top of page
  • Foto van schrijverSwollwacht

Swollwacht wil compensatie voor stichting woonwagenzending

Swollwacht wil dat de Stichting Zending Nieuw Leven wordt gecompenseerd voor het verlies van de loods aan de Holtenbroekerdijk. De stichting gebruikt de loods als opslaglocatie voor tiny houses en hulpgoederen voor woonwagenbewoners in Roemenië. De loods moet plaatsmaken voor woningen. Gesprekken met de gemeente over een nieuwe locatie hebben niks opgeleverd. Swollwacht bereidt een motie voor over de compensatie van de stichting.Inspreker Jan Bos namens Stichting Zending Nieuw Leven en fractievoorzitter Silvia Bruggenkamp.

In de gemeenteraadsvergadering van maandagavond stond de beantwoording van de vragen die Swollwacht op 22 september vorig jaar stelde over de situatie op de agenda. Volgens Swollwacht-fractievoorzitter Silvia Bruggenkamp is het onbestaanbaar dat de stichting na 23 jaar zonder compensatie uit het pand gezet wordt. “De gemeente zegt nu dat de loods tijdelijk ter beschikking is gesteld. Maar dat staat nergens opgetekend. Het voelt enorm oneerlijk.” “We zitten al 460 dagen in onzekerheid”, zegt Jan Bos die het woord voert namens de stichting. Hij was als inspreker aanwezig bij de raadsvergadering. “De communicatie met de gemeente verloopt stroef.” Stichting verdient een plek In mei vorig jaar stelde Swollwacht vragen aan het college van burgemeester en wethouders over de situatie. Op 13 juni werden die beantwoord. Het college stelde toen onder meer dat ze vindt dat de stichting een plek verdient van waaruit zij haar werkzaamheden kan blijven uitvoeren. Bruggenkamp: “Deze plek is er echter nog steeds niet en dat vinden we ontzettend jammer.” De stichting had als alternatieve locatie de Boerendanserdijk geopperd – een locatie waar meerdere chalets staan, waaronder die van voorzitter van de stichting Tinus Wolters - maar volgens de gemeente was dat geen geschikte optie. De gemeente geeft aan dat het vinden van een nieuwe locatie de verantwoordelijkheid is van de stichting. Zelf heeft de gemeente naar eigen zeggen geen geschikte vastgoedlocatie beschikbaar. In de beantwoording van de vragen van Swollwacht zegt het college ‘geen morele verplichting’ te hebben aan de stichting. Niet kostendekkend In eerdere gesprekken bood de gemeente aan een financiële compensatie van €7.500 te willen bijdragen voor een nieuwe locatie. Dat is volgens Jan Bos echter lang niet kostendekkend. “Om spullen te kunnen sorteren hebben we ruimte nodig, met een toilet en stroomvoorziening. Als je kijkt naar de stijging van de materiaalkosten in de bouw, schrik je je rot. In maart hebben we al een volledig plan ingediend, gister heb ik daar een begroting aan toegevoegd.” Volgens Bos kan de betaling van een nieuwe locatie uit de verkoop van de huidige grond komen.


Situatie in Roemenië. Links een krotje waarin mensen wonen. Rechts een van de tiny houses die door Stichting Zending Nieuw Leven is geplaatst. Al 35 jaar helpt de Stichting Zending Nieuw Leven – zonder winstoogmerk- voornamelijk zigeuners in Roemenië, die leven in hutten en krotten en op vuilnisbelten zoeken naar eten. Jan Bos: “Tinus Wolters herkende zich daarin. Hij weet nog hoe hij zelf met zijn woonwagentje naar de vuilnisbelt achter de begraafplaats werd gestuurd.” Inmiddels zijn dankzij Tinus en zijn stichting al 120 tiny houses gebouwd in verschillende Roemeense dorpjes. “Wat Jan Slagter met MAX Maakt Mogelijk in Moldavië doet, doen zij vanuit Zwolle al jaren in stilte”, aldus Bos.

Maatschappelijke ontwikkeling De geschiedenis van de stichting en de afspraken met de gemeente voeren al ver terug. Op het grote woonwagenkamp in het buurtschap Frankhuis kwam aan de Hasselterdijk een buurthuis, ter bevordering van de maatschappelijke ontwikkeling van de bevolkingsgroep. Begin jaren negentig werd het kamp ontmanteld en verspreidden de woonwagenbewoners zich over kleinere kampjes in de stad. In 2000 moest de stichting het buurthuis op last van de gemeente verlaten. Ter compensatie kregen ze de loods aan de Holtenbroekerdijk in gebruik. De stichting moet voor 1 september dit jaar de loods verlaten. Swollwacht bereidt een motie voor, waarin ze het college oproept tot schadeloosstelling van de stichting, dan wel ruimhartige tegemoetkoming door het verlies van de eerder ontvangen compensatie (de loods).


