top of page
  • Swollwacht

Week 21 en 22

Op maandag 18 mei stond de doorontwikkeling van de brede scholen op de agenda in een informatieronde. Wij vinden het een goede zaak dat die doorontwikkeling plaatsvindt! We hebben wel wat vragen gesteld, bijvoorbeeld over de betrokkenheid van sociale wijkteams bij brede scholen. Tevens was de “agenda van de corporaties en gemeenten voor betaalbaar wonen” geagendeerd de 18e. Deze agenda moet nog nader worden uitgewerkt en ingevuld en komt in een later stadium in de gemeenteraad terug.

Dinsdag 26 mei was er een hoorzitting over de voorjaarsstukken, een informatieronde over de parkeerbalans en een debat over de veiligheidsvisie van onze gemeente. We hebben bij monde van Cemal Yildirim een groot aantal vragen gesteld over parkeren in Zwolle. Natuurlijk ook over de hoge tarieven en de capaciteit. En is die straks voldoende als de Zara in Zwolle gevestigd is? Het college denkt van wel. Wij wachten af… Silvia Bruggenkamp heeft de burgemeester, als verantwoordelijke voor de veiligheid in onze stad, scherp bevraagd over de Veiligheidsvisie die voorlag. Zij vroeg o.a. naar de verantwoordelijkheid die bij burgers wordt neergelegd op het gebied van veiligheid. Er wordt al zoveel gevraagd van onze inwoners, houdt het niet een keer op? Uiteraard vroeg zij ook naar de verkeersveiligheid in met name de 30 kilometerzones. Het is onze fractie een doorn in het oog dat hier niet op wordt gehandhaafd door de gemeente. Mensen melden overlast en onveilige situaties niet meer, omdat zij weten dat de gemeente toch niet handhaaft! Geen goede manier om met verkeersveiligheid om te gaan vinden wij! Op woensdag 27 mei was de hele fractie aanwezig bij de Algemene Leden Vergadering van Swollwacht.

We zitten in een erg drukke periode! We werken toe naar de behandeling van de zogeheten Voorjaarstukken (Jaarrekening, Beleidsrapportage, MeerjarenPrognose Vastgoed en –gebouwen en de Perspectiefnota) Onze fractievergadering van donderdagavond stond voornamelijk in het teken van deze stukken. Wij zullen hier zeker een aantal moties en amendementen bij indienen want we maken ons zorgen over met name de bezuinigingen in het sociaal domein.

William Dogger heeft n.a.v. de berichtgeving in De Stentor op 29 mei, schriftelijke vragen gesteld aan het College en wel over de mogelijke opheffing van het hondenlosloopveld in de omgeving van de Thorbeckegracht/de Spiegel. Hier gaan geruchten over en bewoners zijn verontrust. Wij kunnen niets met geruchten en daarom heeft William het college een aantal duidelijke vragen hierover gesteld. We rekenen ook op duidelijke antwoorden! Hondenlosloopterreinen vallen onder diervriendelijke faciliteiten en onze fractie is daar een groot voorstander van. Onze fractie heeft niet voor niets een dierenwelzijnsbeleid geïnitieerd in Zwolle.

Tot zover ons verslag over de afgelopen periode. We houden u graag op de hoogte van onze activiteiten en we hopen dat u ons weet te vinden als u ons nodig hebt.


Comentários


bottom of page