top of page
  • Swollwacht

Debat Omgevingsvisie 30 augustus 2021

Uitgesproken door Silvia Bruggenkamp


Voorzitter, Zwolle is van haar inwoners, niet van de politiek. Dit is niet zo maar een zin. De betekenis van deze uitspraak is mijn rode draad in de bijdrage van Swollwacht bij de behandeling van de Omgevingsvisie;

We willen allemaal het zelfde: ik durf echt te stellen dat geen fractie in deze Raadzaal tegen goede woningen is, tegen een veilige en prettige woonomgeving, tegen veiligheid in het verkeer en in de leefomgeving en dit alles in balans met de zo kostbare biodiversiteit, met de Zwolse natuur;


Nu we aan de vooravond van het vaststellen van de Omgevingsvisie staan, is het meer dan ooit belangrijk om te beseffen dat we samen het beste willen voor onze stad;

Maar weten onze inwoners waar we over praten vanavond? Het gaat over de toekomst van de stad, over de toekomst van onze inwoners! Ondanks alle communicatie-inspanningen en strategieën, talloze gesprekken, de Tour de Zwolle en noem maar op, stel ik hier dat te veel van onze inwoners niet weten waar we vanavond over praten; Gelukkig zijn er veel inwoners die ons als fractie benaderen met vragen als wat een Omgevingsvisie nu precies is, hoe het zit met de hoogbouw en met de steeds terugkomende vraag: voor wie moeten we al die nieuwe woningen bouwen? En dan is het best mooi voorzitter, om te vertellen over deze prachtige Omgevingsvisie, ondanks het gegeven dat ook wij niet op alle vragen een antwoord hebben;

Zienswijzen De mogelijkheid een zienswijze in te dienen roept veelvuldig een reactie op als: “dat zoeken jullie op het stadhuis maar uit hoor, ik heb niet voor niets gestemd”. Zou dat ermee te maken hebben dat slechts 122 zienswijzen zijn ingediend? Dat nog geen kwart procent van de huishoudens in Zwolle de moeite heeft genomen een zienswijze in te dienen?

Zienswijzen waar wij trouwens ontzettend blij mee zijn voorzitter! En we zijn blij dat het College de zienswijzen serieus heeft beantwoord en dat de zienswijzen op verschillende plekken hebben geleid tot een wijziging in de Omgevingsvisie; En toch staan wij hier als Swollwacht ook voor de mensen die zich niet hebben laten horen, misschien wel juist voor die mensen.; Niet iedereen wil meepraten;

Ook denken we, dat het lezen en interpreteren van dit soort documenten niet eenvoudig is; Meepraten over de toekomst van je stad, lijkt niet voor iedereen is weggelegd en we hebben daar grote zorgen over; We willen immers dat iedereen meedoet in onze stad; Maar kàn iedereen meedoen?

Wat doen we niet goed als juist op zo’n belangrijk onderwerp als de Omgevingsvisie zo weinig mensen mee doen;

Dat hoogopgeleiden dit soort ingewikkelde stukken beter kunnen lezen en interpreteren, ik denk dat dat een gegeven is; En dat is een gevaarlijk punt want het leidt tot tweedeling. Ik heb geen pasklare oplossing voorzitter, maar ik hecht eraan dit te benoemen; Maar mogelijk is ook lang niet iedereen gemotiveerd zich in dit soort stukken te verdiepen, ongeacht opleidingsniveau; We zijn we blij met de gebiedsgerichte benadering die het College voorstaat. Als opgaven worden samengebracht, wijkanalyses worden uitgevoerd en de behoeften van een wijk in beeld worden gebracht dan is dat een groot goed. Het wordt tastbaar en beleefbaar;

Participatie Voorzitter, waar wij als fractie van Swollwacht nog steeds tegen aanlopen is dat participatie bij initiatiefnemers van plannen wordt neergelegd; En dat brengt mij tot de vraag: gaan initiatiefnemers initiatieven ontwikkelen op grond van die gebiedsgerichte benadering? Wordt dat een voorwaarde voor het ontwikkelen van initiatieven? Hoe zit dat nou precies? Wij hebben steeds aandacht gevraagd voor het feit dat onder de nieuwe Omgevingswet participatie de verantwoordelijkheid is van de initiatiefnemer; We vinden het een slechte zaak dat goed gebekte initiatiefnemers, inwoners die minder goed onderlegd zijn kunnen overrulen met hun plannen. Want dat zal de praktijk zijn;

