top of page
 • Swollwacht

Art. 45 vragen Pilot huisvesten jonge statushouders

Vragen o.b.v. art. 45 reglement van orde


Betreft: Pilot huisvesten jonge statushouders


Geacht College van Burgemeester en Wethouders,


Medio juli 2021 hebben wij een informatienota ontvangen waarmee wij worden geïnformeerd over het voornemen van het College te starten met een pilot om jonge statushouders op korte termijn een thuis te kunnen bieden in onze stad.


Dit voornemen roept bij onze inwoners vragen op. Wij vinden het erg jammer dat de informatienota daarin niet op voorhand in voorziet. We vinden het belangrijk dat dat onze inwoners weten hoe met hun vragen en zorgen wordt omgegaan. We willen dat zij transparant worden meegenomen in de afwegingen een dergelijke pilot te starten.


Daarom voelen wij ons geroepen de volgende vragen te stellen:


 • De evaluatie van het protocol ‘welkom in mijn wijk’ is, zo begrepen wij tijdens de behandeling van de Perspectiefnota, nog niet gereed. Tevens is toegezegd dat dit protocol geactualiseerd zou worden. Vindt dit plaats voordat deze pilot start?

 • In de informatienota staat dat de omwonenden worden geïnformeerd conform aanpak ‘welkom in mijn wijk’: is dit dus het protocol zoals het was, of is dit het geëvalueerde en aanpaste protocol?

 • Op welke wijze vindt de begeleiding van de jonge statushouders plaats? Is er bijvoorbeeld dagelijks contact met de stichting Voor Elkaar Zwolle?

 • Er is sprake van een crisisdienst bij noodsituaties. Voor wie is deze crisisdienst bedoeld?

 • Op welke wijze worden omwonenden op de hoogte gesteld van deze crisisdienst? Is deze crisisdienst ook voor omwonenden 7/24 bereikbaar en beschikbaar?

 • In de informatienota staat dat jongeren met een sociaal medisch advies zijn uitgesloten van deze vorm van kamerbewoning. Gelijktijdig staat in de informatienota dat benodigde specialistische zorg voor jongeren met een indicatie wordt geleverd door Timor. Hoe verhoudt zich dat tot elkaar? Wat is het verschil tussen een sociaal medisch advies en een indicatie?

 • Wat wordt bedoeld met extra inzet door de woningcorporaties op het gebied van sociaal beheer? En hoe verhoudt zich dat tot de vele vormen van overlast in wijken waar de woningcorporaties onvoldoende capaciteit hebben die overlast te controleren?

 • Wij vragen hier nadrukkelijk aandacht voor en we willen dit goed in beeld hebben;

 • Op welke wijze is het wettelijk verankerd dat woningen in wijken worden aangewezen voor kamerbewoning? Is dit niet aan een bepaald aantal gebonden?

 • Welke drie wijken zijn op het oog?

 • In de informatienota wordt niet gesproken over het geslacht van de jongeren. Betreft dit jongeren van het mannelijk geslacht of van het vrouwelijk geslacht? Waarop is deze eventuele keuze gebaseerd?

 • Wat hebben de huurdersorganisaties gezegd over deze pilot?

 • In de informatienota staat dat het doel is dat de nieuwe bewoners zich welkom voelen in de wijk. Hoe worden de huidige bewoners geholpen dat te bewerkstelligen?

 • Wat houdt de proactieve communicatie zoals genoemd in de informatienota in?


Namens de fractie van Swollwacht

Silvia Bruggenkamp

Comments


bottom of page