Meer informatie

Voorzitter, dankuwel,

Voorzitter, op de zeer goed gevulde agenda voor vanavond staat de beantwoording van de aanvullende vragen van de fractie van Swollwacht over de huisvesting van de Stichting Zending Nieuw Leven.

Een stichting die vanuit menslievendheid opereert. Een stichting die zich belangeloos inzet om arme, in hutten en krotten levende medemensen in Roemenië te helpen.

Deze stichting voorziet in grote noden en reist af en aan naar Roemenië. Met geprefabriceerde gebouwtjes, met voedingsmiddelen en met kleding. Zij ledigt daar de ergste nood.

Deze stichting voorzitter, u hebt dat ook al van de inspreker gehoord, heeft een bijzondere relatie met de gemeente Zwolle. En daar wil ik het graag met deze raad over hebben.

Destijds heeft de gemeente Zwolle, op het grote woonwagenkamp op het buurtschap Frankhuis, ter bevordering van een betere maatschappelijke ontwikkeling van de bevolkingsgroep, een buurtgebouw gerealiseerd.

Dit buurtgebouw moest ook voldoen aan de prangende behoefte van de mensen, aan een plek om samen te komen.

En dit buurtgebouw kon ‘om niet’ kon worden gebruikt door het daarin opgerichte christelijke kerkgenootschap. Tegenwoordig de Pinkstergemeente ‘Nieuw Leven’.

Dit buurtgebouw gaf het kerkgenootschap ook de mogelijkheid een zendingsorganisatie op te zetten.

Zending vanuit Zwolle naar Roemenië om daar in de eerste levensbehoeften te voorzien van de op vuilstortplaatsen levende, veelal verstoten zigeunerbevolking.

De oprichters van dat kerkgenootschap en de daaraan verbonden zending, hebben meer gedaan. Zij hebben onder andere bewerkstelligd dat de ontmanteling van het grote kamp, begin jaren negentig destijds op beheerste wijze heeft plaatsgevonden.

Het verplaatsen en herhuisvesten van de woonwagenbewoners van Frankhuis naar de verschillende kleine, meest familiekampjes, verdeeld over Zwolle, was niet niets, wellicht herinneren enkelen van u zich dit nog.

De zending werd een vervangend onderkomen aangeboden. Enerzijds als compensatie van het verlies van het buurthuis, en anderzijds als erkenning van het belang van de geboden hulp aan Roemenië. De voorzitter van de woonwagenzending, Tinus Wolters, is zelfs hiervoor Koninklijk onderscheiden.

En dat vervangend onderkomen voorzitter, dat is een loods aan de Holtenbroekerdijk, aan het Zwarte Water.

Maar zoals wij weten, is daar woningbouw gepland en kan de stichting daar geen gebruik meer van maken.

Uit de beantwoording van onze schriftelijke vragen hierover, juni 2022, stelde het college gelukkig dat zij van mening is dat deze stichting een plek verdient van waaruit zij haar goede werkzaamheden kan blijven uitvoeren.

Maar deze plek is er nog niet en dat vinden we ontzettend jammer.

Door de ontmanteling van het grote kamp, 23 jaar geleden, is de gebruikers daarvan, hoofdzakelijk voormalig reizigers, compensatie aangeboden, volkomen terecht uiteraard.

Ook de stichting is compensatie aangeboden, namelijk het gebruik van de loods aan de Holtenbroekerdijk.

Het zou onbestaanbaar zijn dat de toegekende compensatie voor de gebruikers nu, na 23 jaar zou worden teruggevorderd.

Maar eigenlijk gebeurt dat wél met de compensatie die de stichting is aangeboden voor het wegvallen van het buurtgebouw!

Want deze gemeente zegt nu, na 23 jaar, dat het gebruik van de loods tijdelijk ter beschikking is gesteld. Maar dat is nergens opgetekend! Dat staat nergens!

Voorzitter, dit voelt allemaal zo oneerlijk!

Voorzitter, wij vragen ons af, als deze stichting naar de rechter stapt, wat dan een mogelijke uitspraak zou kunnen zijn van de rechter, over de handelwijze van de gemeente. Een stichting na 23 jaar uit een pand zetten zonder fatsoenlijke compensatie…

En eerlijkgezegd denk ik hierbij ook aan de uitspraak van de rechtbank over het Kegelhuis, dat zich tegen haar eigen gemeente moest beschermen. Dit willen we toch niet!

Voorzitter, wij willen ontzettend graag dat deze gemeente, dit college, de stichting schadeloosstelt, dan wel ruimhartig tegemoetkomt door het verlies van de eerder door haar ontvangen compensatie.

Wij bereiden hiertoe dan ook een motie voor.

Voorzitter, dank u wel.

Comments


bottom of page