top of page
 • Foto van schrijverSwollwacht

Nog veel vragen Swollwacht in debat over burgerberaad

De fractie van Swollwacht heeft nog veel vragen naar aanleiding van een in te stellen burgerberaad in 2023. Op dinsdag 6 december debatteerde de gemeenteraad over dit onderwerp. Ze bespraken de voorstellen en vragen uit een opinienota geschreven door raadsleden uit de werkgroep Inwonerbetrokkenheid. Op initiatief van de fracties van D66 en GroenLinks heeft de gemeenteraad van Zwolle op 7 maart besloten in 2023 een burgerberaad in Zwolle te organiseren. Een burgerberaad (of burgerpanel) is een willekeurige groep Zwollenaren die samen tot een advies komen voor de politiek, over een bepaald onderwerp. De groep wordt door loting gevormd en moet zoveel mogelijk een dwarsdoorsnede van de samenleving zijn.

Opzet burgerberaad

Raadsleden uit de werkgroep Inwonerbetrokkenheid hebben een opinienota geschreven waarin ze de mogelijke opzet van een burgerberaad toelichten. Zo staan er mogelijke onderwerpen genoemd (klimaatneutraal in 2040, wonen in Zwolle/groei van de stad, vluchtelingenopvang, bestaanszekerheid en vuurwerk), wordt de lotingprocedure beschreven en staat een voorstel voor verschillende vergoedingen voor deelnemers (reiskosten, aanwezigheid, kinderopvang, tolk). In de nota staan vragen aan de gemeenteraadsfracties. In het debat op 6 december gaven de fracties antwoord op deze vragen en gingen ze over het onderwerp met elkaar in debat. Zo ook Swollwacht. Raadslid Evelina Bijleveld reageerde schriftelijk op de opnienota.

Reactie Swollwacht: burgerberaad is van de inwoners

Voor Swollwacht staat voorop dat het burgerberaad iets van inwoners zelf is. Zij moeten dus zelf de onderwerpen kunnen bepalen, niet de gemeenteraad. Ook vindt Swollwacht dat raadsleden niks te zoeken hebben bij de bijeenkomsten van het burgerberaad. Wel heeft Swollwacht nog vragen over de mate van invloed van het burgerberaad. Moet de gemeenteraad het advies van het burgerberaad als zwaarwegend advies aannemen? Of moet het advies bindend zijn? Het is in elk geval belangrijk dat de verwachtingen naar de inwoners duidelijk worden gemaakt. Swollwacht heeft ook vragen over de representativiteit van de deelnemers. Hoe ga je ervoor zorgen dat je inwoners betrekt die we nu niet zien of horen? Zitten inwoners wel te wachten op nog meer participatie? En krijg je dan niet alleen de bekende gezichten die de gemeente toch al wel weten te vinden? Tot slot is Swollwacht kritisch over de kosten van het burgerberaad. Ook is het de vraag of een vergoeding voor deelnemers een goed idee is. Wat wordt dan de hoofdreden om mee te doen? De vergoeding of echt een bijdrage willen leveren aan een mooier Zwolle? En hoe zit het dan met bestaande adviesraden die er nu zijn? Krijgen zij ook een vergoeding? Denk aan de participatieraad, de jongerenraad en de kinderraad. Hoe kan het trouwens dat een ‘geheime’ begroting wel openbaar te lezen is?


Conclusie debat

Kortom, Swollwacht is er nog niet over uit. Er leven vragen waarop Swollwacht op dit moment geen antwoord heeft. Gelukkig hebben we nog tijd om ons hierover goed te beraden als fractie en als raad. De besluitvorming over dit onderwerp volgt pas op een later moment. In het debat was de meerderheid van de fracties het met elkaar eens over de opzet, faciliteiten, vergoedingen, werkwijze en het niet deelnemen van raadsleden aan het beraad. Over de onderwerpkeuze en het lotingsproces wilden de raadsleden nog meer duidelijkheid. Binnenkort komt de werkgroep Inwonerbetrokkenheid met een nieuw voorstel. Hierin komen aanpassingen over de onderwerpen van het burgerberaad, het lotingproces, de communicatie naar de raad en stad, evaluatiecriteria en de planning.

Meer informatie

 • Bekijk het debat terug en lees alle stukken via de website van de gemeente Zwolle.

 • Lees hieronder de gehele bijdrage van raadslid Evelina Bijleveld tijdens het debat.

Bijdrage raadslid Evelina Bijleveld in debat burgerberaad dinsdag 6 december 2022

Voorzitter, vanavond hebben we het over een mogelijk nieuw op te zetten burgerberaad. En hoewel Swollwacht inspraak vanuit inwoners hoog in vaandel heeft staan, hebben we nog vragen over de werkwijze en opzet van dit beraad. Swollwacht zal de door de werkgroep gestelde vragen een voor een beantwoorden:

 1. Kunt u zich vinden in de door de werkgroep voorgestelde werkwijze om het onderwerp van het beraad te bepalen? Swollwacht is van mening dat de inwoners zélf onderwerpen mogen aandragen. Het is toch hún beraad? Het geniet onze voorkeur dat inwoners zelf aangeven wat er leeft en dat zij dit zelf inbrengen.

