top of page
  • Swollwacht

Betoog Actieplan 'Werk in Zwolle'

Uitgesproken tijdens het Raadsplein van maandag 1 maart door Silvia Bruggenkamp

Voorzitter,


· Het leven van veel mensen is ingrijpend veranderd door de Coronacrisis. En naast het leed in persoonlijke en sociale zin hebben we ook te maken met ingrijpende gevolgen voor de arbeidsmarkt; · Veel mensen verkeren in onzekerheid voor wat betreft hun positie op de arbeidsmarkt. Het Kabinet wil mensen de zekerheid bieden dat ze aanspraak kunnen maken op passende begeleiding bij het zoeken naar nieuw werk en inkomen en zij maakt daar veel geld voor beschikbaar; · Inzet daarbij is dat zoveel mogelijk mensen direct naar nieuw werk gaan en dat zij daarbij waar nodig gericht worden geholpen;

· Voorzitter, dat is een groot goed en de fractie van Swollwacht is daar blij mee; · De beslisnota die vanavond voorligt vraagt ons in te stemmen met een besluit dat beoogt de risico’s op de arbeidsmarkt, waarvan nu meer dan ooit sprake is, te dempen;

· Het Kabinet heeft een viertal bouwstenen geformuleerd ten behoeve van die goede ondersteuning. Het Actieplan richt zich op de eerste drie maatregelen: - intensieve ondersteuning en begeleiding naar nieuw werk; - scholing en ontwikkeling voor behoud van werk;

- bestrijding van jeugdwerkeloosheid. De verwachte stijging van het aantal bijstandsgerechtigden met 45% in 2022 vinden wij met het College zeer onwenselijk en het is ook daarom goed dat dit Actieplan nu voorligt. Spoor 1

· Voorzitter, Tiem krijgt te maken met een doelgroep waar zij eigenlijk geen ervaring mee heeft en dat betekent dat hierin geïnvesteerd moet worden. Een waardevolle investering die recht doet aan arbeidsverleden en opleidingsniveau van deze mensen; · Voor wat betreft de extra aandacht voor kwetsbare jongeren, Voorzitter, deze extra aandacht was wat ons betreft ook al vóór de Corona-crisis gerechtvaardigd geweest. Maar dat neemt niet weg dat we blij zijn met de voorgenomen inzet! · De veranderende omstandigheden op de arbeidsmarkt hebben het College creatiever gemaakt, lijkt het wel voorzitter! De samenwerking met het UWV op het gebied van voorkomen van instroom in de bijstand is nieuw en we zijn erg benieuwd naar de effecten. Kan de wethouder daar eens op ingaan? En voorziet hij mogelijke obstakels?


Spoor 2

· Spoor 2 ademt, net als Spoor 1, een pro-activiteit uit die ons bijzonder aanstaat! · Er is echt over nagedacht en het staat voor ons vast dat de gemeente Zwolle er werk van wil maken. Helder en concreet, gericht op doen!

Spoor 3

· Het versterken van samenwerking rond Werk en Inkomen is altijd goed;

· Een kanttekening: eigenlijk net als bij de andere maatregelen - deze hadden wat ons betreft ook buiten de Corona-crisis om mogen worden genomen; · Voorzitter, toen ik in de beslisnota las dat het College ervan overtuigd is dat zij de juiste maatregelen heeft geformuleerd, vond ik dat in eerste instantie best een boude uitspraak; Tegelijkertijd daagde het mij uit de stukken extra kritisch te bestuderen;

· De enige kritiek, maar kritiek die uitstraalt dat wij erachter staan, die ik heb is dat deze maatregelen wat onze fractie betreft al veel eerder hadden mogen worden geformuleerd; Het zijn wel degelijk de juiste maatregelen, het College geeft dat terecht aan;

· We zullen er dan ook van harte mee instemmen. We wensen het college, de ambtenaren en alle andere betrokkenen veel succes bij de verdere uitwerking. Het staat als een huis!


Voorzitter, dank u wel. [bron afbeelding: www.pixabay.com]
Comments


bottom of page