De gemeente kan een werkwijze ontwikkelen, dat staat de Wet ook toe, die past bij de lokale context en de gemeente kan ruimte pakken alsnog de regierol te nemen op participatiegebied. Doen voorzitter, doen!; Ik weet dat op dit moment hard gewerkt wordt aan een nieuwe Participatieverordening en ik wil graag van de wethouder weten hoe die nieuwe Verordening zich verhoudt tot het alsnog nemen van een regierol;

Voorzitter, even wat anders!


Ons Zwolle

Ik voel ervoor een amendement in te dienen dat beoogt de titel van de Omgevingsvisie te wijzigen van “Mijn Zwolle van morgen 2030” naar “Ons Zwolle van morgen 2030”; Zwolle is immers van haar inwoners, niet van de politiek. Want Zwolle is toch ook van ons allemaal! Misschien nodigt deze titel zelfs uit meer mee te doen, mee te denken!


Het is geen halszaak, maar het zou voor ons wat beter voelen; Voorzitter, ik ga nu in op de inhoud; De Omgevingsvisie is een visie op de toekomst van Zwolle voor de komende tien jaar; Een visie, op een veranderende Zwolse samenleving. En deze samenleving willen wij als fractie van Swollwacht Zwols houden; Dat betekent niet dat wij onze ogen sluiten voor de veranderingen die op ons af komen; Maar dat betekent dat we altijd blijven strijden voor de eigenheid van onze prachtige stad; Er zijn daarbij veel vragen te beantwoorden: Gaat wonen boven natuur? Gaat natuur boven wonen? Is er een recht op een vrij uitzicht daar waar mensen snakken naar een woning? Moeten we hoogbouw toestaan? En wat is hoogbouw precies tegenwoordig?

Waarom moeten we zoveel woningen bouwen? En voor wie bouwen we die woningen? Wat hebben we daar als stad nu eigenlijk aan? Want wordt onze wachtlijst voor een woning korter? Voorzitter, de Omgevingsvisie legt ambities en beleidsdoelen voor de langere termijn vast. Dat betekent dat we een document gaan vaststellen dat het uitgangspunt is, de basis voor in ieder geval de komende tien jaar; Wij snappen heel goed de mensen die zeggen dat het allemaal te weinig concreet is. De Omgevingsvisie is een soort kapstok, van waaruit verder wordt gewerkt en dat betekent dat eigenlijk nog geen concrete uitwerking voorligt. Dat maakt het minder tastbaar; Wel vinden we dat dit in de Nota van Zienswijzen goed wordt uitgelegd; De groei van de stad is een onderwerp dat leeft. Een onderwerp waar heel veel mensen het over hebben, waar ze zorgen over hebben en dat hen raakt; De Omgevingsvisie gaat nu uit van wat in ons Coalitieakkoord is afgesproken: 1000 woningen per jaar bouwen, 10.000 woningen erbij tot het jaar 2030; Dat is een forse opgave maar wel een opgave die in onze ogen reëel is;

Gevoeligheid om hoogbouw Deze opgave betekent ook dat we op de plekken waar het mogelijk is in de hoogte gaan bouwen;

Hoogbouw in onze stad roept weerstand op voorzitter en die weerstand begrijpen we heel erg goed; We zien in de beantwoording van de verschillende zienswijzen over dit onderwerp dat het College hier goed en gedegen op in gaat;

De visie van Swollwacht is niet zozeer dat hoogbouw lelijk is of niet past. Wij zien dat hoogbouw nodig is, en we zien dat de hoogbouw van tegenwoordig echt niet meer te vergelijken is met de hoogbouw van vroeger; Voor alle duidelijkheid: hoogbouw hoger dan onze Peperbus, daarvan is geen sprake en dat houden wij absoluut vast. Net als dat het College dat doet. We zijn wel van mening voorzitter, dat hoogbouw een zwaar beroep doet op het gebruik van de openbare ruimte;

