top of page
  • Swollwacht

Debat: Programma Wonen en Zorg

Betoog zoals uitgesproken door Evelina Bijleveld tijdens het digitale Raadsplein op maandag 12 april 2021


Voorzitter, Haastige spoed is zelden goed!

We lezen in het einddocument “We willen van woorden naar daden, met elkaar aan de slag, in Zwolle kan het”

Maar kent dit College ook het spreekwoord: haastige spoed is zelden goed?

Voorzitter, laat ik positief beginnen. Er is gedegen onderzoek gedaan naar versnelling van de uitstroom beschermd wonen/maatschappelijke opvang - waarvoor onze dank.

· Voor ons staat niet ter discussie dat er een grote opgave ligt nu het aantal plaatsen in beschermd wonen afneemt.

· We onderschrijven tevens de drie grote vraagstukken zoals benoemd: druk op de woningmarkt, passende vormen van ambulante begeleiding en kwetsbaarheid in wijken.

· We zullen ons, gezien de beschikbare spreektijd, met name richten op de kwetsbaarheid in wijken.

· Succesvol zelfstandig wonen gaat over meer domeinen dan alleen een dak boven je hoofd. Dit is precies wat Swollwacht tijdens het woondebat heeft aangegeven. Wonen gaat om beleving, prettig wonen in een voor jou aantrekkelijke, sociale wijk.

· Voorzitter, verder lezen we dat in kwetsbare wijken met een stevige sociale gemeenschap, social workers vaak jarenlang geïnvesteerd hebben in verbinding tussen bewoners. Dat duurt lang, maar levert echt wat op. Voorzitter, Swollwacht gelooft in deze investering en in een plek waar buurtbewoners op een laagdrempelige manier samen kunnen komen. Erkenning vinden bij elkaar, ervaren - je bent niet alleen.

· Want niet iedereen is in staat om bij de gemeente, een zorginstantie of bij een zorgverlener te verwoorden waar zij tegenaan lopen.

· We zijn er blij mee dat dit in het onderzoek duidelijk naar voren komt. In de conceptvisie heeft dit wat ons betreft onvoldoende aandacht.

· Kan de wethouder een reactie geven op hoe jarenlang investeren in een wijk en zo de draagkracht van een wijk versterken, overeenkomt met de kreet: “We willen dingen gaan doen!“

· En dan lezen we bijvoorbeeld over een doorstart van project Convident. Een project waar Swollwacht nooit in heeft geloofd, mede omdat kwetsbare jongeren geen overeenkomsten hebben met (ex) gedetineerden. Als je (ex) gedetineerden een plek wilt geven, doe dit dan met (volwassen) mensen die gemotiveerd zijn om deze doelgroep op weg te helpen terug de maatschappij in. Ook hier telt voor Swollwacht, haastige spoed is zelden goed.

· En dan heb ik nog niet eens over het gebrek aan communicatie met de omwonenden, waar dit project moest landen.

· Wij willen daarom opnieuw bepleiten dat bij experimenten op het gebied van wonen en zorg, er sprake is van genoeg aandacht voor de omgeving en voor het draagvlak.

· In het verleden hebben verschillende keren aandacht gevraagd voor het protocol “Welkom in mijn wijk”. Wij vroegen ons af of het protocol uit 2011 niet aan actualisatie toe is.

· Het College gaf aan dit de tweede helft van 2020 te actualiseren. Echter, ook vast door de Corona-crisis heeft ons nog geen geactualiseerd protocol bereikt.

· Terwijl dit protocol wel benoemd wordt in het onderzoek: het garandeert het gesprek met wijkbewoners en kan behulpzaam zijn.

· We zien daarom graag dat de actualisatie van het protocol daadwerkelijk plaatsvindt en vragen de wethouder wat hiervan de stand van zaken is.

· Voorzitter, gezien de beschikbare tijd willen we nog één punt dat we willen meegeven aan het College:

· In de conceptvisie staat, dat veel ouderen in een woning wonen die onvoldoende geschikt is en dat het ontbreekt aan voldoende aantrekkelijke en betaalbare tussenvormen.

· We zijn het daarmee eens, laat dat duidelijk zijn, maar ook buitengewoon verbaasd.

· Er wordt in de conceptvisie een voorbeeld gegeven van het belang van wonen in een kleinschalig seniorencomplex.

· Gelijktijdig nemen woningcorporaties de vrijheid om de leeftijdsgrens voor seniorenwoningen te verlagen. We hebben daar onlangs vragen over gesteld. Uit de beantwoording daarvan blijkt onder andere dat de woningcorporaties hierdoor de druk op reguliere woningen verminderen.

· We snappen niet hoe dit zich verhoudt tot hetgeen in de concept-visie wordt beschreven over woningen voor senioren en we vragen daarvoor dan ook de aandacht.

Voorzitter, tot zover, dank u wel. [bron afbeelding: https://traverswelzijn.nl/locaties/wijkcentrum-holtenbroek/]


Comentarios


bottom of page