 2. Welke optie wilt u over het mandaat en de opvolging van het beraad opnemen in het definitieve plan van aanpak? Hoe serieus nemen we dit beraad? De vraag is eigenlijk als we kiezen voor optie 6 [“Op voorhand committeren aan de uitkomst/adviezen, ongeacht wat (en hoeveel) de uitkomsten zullen zijn.”]: wat doen we als gemeenteraad met een uitkomst die ons niet bevalt? Het is van groot belang dat we het verwachtingsmanagement helder hebben en dit duidelijk communiceren naar de burgerraad. Daarnaast willen we meegeven dat een terugkoppeling (wat hebben we met een advies gedaan) ook van groot belang is en daarom beschreven moet worden in de verdere uitwerking. Swollwacht is er nog niet geheel over uit of de input van het burgerberaad bindend moet zijn, of als zwaarwegend advies moet meetellen.

 3. Kunt u zich vinden in de door de werkgroep voorgestelde opzet van het Zwolse beraad? De voorgestelde opzet lijkt ons logisch.

 4. Kunt u zich vinden in het door de werkgroep voorgestelde lotingsproces? Dit is een hele belangrijke, want dit gaat over de representativiteit van de deelnemers. In het voorstel wordt aangegeven dat ondervertegenwoordigde supgroepen/wijken voorrang kunnen krijgen bij deelname. Maar gelijktijdig wordt gezegd dat een volledig representatieve vertegenwoordiging niet haalbaar is. Swollwacht ziet graag dat we inwoners betrekken die we nu niet zien of horen, maar hoe ga je daar voor zorgen? Mogelijk zitten onze inwoners niet te wachten om te mogen participeren en kom je dan weer niet uit bij de mensen die nu de weg naar de raad ook al weten te vinden?

 5. Kunt u zich vinden in de door de werkgroep voorgestelde faciliteiten voor deelnemers? Dit is gericht op het wegnemen van praktische bezwaren. Daar kan Swollwacht achterstaan. Reiskostenvergoeding, kinderopvang, tolk etc. Allemaal prima. Maar we hebben een grote ‘maar’. Moet hier sprake zijn van een aanwezigheidsvergoeding? Krijgen andere groepen die ook, lees participatie-, jongeren- en kinderraad? En wanneer krijg je zo’n vergoeding? Als je de hele tijd (fysiek) of via Teams deelneemt, of hoef je alleen deels aanwezig te zijn? Wat wordt de hoofdreden om deel te nemen? De vergoeding of echt een bijdrage willen leveren aan een mooier Zwolle? Voorzitter, u hoort weer een dilemma waar Swollwacht nog niet over uit is.

 6. Welke vergoeding per deelnemer per sessie vindt u wenselijk? We kunnen als Swollwacht rustig zeggen dat we hier dus niet over uit zijn. Het is nog lang geen besluitvorming, we zijn bezig onze mening te vormen.

 7. Kunt u zich vinden in de door de werkgroep voorgestelde wijze van organiseren? Wat betreft de klankbordgroep: is deze nodig? Kunnen we niet uitgaan van de kracht van een burgerberaad en dat wij als raad echt afstand nemen? Het burgerberaad komt met een thema, gevolgd door een advies en dan pas is de raad weer aan zet. Dit zou onze voorkeur genieten.

 8. Welke voorkeur heeft u ten aanzien van deelname door raads- en burgerleden aan het beraad? Hier is Swollwacht absoluut voor optie 1 [“Raads- en burgerleden nemen, om de schijn van beïnvloeding van het proces van het beraad te voorkomen, geen deel tijdens het gehele beraad.”] Raads- en burgerleden horen niet bij de beraadslagingen van het burgerberaad. Geen afvaardiging, geen toehoren, gewoon niets. Het burgerberaad is van de burgers en raads- en burgerleden moeten dat respecteren en er afstand van nemen.

 9. Kunt u zich vinden in de planning en begrotingsopzet van het beraad? We krijgen eerst nog een definitief plan voorgelegd waar we – al dan niet – mee instemmen. De planning lijkt ons nogal overambitieus. Vraag is dus: hoe reëel is deze planning? Voor wat betreft de begrotingsopzet: deze (indicatieve) opzet is geheim (zie blz. 6 van de nota), maar zit niet achter een slotje en is dus gewoon door alle inwoners in te zien. Voorzitter, dit is toch wel bijzonder te noemen? Kan het mogelijk goedkoper? En kunnen we uitleggen aan onze inwoners waarom dit zoveel geld kost?

Voorzitter, Swollwacht is er nog niet over uit. Er leven vragen waarop Swollwacht op dit moment geen antwoord heeft. Gelukkig hebben we nog tijd om ons hierover goed te beraden als fractie en als raad.


Voorzitter, tot zover.

Comments


bottom of page