top of page
 • Foto van schrijverSwollwacht

Betoog debat: Bruiloft Noorderkolk

Bruiloft Noorderkolk 2 september 2019

Silvia Bruggenkamp

Voorzitter,

 • We praten vanavond over een bruiloft en een feest die zijn georganiseerd in een beschermd natuurgebied en waarvoor geen vergunning is verleend;

 • Het bruidspaar, dan wel de organisatoren zijn er vooraf over geïnformeerd dat een vergunning voor een feest in een beschermd natuurgebied niet verleend zou worden;

 • Tevens zijn hun alternatieve locaties in het zelfde gebied aan de hand gedaan, waarvoor mogelijk wèl vergunning zou kunnen worden verleend;

 • Het bruidspaar heeft desalniettemin besloten: “wij trouwen op deze locatie en wij houden daar ook ons feest”;

 • Voor wat betreft de voltrekking van het huwelijk: deze heeft op een boot plaatsgevonden, dat mag overal in Zwolle, dus dit huwelijk is rechtsgeldig;

 • Het feest dat bij een huwelijk hoort, heeft plaatsgevonden op een terrein waar dat gewoon niet had gemogen;

 • Het bruidspaar heeft niet stilgestaan bij het grote belang van onze Zwolse natuurgebieden;

 • Zij zijn volkomen voorbij gegaan aan het belang en aan de intrinsieke waarde van dit bijzondere Zwolse natuurgebied;

 • Voorzitter, dit is een ernstig feit. Een overtreding in een beschermd natuurgebied is geen kattenpis en kan zelfs worden beschouwd als een economisch delict waarbij strafrechtelijke vervolging aan de orde kan zijn;

 • Het agenderingsverzoek dat de basis is voor het debat van vanavond, richt zich op een aantal punten. Ik zal op elk van die punten ingaan;


Beleid en uitvoering op het gebied van toezicht en handhaving

 • Toezicht en handhaving is de basis van waaruit onze inwoners zich veilig en geborgen moeten weten. Binnenkort komt een nieuwe visie op het gebied van toezicht en handhaving naar onze Raad toe. Extra aandacht voor handhaven op illegale feesten kan een punt van bespreking zijn. Als de visie er straks ligt, is dat ook het moment om prioriteiten te stellen over bijvoorbeeld waar het zwaartepunt van handhaving moet komen te liggen;

 • Handhaving in het kader van de Wet Natuurbescherming, ligt in de casus waar wij vanavond over spreken, in juridische zin, niet bij de gemeente;

 • De indruk is gewekt, dat deze verantwoordelijkheid wèl bij de gemeente ligt. Voorzitter, dit is niet het geval;

 • Duidelijk is, en dat maakt deze kwestie ook zo complex, dat de verdeling van de bevoegdheden bij verschillende partijen is belegd;

 Beleid en uitvoering op het gebied van natuur

 • Voorzitter, misschien loop ik wat vooruit op het volgende punt in het agenderingsverzoek wat betreft samenwerking tussen de verschillende instanties en de verschillende overheden;

 • Het is denk ik wel goed, om e.e.a. uit elkaar te halen nu. Zeker in de bijzondere kwestie waar we vanavond over praten;

 • De Wet Natuurbescherming wordt uitgevoerd door de provincie. Een Natura 2000 gebied, het gebied dus waar het bruiloftsfeest is gehouden, valt onder de verantwoordelijkheid en zorgplicht van de provincie;

 • Er had bij de provincie een vergunning moeten worden aangevraagd en dat is niet gebeurd;

 • Provinciale handhavers/toezichthouders waren op die dag niet beschikbaar;

 • Het Zwolse groene beleid vinden wij gedegen. Er gebeurt veel op het groene gebied en dit College heeft meer dan vorige Colleges, dat heeft uiteraard ook te maken voor het toegenomen belang van klimaatadaptatie, aandacht voor groen. Wij zijn daar blij mee;

Samenwerking verschillende instanties en overheden

 • Voorzitter, dit debat biedt ook kansen en input voor de visie op het gebied van toezicht en handhaving die aanstaande is;

