de samenleving centraal staat. Bij ons staat niemand aan de zijlijn.

 

Onze inzet voor statushouders;

 • Statushouders krijgen een gedegen inburgeringstraject, waarbij deelname aan de Zwolse samenleving centraal staat.

 • Statushouders spreken de Nederlandse taal zodanig dat dit nooit een belemmering vormt voor meedoen. Dit geldt voor iedere statushouder.

 • Geen enkele statushouder wordt uit het oog verloren: niet meedoen is niet acceptabel.

 

Dak- en thuislozen

Dak- en/of thuisloos zijn is iets wat je niemand toewenst. Iedereen verdient een thuis en een dak boven het hoofd. Iedereen verdient een plek om thuis te zijn en je geborgen te weten. In onze stad is dat niet voor iedereen weggelegd. Dat is verschrikkelijk. Swollwacht wil niet doen alsof we een complete oplossing hebben. Hadden we die maar. Als er complete oplossingen waren was niemand meer dak- of thuisloos. We geven wèl aan waar we op inzetten.

 

Onze inzet voor dak- en thuislozen:

 • In Zwolle slaapt niemand op straat.

 • In de dak- en thuislozenopvang is voor iedereen altijd plek.

 • De dak- en thuislozenopvang is veilig. Er wordt grondig gescreend op het meenemen van wapens, drank en drugs. Mensen die gebruik maken van de opvang weten zich veilig en beschermd.

 • Er is goede samenspraak tussen opvang-politie-hulpverlening;

 • Er is voldoende medische en sociale zorg beschikbaar en in dat kader is sprake van 7/24 uurs bereikbaarheid.

 • Dak- en thuisloos zijn is niet het einde maar kan voor mensen ook een nieuw begin betekenen. Er moet perspectief geboden worden. Zicht op hoe je jezelf kunnen redden, zicht op scholing, opleiding en ontwikkeling. We vinden dat daar veel meer inspanning voor moet komen en dat daar grote slagen in gemaakt moeten worden.

 

Regenboogstad

Iedereen telt mee in onze stad en iedereen doet mee. Hét motto van Swollwacht.

Tot onze spijt zien we dat (het uitdragen van) seksuele geaardheid kan leiden tot uitsluiting, veroordeling en bespotting. Dit speelt vanaf de kleuterschool tot aan het vinden van een baan, en ook bij het wonen in een seniorencomplex.

 

Wij willen dit zichtbaar maken en benoemen. In onze stad mag je zijn wie je bent en houden van wie je wilt. We zetten niet in op regenboogzebrapaden of regenboogvlaggen. We zetten in op waar het echt over gaat: acceptatie en respect.

 

Het is onaanvaardbaar dat stellen van een gelijk geslacht niet hand in hand op straat durven te lopen en worden na gesist of uitgescholden. Acceptatie en respect beginnen wat ons betreft al in het primair onderwijs en zal onderwerp van gesprek moeten zijn op iedere school. Ook vragen wij aandacht voor de belangen van LHBTIQ+-ouderen.

 

Onze inzet voor de Regenboogstad:

 • Goede voorlichtingspakketten voor scholen in samenwerking met organisaties als COC.

 • Meer aandacht voor en bestrijding van intimidatie van LHBTIQ+-ers op straat.

 • Respect voor LHBTIQ+-ers is onderdeel van de inburgering.

 • In seniorencomplexen en verzorgingshuizen moet intimidatie en pesten van LHBTIQ-ouderen actief worden tegengegaan.

bottom of page