top of page
  • Swollwacht

Betoog Visie op Sociale Basis in Zwolle

Uitgesproken tijdens het Raadsplein door Ron Klappe op maandag 1 maart 2021


Voorzitter, dank u wel,


Voorzitter, sinds maart 2018 is het nu 3 jaar geleden dat grote tekorten binnen het sociaal domein aan het licht kwamen. Met urgentie werd toegewerkt naar mogelijke oplossingen door te interveniëren binnen het sociaal domein. Vervolgens werden het plan voor Collectivisering van sociale voorzieningen uitmondend in een Hervormingsagenda Sociaal Domein gemaakt.


Vandaag spreken wij over de Visie Sociale Basis, het incident-managen ligt achter ons en zijn wij bezig te komen tot meer structurele oplossingen voor de lange termijn.


Eén van de hervormingen in de Hervormingsagenda is dat er een sterke sociale basis nodig is: Mensen, initiatieven, organisaties vormen samen een groot deel van de sociale basis in onze stad. Deze sociale basis is ontzettend belangrijk. Toch bleek dat sprake was van een onvoldoende integrale blik, visie en sturing op initiatieven en preventie in deze sociale basis”

Door het opstellen van een visie op een sterke sociale basis wordt recht gedaan aan het grote belang daarvan; Belang dat zit ook in het bevorderen van de beweging van zwaardere naar lichtere zorg. Een sterke sociale basis draagt hierin ook bij aan preventie.

Deze visie gaat daarin voorzien; ik ga nu kort in op de drie pijlers onder het fundament.

Ten eerste het Versterken van Samenkracht

Uitgangspunt is dat waar nodig de gemeente ondersteunt. Zelfredzaamheid wordt centraal gesteld, indien dit niet lukt met ondersteuning binnen het eigen netwerk, dan zoeken naar oplossingen in collectief zorgaanbod.


Zorgpunt is volgens Swollwacht:

· Worden alle inwoners die zorg nodig hebben, en die geen netwerk bezitten, wel echt bereikt, zijn ze voldoende in beeld? Kan de wethouder daar eens op ingaan?


Als tweede het Leren van resultaat

Mooi om te leren van wat we doen, altijd belangrijk ‘lessons learned’. De bedoeling is straks vooraf de gewenste effecten expliciet te maken.

· Zijn hiervoor nog andere methoden nodig of volstaat het huidige beleid (buurt-voor-buurt/Zwolse Indicatoren en inbreng van maatschappelijke partners)?

· Is dit niet iets wat wij al deden?

Ten derde het Samen verder bouwen

De integrale visie beoogt focus in de doorontwikkeling van de sociale basis. Geen grootschalige organisatorische veranderingen, maar betere informatie, sturing en verbinding van de goede dingen die al plaatsvinden.


SwolIwacht vindt dat de meerwaarde van deze integrale visie gelegen is in het zichtbaar en effectief maken van de koppeling tussen vraag en aanbod, dit in betere samenhang met de verschillende portefeuillehouders integraal aanpakken en te besturen.

De bedoeling is goed, maar de concreetheid lijkt wat te ontbreken, maar daar is het natuurlijk ook een visie voor: iets waar we naartoe willen groeien. Feit is dat de sociale basis onder meerdere beleidsdomeinen valt en dus veel coördinatie vergt. Samenhang der dingen dient geborgd zijn, wie stuurt dat proces aan?

· Graag een toelichting van de wethouder op dit aspect.


Onvoldoende monitoring

Bij het beschreven risico van onvoldoende monitoring, wordt niet aangegeven hoe met dit risico wordt omgegaan. Gekoppeld aan het gestelde onder “leren van resultaat” roept dit wat vragen bij mij op. Monitoring is cruciaal voor het realiseren van doelen. Monitoring levert regie en de regie hebben betekent in control zijn. Over welke indicatoren en indexen gaat het hier zoal?

· Kan de wethouder hierover nadere duiding geven?

· Op welke manier de vinger aan de pols te houden. Hoe komt de gemeente in control?

Natuurlijk is het prima dat een visie voorligt en via de gebruikelijke cycli worden we geïnformeerd. Wij zullen met name de monitoringseffecten zeer nauwgezet volgen.

Prachtig en machtig dat we in Zwolle zoveel mensen hebben die zich dagelijks voor anderen inzetten. Juist deze mensen vormen de kracht van een sterke sociale basis, en die personen moeten wij koesteren; Een groot compliment voor deze mensen is op zijn plaats.

Ik kom tot een afronding:

Een integrale visie is gewoon nodig en de goede bedoeling is Swollwacht duidelijk. Op onderdelen hebben we wat zorgen en vragen zoals eerder in dit betoog aangegeven. We zien uit naar de reactie van de wethouder zo dadelijk. Een mooi onderwerp voor haar lijkt ons, om eens flink de tanden in te zetten.

Tot zover de bijdrage van Swollwacht,

dank u, Voorzitter. [bron afbeelding: Pixabay.com]



Comments


bottom of page