 • Bijvoorbeeld op het gebied van die samenwerking tussen de verschillende instanties en overheden, het is wat onze fractie betreft een goede zaak hier werk van te maken;

Rol en verantwoordelijkheid College

 • Voorzitter, onafhankelijk van wat de wet- en regelgeving voorschrijft, heb je als lid van het College, maar ook als lid van de Raad, een voorbeeldrol;

 • We liggen onder een vergrootglas, want letterlijk wordt wat we zeggen of doen, soms uitvergroot en buiten proporties getrokken;

 • Je wordt soms gevraagd om een woord te doen, bij gebeurtenissen die enorm belangrijk zijn voor de mensen wie het aangaat;

 • En ik vind dat wij dat moeten blijven doen. Als wethouder, als fractievoorzitter en als raadslid;

 • Ik vind niet voorzitter, dat wij, voordat we ergens gaan spreken, of aanwezig zijn, moeten uitzoeken of de vergunningen wel in orde zijn;

 • Of moeten we dat wel? Ik hoop op reflectie nu. Hoe ziet dat eruit in de praktijk?

 • Eén van de schriftelijke vragen was: of de aanwezigheid van de loco burgemeester op die bruiloft het vertrouwen in de politiek heeft geschaad, het vertrouwen op een rechtvaardige handhaving heeft geschaad en het vertrouwen in de integriteit van het College heeft geschaad;

 • Voorzitter onze fractie is ervan overtuigd dat hiervan geen sprake is;

 • Wij vinden het ontzettend jammer dat de integriteit van ons college mede onderdeel is van dit debat. De fractie van Swollwacht kent ons College, onze ambtenaren en ook onze Raad, als niet anders dan integer. Mensen die zich met hart en ziel voor de stad inzetten en het ter discussie stellen van deze integriteit is wat ons betreft niet aan de orde;

 • Voorzitter, hetgeen wij als Raadsleden met de stad, met onze inwoners, communiceren, moet gebaseerd zijn op feiten. Wij kunnen er zelf voor zorgen dat er geen zweem ontstaat van partijdigheid, of belangenverstrengeling. Sterker nog, we móeten er zelf voor zorgen dat we dat doen;


Leerpunten en maatregelen

 • Voorzitter, ik volg de lijn van het agenderingsverzoek en ik wil het nu graag hebben over wat we van deze situatie kunnen leren en welke maatregelen we kunnen treffen;

 • Op het gebied van samenwerkende handhaving ziet onze fractie goede kansen. Op dit moment staat de regelgeving het niet toe om als Zwolse Boa te handhaven op het terrein waarop een Overijsselse Boa bevoegd is en vice versa. Goede zaak om hier werk van te maken;

 • Voor wat betreft de integriteitskwestie voelen wij ons niet aangesproken. De beantwoording van het College vinden wij voldoende en wij hebben geen enkele reden om te twijfelen aan de integriteit van dit College en onze ambtenaren;

 • Gemeentelijke handhavers moeten gewoon hun werk kunnen doen zonder dat zij zich, op welke wijze dan ook, belemmerd voelen door een aanwezige wethouder. Dat staat buiten kijf;

 • De handhavers die op dit moment ter plaatse waren hadden niet de bevoegdheid in te grijpen en tevens hadden zij niet de bevoegdheid om te beslissen over al dan niet handhaven achteraf. Deze bevoegdheden zijn wettelijk voorgeschreven, en berusten in deze casus bij de provincie;

 • De fractie van Swollwacht hecht er dan ook aan te benadrukken dat onze handhavers geen enkele blaam treft;

 • Positief vinden wij, dat het onderwerp gemeentelijke handhaving nu meer aandacht krijgt;

 • Ik herinner mij dat een tweetal informatiebijeenkomsten die over dit onderwerp zijn uitgeschreven dit jaar, zijn afgelast, omdat alleen de fractie van Swollwacht zich had aangemeld;

 • Het doet mij deugd voorzitter, dat dit onderwerp wel degelijk leeft in deze Raad en wij zien ernaar uit die handhaving meer krachtig en effectief te laten zijn;

Voorzitter, tot zover, dank u wel,


Silvia Bruggenkamp
Comments


bottom of page