top of page
  • Swollwacht

Betoog Busdienstregeling

Uitgesproken door Ron Klappe tijdens het Raadsplein van 15 februari 2021

Dank u, voorzitter,


· Ik begin mijn betoog met het vaststellen dat het Mandaat over de Busdienstregeling ligt bij de Provincie, dus is er geen zeggenschap bij de gemeente Zwolle. De wethouder als portefeuillehouder Mobiliteit gaat niet over het busvervoer.

· Wel is Zwolle betrokken geweest samen met gemeenten in de regio bij de start van de concessie. Gemeente Zwolle heeft destijds duidelijke zienswijzen neergelegd en ingebracht. De provincie heeft echter haar eigen lijn gevolgd en de agenda vastgesteld binnen het toegekende budget. Deze zak met geld is niet gevuld genoeg om alle wensen van de gemeenten te honoreren. Met als gevolgen onrendabele buslijnen en meerdere halteplaatsen werden opgeheven. Uit metingen is gebleken dat in een aantal gevallen slechts 3 reizigers per etmaal gebruik maakten van sommige buslijnen, dus dat is op zich reëel. Maar er zijn wel problemen met de nieuwe lijnen.

· Uit ambtelijke navraag heb ik begrepen dat de gemeente Zwolle initiatieven voor vraagafhankelijk vervoer is opgestart naar aanleiding van overleg met inwoners van de Aa-landen. Hierbij is natuurlijk geld het schaarse middel. De provincie gaat hier niet zomaar in mee en Gemeente Zwolle heeft geen budget voor oprichting van een buurtbelbus vervoersdienst.

· Gelukkig is de noodconcessie maximaal 2 jaar geldig, dus bij het starten van een nieuwe concessie, kan de gemeente een nog scherpere koers vaststellen. Feit blijft echter wel dat de Provincie de mandaathouder is.

· Een mogelijkheid biedt zich aan door meer burgerparticipatie aan te zwengelen waardoor meer naar wijkbewoners geluisterd wordt. Echter Zwolle moet waken geen verwachtingen te wekken die niet worden nagekomen.

· Swollwacht vindt het erg vervelend dat de Provincie veel te weinig rekening heeft gehouden met buurten en wijken waar veel ouderen wonen. Zoals bijvoorbeeld de Aa-landen waar de vergrijzing erg hoog is. Wij snappen dat door schaarste aan middelen er prioriteiten gesteld zijn door de Provincie.

· Wel is Swollwacht van mening dat meer rekenschap gehouden wordt met de leeftijdsopbouw van een buurt bij het ontwerpen van een busdienst.

· Wij als Gemeenteraad moeten ook geen valse verwachtingen wekken bij de inwoners, want Zwolle gaat niet over het openbaarvervoersysteem.

· Wij kunnen beter meer opkomen voor de belangen van oudere mensen die aangewezen zijn op het openbaar vervoer. Dus nog kritischer zijn bij het opzetten van een busdienstregeling voor de belangen van ouderen en mensen in zorginstellingen. Ik heb begrepen dat onze Wethouder zich daar zeker voor inspant.

· Swollwacht adviseert aan de Provincie om in de toekomst beter rekening te houden met de leeftijdsopbouw van wijk en buurtschappen bij het ontwikkelen van openbaarvervoer.

· In een aantal zienswijzen van Zwolle was dit aspect wel meegenomen, maar werd door de Provincie niet gehonoreerd.

· Misschien is de opzet van een soort Burgerklankbord-groep een goed middel om nog doeltreffender te zijn bij het ontwikkelen van nieuwe busdiensten.

· De huidige dienstregeling is het product van achter de teken tafel, zonder gedegen kennis van de stad Zwolle en zonder anticipatie op de inbreng en de zienswijzen van ons College. De belangen van mensen in zorginstellingen en oudere inwoners is onvoldoende in beeld geweest bij de opzet van de vervoerdienst. Meer maatwerk en participatie is noodzakelijk.


Ik kom tot de afronding van mijn betoog:

· Alles overziende pleit Swollwacht voor het afgeven van een heel duidelijk signaal aan Gedeputeerde Staten dat de gemeenteraad van Zwolle niet blij is met de ontstane situatie. In alle realiteit roept Swollwacht de Provincie op te bezien wat redelijk en mogelijk is nijpende tekortkomingen in de Zwolse busdienstregeling te corrigeren.

· Is het College bereidwillig deze boodschap over te brengen aan de Gedeputeerde?


Voorzitter, dank voor uw aandacht.

Comments


bottom of page