top of page
  • Swollwacht

Debat Tour de Zwolle in het kader van de Omgevingsvisie

zoals uitgesproken door Silvia Bruggenkamp tijdens het digitaal Raadsplein op 22 maart 2021


Voorzitter, dank u wel,

· en dank, Voorzitter, aan de indieners van dit agenderingsverzoek. · Een agenderingsverzoek dat beoogt het College aanvullende inbreng mee te geven voor het opstellen van de definitieve versie van de Omgevingsvisie;

· op basis van de ingediende zienswijzen, de opbrengst van het participatietraject Tour de Zwolle èn de inbreng van de fracties tijdens het raadsdebat van 14 september 2020.

· Een Omgevingsvisie legt ambities en beleidsdoelen voor de langere termijn vast. Een strategische visie voor de gehele fysieke leefomgeving, waarbij samenhang is tussen ruimte, water, milieu, natuur, landschap, verkeer en vervoer, infrastructuur en cultureel erfgoed.

· Het kan bijna niet anders, dan dat je hiermee een ingewikkeld en lastig leesbaar document krijgt. Het doet de fractie van Swollwacht dan ook deugd dat inmiddels via de website begrijpelijke uitleg wordt gegeven.

· En voor wat betreft duidelijke taal, Voorzitter, valt het mij op dat in de informatienota gezegd wordt dat de verschillende gesprekken die zijn gevoerd, ook nodig waren om de moeilijke en soms ingewikkelde inhoud van de Omgevingsvisie duidelijk te maken. Mensen begrijpen door minder ingewikkeld taalgebruik veel beter waar het over gaat en ontstaat er meer begrip.

· Dit zegt ook iets over de meerwaarde van de gesprekken die gevoerd zijn - echte gesprekken - en dat vind ik ontzettend belangrijk. Want als mensen snappen waar het over gaat, dan kunnen zij gericht aangeven waar zij het wel of juist niet mee eens zijn en waarom. Daar geef je meedenken, participatie, smoel mee, maak je het toegankelijk en bereikbaar. Heel goed!

· In het debat van vorig jaar heb ik aangegeven dat het ontwerp Omgevingsvisie een document is waar we mee verder kunnen. Dat het niet volmaakt is en dat dat ook niet hoeft: het is niet voor niets een ontwerp. Het daagt uit om op te reageren.

· En op basis van dit document is een debat gevoerd door onze raad, zijn zienswijzen ingediend en zijn met de Tour de Zwolle volop aanknopingspunten meegegeven.

· Als fractie van Swollwacht gaven wij aan het College o.a. mee dat wij zorgen hebben over de groei van Zwolle en de invloed daarvan op de kwaliteit van onze leefomgeving. Daarnaast spraken wij onze zorg uit over hoogbouw en hoe dit beleefd wordt door een deel van onze inwoners;

· zorgen, Voorzitter, die ook blijken uit de zienswijzen en reacties, die leven.

· In de informatienota lees ik dat het College zich hiervan bewust is. Maar ik vind het wat ingewikkeld om nu goed te snappen wat er dan veranderd gaat worden in de definitieve versie van de Omgevingsvisie. Bijvoorbeeld over leefkwaliteit. Ik twijfel overigens niet aan de aandacht voor en het belang dat het College hecht aan leefkwaliteit. Maar het is - en dat is mijn beleving - nog zo weinig tastbaar.

· Kan de wethouder hier eens op ingaan? Als een Zwollenaar straks de nieuwe versie van de Omgevingsvisie leest, hoe weet hij dan hoe de gemeente omgaat met die leefkwaliteit, met het bewaken van de Zwolse kwaliteiten die we met elkaar zo belangrijk vinden?

· Voorzitter, wij zien dat hoogbouw soms onontkoombaar is om tegemoet te komen aan de behoefte aan woningen en ook om onze kostbare buitengebieden te ontzien.

· En de hoogbouw van nu is onvergelijkbaar met de hoogbouw van vroeger. Maar het blijft een feit dat hoogbouw iets met je uitzicht doet.

· Voorzitter, hoogbouw wordt in de ogen van veel mensen ervaren als een gruwel. Als enorme blokken die hun uitzicht verpesten. Hoe gaan we daar nu mee om? Ik kan blijven zeggen dat de hoogbouw van nu niet meer de hoogbouw van vroeger is, maar daarmee ben je er niet.

· Ik probeer concreet mijn vraag te formuleren, Voorzitter. Hoe nemen we nu in de Omgevingsvisie mensen mee met die nieuwe eigentijdse hoogbouw. Hoe nemen we de angst dat ze enorme blokken van 60 meter in hun wijk krijgen weg en kunnen we hun beleving verbeteren?

· Voorzitter, vanuit onze fractie, binnen de vier minuten die ons ter beschikking staan, moeten we keuzes maken over waar we het over willen hebben vanavond.

· Het is vanuit wat we van onze achterban meekrijgen dat we juist leefbare woonomgeving en hoogbouw specifiek benoemen.

· We hebben er vertrouwen in dat het College onze zorgen meeneemt en liefst wegneemt. We zien de definitieve versie van de Omgevingsvisie met belangstelling en plezier tegemoet.


Voorzitter, dank u wel.


[Bron afbeelding: https://www.zwolle.nl/omgevingsvisie]

Comments


bottom of page