top of page
 • Foto van schrijverSwollwacht

Raad stemt tegen uitstel participatie Stadsbroek en IJsselvizier

De Zwolse gemeenteraad heeft gisteravond in meerderheid ingestemd met de participatieplannen voor de gebieden Stadsbroek en IJsselvizier aan de rand van Stadshagen. Swollwacht pleitte voor uitstel van dit volgens raadslid Asia Gołuńska overhaaste proces.

De fractie van Swollwacht maakt zich grote zorgen over het voorgestelde participatie-experiment in Stadsbroek en IJsselvizier. “In onze ogen is dit een onduidelijk en overhaast proces dat kan resulteren in verwarring en verder verlies van vertrouwen van onze inwoners”, aldus Asia.

Toekomstige invulling twee gebieden

In de gebieden wil de gemeente een brede verkenning starten om te onderzoeken wat de toekomstige invulling wordt van de twee gebieden. ‘We onderzoeken de potentie van het gebied voor onder meer natuur, landschapsontwikkeling, waterhuishouding, mobiliteit, cultuurhistorie en woningbouw’, zo valt te lezen. De omgeving wordt betrokken bij het onderzoek.


Omwonenden al lang in onzekerheid

Het experiment betreft een complexe problematiek, aldus Swollwacht. Asia: “De helft van het gebied ligt in het Nationaal Landschap IJsseldelta, een kwetsbaar gebied en niet geschikt voor een participatie-experiment. Dat kan veel beter in een minder kwetsbaar en complex project plaatsvinden. De omwonenden zijn al lang in onzekerheid. Als je zonder enige richting allerlei ideeën gaat ophalen in dat gebied, dan werk je verwarring en wantrouwen in de hand, hoe goed je ook communiceert. We willen onze inwoners hiervoor behoeden.”

Eerst een zorgvuldig debat

Voordat de gemeente kan starten met het experiment, pleit Swollwacht eerst voor een zorgvuldig debat. Asia: “Eerst kijken wat we willen en daadwerkelijk kúnnen met dit gebied, en aan de hand van de uitkomsten kijken of participatie nu aan de orde is.”

Discussie over uitleglocaties

Wethouder Gerdien Rots noemde het proces in het debat ‘een zorgvuldige manier van participatie, en geen experiment’. Volgens de wethouder is de discussie ‘prematuur’ en wordt ‘pas bij de actualisatie van de Omgevingsvisie besloten over de invulling van het gebied. “Dat is ook het moment waarop we de discussie over eventuele uitleglocaties gaan voeren.”


Denkrichtingen

Bij inwoners was onder meer onrust ontstaan over vier ontwikkelscenario’s die de gemeente in de plannen beschreef. Wethouder Rots geeft toe dat het gebruik van het woord ‘denkrichtingen’ ‘misschien te sturend is’. Ze geeft aan voortaan te zullen spreken over ‘inspiratievoorbeelden’.


Meer informatie

Motie uitstel experiment Stadsbroek en IJsselvizier

De gemeenteraad van Zwolle in vergadering bijeen op 19 december 2022,


Gelezen de beslisnota Kader voor de participatie Verkenning Stadsbroek IJsselvizier

Overwegende dat:

 • Het voorliggende voorstel betrekking heeft op kwetsbare gebieden. Ongeveer de helft van het gebied ligt in het Nationaal Landschap IJsseldelta, met veel kwetsbare natuur, weidevolgels en andere bijzondere dierensoorten. Het gebied heeft cultuurhistorische waarde.

 • Het voorstel betrekking heeft op een participatieproces in een zeer vroeg stadium van eventuele projectontwikkeling (de eventuele projectontwikkeling zou vanaf 2030 plaats kunnen vinden);

 • Dat het participatie-experiment betrekking heeft op ‘dromen ophalen’ terwijl er wel een viertal vrij duidelijk uitgelijnde scenario’s liggen wat kan zorgen voor meer onduidelijkheid;

 • Dat de doelgroep van het participatie-experiment onduidelijk is waardoor er geen zicht is op de inbreng en de rol van de daadwerkelijke belanghebbenden in het proces;

 • Het niet duidelijk is wat met de opbrengsten van het experiment precies wordt beoogd in relatie tot scenariokeuzes;

 • We al geluiden van de omwonenden ontvangen over de onduidelijkheid en verwarring rondom dit voorgenomen experiment;

 • Er geen goed beeld is bij de raad ten aanzien van de gevolgen van verschillende ontwikkelscenario’s;

 • Er binnenkort een breed participatiekader en grondwaterkaart worden vastgesteld en dat deze besluitvorming hierop vooruitloopt.

Van mening dat:

 • Vanwege hun kwetsbaarheid deze gebieden niet geschikt zijn voor een participatie-experiment; dat kan veel beter in een minder kwetsbaar en complex project plaatsvinden;

 • De gebieden Stadsbroek en IJsselvizier al lang in onduidelijkheid verkeren rondom de bestemmingsplannen en niet gebaat zijn bij zulk soort experimenten in hun gebied; dat kan zorgen voor meer verwarring en wantrouwen;

 • Het zoeken naar mogelijke uitleglocaties zo integraal mogelijk plaats moet vinden zowel qua thema’s (grondwaterkaart, participatiekader etc.) als qua gebieden in Zwolle. De raad denkt hierin graag mee hoe dit integrale proces vorm te geven zodat het geen uitstel oplevert voor het aanwijzen van de nieuwe uitleglocaties.

Verzoekt het college:

 • Het participatie-experiment in Stadsbroek en IJsselvizier uit te stellen;

 • Een voorstel aan de gemeenteraad voor te leggen voor een integrale afweging tussen diverse mogelijke kansen voor uitleglocaties;

 • De raad goed te informeren over de mogelijke ontwikkelscenario’s in Stadsbroek en IJsselvizier en daarvoor samen met de raad een stappenplan en een participatieproces te definiëren.

En gaat over tot de orde van de dag.


Namens de fractie van Swollwacht, Asia Gołuńska

Comments


bottom of page