Voor wie bouwen wij En dan kom ik op de belangrijkste vraag van onze achterban, ik noemde het net al; Voor wie bouwen we dan, voor wie breiden we uit? Wie zijn straks de mensen die een groter beroep ons onze openbare ruimte doen? Leg het nog beter uit voorzitter, bijvoorbeeld door het te visualiseren; Als het gaat over Zwollenaren, die nu nog bij hun ouders wonen, of zelfstandig wonen maar dolgraag de stap naar een grotere woning in Zwolle willen zetten, dan denk ik dat we een prima beeld hebben bij voor wie we bouwen in onze stad; Ik heb hier al eens eerder op gewezen: onze eigen Zwolse woningzoekenden moeten voorrang krijgen bij de groei van Zwolle;

Het begrip sociale en economische gebondenheid kan wat ons betreft weer geïntroduceerd worden in onze stad;


Voorzitter, wij denken dat hoogbouw nodig is en we snappen de behoefte aan inbreiding; We zijn er niet kapot van, het is niet anders, mensen moeten wonen; Maar we hebben zorgen over de leefbaarheid voorzitter. Meer mensen op hetzelfde oppervlakte. Meer mensen met een psychische kwetsbaarheid die in sociale huurwoningen komen te wonen, hoe gaat dat er straks uitzien? De begeleiding van deze mensen schiet nu al vaak te kort. Gezien de vele mails en berichten dit ik hierover de afgelopen dagen heb ontvangen voel ik mij verplicht dit nu te benoemen. Wellicht kan de wethouder erop in gaan; Voor wat betreft de hoogbouw: het is goed dat vanaf hoogbouw van 25 meter een hoogbouweffectrapportage wordt opgesteld; We willen daarnaast aandacht vragen voor bouw onder de 25 meter. Ook daar is sprake van ingrijpende effecten op de omgeving;

Hoogbouw checklist Wij pleiten voor een voor iedereen leesbare en begrijpelijke checklist voor hoogbouw beneden 25 meter. En dan met name voor de begrippen windvang, schaduwwerking, leefbaarheid van de omgeving, sociale veiligheid, effecten op het landschap en de invloed op het omliggende gebied Voorzitter, de Omgevingsvisie gaat ook over mobiliteit; Wat ons betreft kan er veel. Maar de huidige infrastructuur, kan de voorgestelde groei niet aan en dat is spannend; Wij snappen heel goed dat dit onderdeel uitmaakt van de verdere uitwerking maar we willen dit niet onbenoemd laten;

Groen en natuur Groen en natuur komen sterk naar voren uit de ingediende zienswijzen; Dit College zoekt naar evenwicht tussen groei, genieten van groen en het in stand houden van de zo belangrijke biodiversiteit; Dit is een belangrijk onderwerp. Wij vinden dat dit in de Omgevingsvisie goede aandacht krijgt;

Voorzitter, dit document, deze Omgevingsvisie is een doorkijk naar de toekomst en een basis voor de verdere ontwikkeling van onze stad; Wij vinden dat het College goed werk heeft gemaakt van de kritiek, en keurig is omgegaan met de zienswijzen die zijn ingediend; Voorzitter, wij hebben bedenkingen bij de groei van onze stad en dat zullen we altijd blijven houden,; De Omgevingsvisie die vandaag voorligt, geeft niet alle antwoorden en maakt ons op onderdelen onrustig;


Zie onze bijdrage als een vurig pleidooi om Zwolle zoveel mogelijk Zwols te houden. Dat betekent dat de goede eigenschappen van de stad behouden moeten blijven en dat de groei van de stad op die kernkwaliteiten voortborduurt. Dit is ook wat de Omgevingsvisie voorstaat!

Vooral: neem al onze inwoners mee bij iedere vervolgstap. Maak duidelijk waarom de stap wordt gezet en leef je in hoe de belevingswereld van de gemiddelde Zwollenaar er uit ziet en hoe daar aansluiting bij kan worden gevonden. Zwolle is van haar inwoners, niet van de politiek. ; Er is nog veel te doen voorzitter! Maar er ligt nu een basis die ondanks de bedenkingen die we hebben uitgesproken vooral grote complimenten verdient,


Voorzitter, dank u wel!


Komentáře


bottom of page