top of page
  • Swollwacht

Debat participatie Zwartewaterzone

zoals uitgesproken door Silvia Bruggenkamp tijdens het digitale Raadsplein van 22 maart 2021 Voorzitter, dank u wel. · Het agenderingsverzoek geeft aan dat niet alleen de participatie met betrekking tot de Zwartewaterzone onderwerp van bespreking is, maar dit ook wordt gelinkt aan een bredere discussie over participatie wanneer straks de Omgevingswet van kracht is. Heel goed om het hier over te hebben!

· Participatie is een groot goed, Voorzitter. Gelijktijdig een echt ingewikkeld proces. Hoe bereik je wie bereikt moeten worden? Hoe maak je duidelijk wat de echte betekenis is van participatie?

· De voordelen van participatie in een gemeente zijn talrijk. Allereerst wordt de afstand tussen beleidsmaker en inwoner verkleind, omdat ze zij-aan-zij met de gemeente meedenken over hun leefomgeving en de gang van zaken in die leefomgeving. Dat zorgt gelijk voor meer betrokkenheid bij de inwoners. Wie meer betrokken raakt, zal zich meer verantwoordelijk gaan voelen voor een gemeente, wat weer bijdraagt aan een fijner klimaat. · Voorzitter, ik zal mij beperken tot de debatvragen en ik zal daar achtereenvolgens op ingaan: Hoe waardeert de Raad de participatie bij de ontwikkelingen in de Zwartewaterzone · Voorzitter, participatie begint met communicatie. Met duidelijke en begrijpelijke taal. Wat wil je en wat vraag je; · Er was en is sprake van onduidelijkheden. Onduidelijkheden die variëren van wat van je verwacht wordt als je naar een Oeveratelier komt (alleen als je een goed idee hebt?) tot de status van wat je inbrengt. Praat je nu mee over iets wat er al ligt of over iets wat nog tot stand moet komen tot onduidelijkheden · Als cijfers over bijvoorbeeld de omvang van het aantal woningen nog niet scherp zijn, zeg dat dan gewoon. Als mensen vragen hebben, verwijs dan niet naar beleidsdocumenten, maar beantwoord die vragen gewoon. Voorkom dat mensen zelf moeten gaan zoeken naar wat eigenlijk kan en mag in zo’n gebied. En als je het niet weet of als dingen nog onderwerp van bespreking zijn, zeg dat dan gewoon. En kom er op terug als je het wel weet of het wel bekend is.

· Voorzitter, als communicatie over plannen concreet plaatsvindt, dan weten mensen waar hun participatie over gaat. Dan weten zij waarover zij geacht worden te participeren en voorkom je dat mensen achteraf, maar ook vooraf, het gevoel hebben dat hun participatie er niet doe doet.

· Duidelijkheid, Voorzitter. Wat gaat er gebeuren, waarom gaat het gebeuren en wat zijn de mogelijkheden voor inbreng. Als je dat vooraf duidelijk maakt, geef je participatie daadwerkelijk smoel. En als participatie niet meer is dan zeggen wat je ervan vindt zonder dat de mogelijkheid bestaat daadwerkelijk invloed uit te oefenen op de plannen, dan moet dat gewoon ook gezegd worden. · Geen radiostiltes laten ontstaan, omwonenden blijven betrekken!

· Tijdens de bijpraatsessie afgelopen vrijdag werden hier ook veel vragen over gesteld. De reactie kort gezegd: “dit moeten we gewoon beter doen”. En die reactie, Voorzitter, vond ik top! Dat is de duidelijkheid waar onze fractie van houdt. En wij zullen uiteraard volgen òf het nu beter gaat! En dit volgen is voor mij heel gemakkelijk, want ik ben zelf omwonende. Wat zijn de verbeterpunten die de Raad wil meegeven aan het College


· Voorzitter, ik denk dat ik in wat ik net betoogd heb de verbeterpunten benoemd zijn. Wees duidelijk over wat, waarom, wanneer je gaat doen en vertel waarom je participatie wilt hebben. Vertel wat die participatie inhoudt, en vertel ook wat die participatie niet inhoudt;

· Voorkom dus dat mensen niet snappen wat de bedoeling is van hun participatie. Gaan ze iets meegeven over een plan dat nog in wording is? Gaan ze iets meegeven over een plan dat er al ligt? Aan wie geven ze dat mee? Aan de projectontwikkelaar? Aan de gemeente? · Organiseer meer momenten om samen te komen! In dit traject is alleen sprake geweest van formele bijeenkomsten, waar mensen zich voor moesten aanmelden. Dat zou wat prettiger kunnen. Ik deed vrijdag in de bijpraatsessie voor raadsleden de suggestie een soort Spoorcafé te organiseren voor de ontwikkelingen in de Zwartewaterzone. Zodat omwonenden regelmatig kunnen worden bijgepraat en horen wat ze nog kunnen doen. En misschien gaat het geheel dan ook meer voor hen leven, wordt het tastbaarder. Ik ben benieuwd Voorzitter, hoe de wethouder dit ziet en of en welke rol hier voor de gemeente is weggelegd; Wat wil de Raad van deze casus meenemen naar de discussie over initiatieven en vergunningsaanvragen wanneer de Omgevingswet van kracht is · Voorzitter, we hebben verschillende sessies gehad over de invoering van de nieuwe Omgevingswet en Swollwacht heeft daar steeds aandacht gevraagd voor participatie.

· Afstemming van de plannen met de omgeving is op de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de initiatiefnemer.

· En daar zijn wij best bezorgd over. Goed gebekte initiatiefnemers kunnen mogelijk inwoners die minder goed onderlegd zijn overrulen met hun plannen en dat vinden wij geen goede zaak;

· Een gemeente kan - dat staat de wet ook toe - een werkwijze ontwikkelen, die past in de lokale context en kan ruimte pakken om alsnog een regierol te nemen op participatiegebied.

· En die regierol, Voorzitter, die vinden wij heel belangrijk en zien we graag dat de gemeente die oppakt. Graag een reactie van het College hierop! · Voorzitter, dank u wel.


[bron afbeelding: Gerd Altmann via Pixabay]

Comments


bottom of page