top of page
  • Swollwacht

Debat Bomenverordening 2021

Uitgesproken door Evelina Bijleveld


Voorzitter dank u wel,


Bomen zijn onmisbaar!

Er is momenteel veel aandacht voor de klimaatverandering en dit is ook hard nodig.

Bomen en planten zijn een belangrijk middel voor de bestrijding van de CO2-uitstoot.

Daarnaast zorgen bomen voor wateropvang, schonere lucht, verkoeling, biodiversiteit en geluk.


Het is goed om te lezen dat dit college erkent dat kwaliteit van bomen van belang is om een vitale stad te blijven.


We lezen in de beslisnota:

De bomenverordening 2021 is voorbereid op het toekomstige omgevingsplan. En dit lijkt ons een groot goed.


Verder lezen we: De beoordeling van vergunningsaanvragen kan met de geactualiseerde bomenverordening objectiever plaatsvinden en de motivering sterker verwoord. En dit is goed omdat je omwonende hiermee beter kan uitleggen waarom bepaalde keuzes worden gemaakt.


Voorzitter, Swollwacht heeft een vraag m.b.t. actualisatielijst met bijzondere en waardevolle bomen.


Kan de wethouder aangeven hoe hij bij particulieren gaat checken of bomen ouder zijn dan 50 jaar en daardoor mogelijk een bijzondere status krijgen.

  • Gaat Zwolle Groenstad gluren bij de buren?

  • Wat moet ik me hierbij voorstellen?

  • Hoe inventariseer je bij particulieren?

Graag een reactie van de wethouder.


En dan de bomenverordening zelf.


Er staan 15 doelen met oog op de fysieke leefomgeving. En dit is goed om te lezen.

Er ligt een heldere groene kaart met beschermende houtopstand.


Echter staat er ook de definitie van vellen, inclusief kappen, is zo ruim mogelijk gehouden.

  • Maar wat betekent dit voor bijvoorbeeld bij bouwwerkzaamheden?

  • Hoe dragen we er zorg voor dat bomen niet (onbedoeld) hoeven te wijken door deze werkzaamheden?


Omdat de praktijk leert dat vele bomen door werken en werkzaamheden onbedoeld verloren kunnen gaan.


  • Kan de wethouder hier eens op reageren. Hoe beperk het college dit risico?


Voorzitter, tot slot m.b.t. de afstand tot de erfgrens, lezen we dat Zwolle afwijkt van het wetboek Artikel 5:42. Voorzitter, kan de wethouder aangeven waarom er in Zwolle andere voorwaarden zijn vastgesteld m.b.t. de erfgrens en beplanting, lees: bomen, heesters en heggen? Graag een reactie van de wethouder.


Voorzitter, deze verordening kiest voor de systematiek van de Wet natuurbescherming, maar anticipeert tegelijkertijd op de Omgevingswet (Ow).


Dit document is zorgvuldig tot stand gekomen en daar is Swollwacht blij om. Het geeft heldere criteria aan, doelen, borging, voorschriften en beoordelingsregels.

Want ik begon er al mee: Bomen zijn onmisbaar! En Swollwacht is blij met dit document want we lezen, dat dit college dit belang erkent.


Swollwacht heeft kennisgenomen van de zienswijzen en kan instemmen met de geactualiseerde bomenverordening.


Voorzitter,

tot zover,

dank u wel.Comments


bottom of page