top of page
  • Swollwacht

Wonen en leven in Zwolle: leeftijdgrens voor seniorencomplexen

Signalen van ongeruste bewoners van seniorencomplexen in Zwolle dat er plannen zijn van woningbouwcorporaties om de leeftijdsgrens naar 45 jaar te verlagen. Samen wonen en leven voor jong en oud werkt alleen bij vrije keuze, wat ons betreft. Daarom stellen we schriftelijke vragen aan het College.

Geacht College van Burgemeester en Wethouders,


Wij krijgen verontruste signalen van bewoners van seniorencomplexen: er zijn plannen van woningbouwcorporaties om de leeftijdsgrens voor seniorenwoningen te verlagen.

Dat brengt voor veel bewoners van seniorencomplexen onrust en stress met zich mee.


Mensen hebben bewust gekozen voor het wonen en leven in een seniorencomplex. Wat onze fractie betreft moeten zij er dan ook op kunnen rekenen dat zij dan samen wonen mèt senioren. Er is veelal sprake van een grote sociale cohesie in die complexen en er is rust en evenwicht.


Er is veel voor te zeggen dat jong en oud samen kunnen wonen en leven. Maar dan wel op basis van een vrije keuze. Die vrije keuze lijkt zich niet te verhouden tot het voornemen de leeftijdsgrens voor seniorenwoningen te verlagen.


Wij hebben tevens zorg over het volgende: de woningnood is hoog. De voornemens de leeftijdsgrens te verlagen vormen mogelijk een belemmering voor senioren in Zwolle om hun (ruime) eengezinswoning te verlaten en daarmee plaats te maken voor jongeren. Dat ervaren wij als een ongewenste situatie.


Dat brengt de fractie van Swollwacht tot de volgende vragen:

1) Is het College bekend met de voornemens de leeftijdsgrens voor seniorenwoningen te verlagen?

2) Snapt het College dat deze voornemens onrust en stress veroorzaken bij bewoners van seniorencomplexen?

3) Deelt het College de zorgen van de fractie van Swollwacht dat deze voornemens een negatieve invloed hebben op de bereidwilligheid van senioren hun eengezinswoning te verruilen voor een seniorenwoning?

4) Hebben deze voornemens invloed op de prestatieafspraken tussen gemeente en woningcorporaties?

5) Zijn door deze voornemens straks daadwerkelijk minder woningen voor senioren beschikbaar?

6) Welke mogelijkheden heeft de gemeente hierop te sturen?

7) Is het College bereid hierover met de woningbouwcorporaties in gesprek te gaan en de resultaten daarvan te delen met de gemeenteraad?

Namens de fractie van Swollwacht

Silvia Bruggenkamp


Afbeelding van pixabay.com/nl/users/mabelamber-1377835Comments


bottom of page