top of page
  • Swollwacht

Week 20

De vakantie zit er weer op en vorige week maandag, 11 mei is het Raadsplein weer van start gegaan.

Er werd begonnen met een besluitvormende ronde. Wij hebben een drietal moties “vreemd aan de orde van de dag” mede ingediend. Vreemd aan de orde van de dag wil zeggen dat een motie gaat over een onderwerp dat niet op de agenda staat, vreemd is aan de agenda dus. Samen met de fractie van de SP hebben we een motie “overgangsperiode huishoudelijke ondersteuning” ingediend. Dit omdat een aantal mensen die recht hebben op huishoudelijke zorg hebben aangegeven dat hun zorg al is teruggeschroefd terwijl ze er recht op hebben de uren zorg te behouden tot 1 juli van dit jaar! Deze motie is echter verworpen. Het College herkende wel een aantal signalen die in de motie zijn neergelegd en heeft daar inmiddels actie op ondernomen. Voor de overige fracties was dit reden om niet in te stemmen met deze motie. Slechts SP, CDA en wijzelf hebben voor deze motie gestemd.

Samen met een aantal andere fracties hebben we ook een motie over arbeidsdiscriminatie ingediend. We vinden dat iedereen, ongeacht leeftijd, huidskleur, religie, geslacht en ga zo maar door, gelijke kansen moet hebben op de arbeidsmarkt en met deze motie is het college gevraagd binnen de gemeentelijke organisatie hiermee het goede voorbeeld te geven. We zijn er blij mee dat deze motie is aangenomen! Dat zelfde geldt voor de motie Bed, bad en brood! Trots zijn we, dat Zwolle op deze wijze met mensen wil omgaan. Na de besluitvormingsronde was er in de Raadszaal een debat over het Plan van Aanpak voor de Binnenstad en Broerenkwartier. En dat was een verhit debat! Onze fractievoorzitter, William Dogger, pleitte o.a. voor een overkoepelende visie en wees op het belang van een juiste volgordelijkheid. Zoals u van ons gewend bent houden wij het vervolg van e.e.a. nauwlettend in de gaten!

Als u vragen hebt over dit, of andere onderwerpen en de visie van Swollwacht daarop, neemt u dan vooral contact met ons op. We luisteren graag naar u! Doordat het debat over de Binnenstad uitliep is het debat over Veiligheid naar dinsdag 26 mei verplaatst! We komen er bij u op terug. Silvia Bruggenkamp zal daarover het woord voeren namens de fractie Swollwacht.

Gelijktijdig met het debat in de Raadszaal was in de Takzaal een debatronde over de ontwikkeling van het “Hof van Thorbecke” en over de uitwerken van de opgaven voor verkeer en vervoer. Tijdens het eerste debat vroeg Cemal Yildirim o.a. aandacht voor de relatie tussen het project Hof van Thorbecke, en het Kraanbolwerk. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat men last van elkaar heeft. Ook ging hij in op de verwachte verkeersproblematiek.

Marcel Mulder tenslotte, gaf het College in zijn bijdrage o.a. complimenten voor de wijze waarop zij werk hebben gemaakt van het vervolgprogramma Zwolle-Kampen Netwerkstad, wat uitmondt in een aantal goede maatregelen op het gebied van verkeersveiligheid.


Comments


bottom of page