top of page
  • Foto van schrijverSwollwacht

Algemene beschouwingen bij de Perspectiefnota 2020 – 2023

Uitgesproken door Silvia Bruggenkamp op 24 juni 2019

Voorzitter, leden van het College, collega raadsleden, dames en heren;

De eerste Perspectiefnota van ons College ligt voor. Hartelijk dank aan het College en ambtenaren voor het tot stand brengen van deze Perspectiefnota.  Dit is een enorme klus en ik wil daar, namens de fractie van Swollwacht, College en ambtenaren van harte mee complimenteren.

We gaan verder bouwen aan de toekomst van Zwolle en invulling geven aan de ambities en doelen uit het coalitieakkoord. We doen dat vanuit een visie. Een visie op Zwolle en een visie op de toekomst van onze stad.  Onze stad is waardevol en moet dat blijven.  Nu en in de toekomst. En samen met de stad moeten we een brug slaan, naar die toekomst. Want de keuzes die we nu, die we vandaag maken, bepalen hoe die toekomst eruit ziet. En we staan voor grote opgaven.


We worden groter. We groeien de komende jaren naar 140.000 inwoners.

Het is onze grote wens dat al die mensen zich goed voelen in Zwolle. Zich geborgen weten.

Zekerheid hebben op het gebied van zorg, op het gebied van werk en inkomen, op het gebied van wonen. Zicht hebben op de toekomst, ook voor hun kinderen.

Onze wens is ook, dat al die mensen, meedoen aan het samen verder ontwikkelen van onze stad. Dat niemand aan de zijlijn staat en dat iedereen meedoet naar vermogen.

Het is meer dan ooit belangrijk dat iedereen zich betrokken voelt, maar ook betrokken wordt,  en daarin hebben we een belangrijke rol.

We hebben grote verantwoordelijkheden als bestuur, ik kijk naar het college, maar ook als gemeenteraad. Wij zijn gekozen door onze inwoners om hun belangen te behartigen. Om te zorgen, dat het onze stad en vooral onze inwoners goed blijft gaan.

En dat doen wij samen. Vanuit onze eigen partij-ideologie en onze diverse achtergronden,  maar wel samen.


Voorzitter, er is geen fractie hier in deze zaal, die niet het beste wil voor onze stad. En dat verbindt ons.


We willen met elkaar wonen en leven in een stad waar het niet alleen goed toeven is, maar ook wonen in een stad waarin het bestuur haar verantwoordelijkheid neemt.

In de Perspectiefnota wordt een financiële basis gelegd voor de komende jaren.  Onze fractie is van mening,  ondanks de verschillende onzekerheden waarvan sprake is, zoals bijvoorbeeld de ontwikkelingen vanuit het Rijk, dat dit een basis is die staat.

Vanuit deze basis zullen de bestedingsvoorstellen straks bij de Begroting 2020 worden vertaald naar concrete acties.


Dat betekent tevens dat het voor veel van onze inwoners op dit moment onvoldoende duidelijk is wat de consequenties van de verschillende keuzes die nu worden gemaakt zijn. De concrete uitwerking daarvan moet immers nog plaatsvinden.

Voorzitter, wij vinden het ontzettend belangrijk dat de consequenties van de keuzes die wij maken voor Zwollenaren inzichtelijk zijn. Dat zij weten welke dingen precies gaan veranderen en wat dat precies betekent.


Zijn er nieuwe manieren denkbaar om Zwollenaren te bereiken en te betrekken op dit gebied? Hoe staat het College daar tegenover? Is daar over nagedacht? Wij overwegen op dit punt een motie in te dienen.

Voorzitter, ik zal nu focussen op enkele programma’s uit de Perspectiefnota;

Lees het volledige betoog hier:


Algemene-Beschouwingen-Perspectiefnota-2
Download • 174KB


Comments


bottom of page