top of page

6. Ondernemend en onderwijzend Zwolle,

Studente beschrijft whiteboard

Werkgelegenheid is van wezenlijk belang. Het hebben van werk is een uitgelezen kans voor jezelf of voor je gezin te zorgen. Dat is jammer genoeg niet voor iedereen weggelegd. Het is de taak van de gemeente daar goede ondersteuning bij te bieden. Iedereen moet een baan hebben die bij hem of haar past. De inzet van de gemeente moet er extra op gericht zijn dat iedereen mee kan doen.

 

Lokale en regionale ondernemers zijn daarbij hard nodig. Ondernemers moeten kunnen ondernemen en zij mogen daarbij niet belemmerd worden door ondoorzichtige en/of overbodige regeldruk. Daarnaast kunnen ondernemers ondersteund worden bij cyber veiligheid.

 

We willen meer ruimte bieden voor ondersteunen van sociale ondernemers die hun nek uitsteken. Die risico’s lopen in de realisatie van belangrijke sociale opgaves. Hiervoor willen we onderzoeken welke versimpelingen mogelijk zijn in het snel, doeltreffend en effectief ondersteunen van deze ondernemers.

 

Bijzondere aandacht vragen we voor de Zwolse ZZP’ers, zeker gezien de gevolgen van de coronacrisis. ZZP’ers kunnen veel meer ondersteund worden in de ontwikkeling van hun ondernemerschap.

 

Wij pleiten ervoor dat ZZP’ers rechtstreeks door de gemeente kunnen worden ingehuurd en dat dit niet via dure bureaus gebeurt. Daarnaast moeten Zwolse ZZP’ers een streepje voor hebben. Zij hebben veel kennis in huis. Wat je van ver haalt is niet altijd lekkerder en in sommige gevallen veel kostbaarder.

 

Onze inzet voor economie:

 • Mensen, jong, middelbaar of oud, die geen baan hebben moeten door de gemeente geholpen worden om perspectief te houden op betaald werk waarbij continuïteit van dat betaalde werk voorop staat.

 • Mensen met een arbeidsbeperking moeten op hun eigen wijze kunnen deelnemen aan het arbeidsproces.

 • Mensen die vanwege hun leeftijd niet nauwelijks nog kans maken op een baan kunnen rekenen op bijzondere ondersteuning van de gemeente. Dit betreft altijd maatwerk.

 • Mensen in een kwetsbare positie moeten voldoende maatschappelijk perspectief hebben. Als werken in een gewone betaalde baan niet mogelijk is moeten er voldoende mogelijkheden beschikbaar zijn voor beschut werk.

 • Onderzoeken welke versimpelingen mogelijk zijn in het snel, doeltreffend en effectief ondersteunen van ‘sociale’ ondernemers.

 • ZZP’ers moeten meer ondersteuning van de gemeente krijgen.

 • De gemeente moet onderzoeken of het mogelijk is Zwolse ZZP’ers voorrang te geven bij inhuur en moet onderzoeken of deze inhuur rechtstreeks kan en niet via dure bureaus.

 • We willen laten onderzoeken of een dynamische poule van lokale en regionale ZZP’ers binnen de wetgeving mogelijk is.

 • Ondernemers moeten kunnen ondernemen: zij mogen in het ondernemen niet belemmerd worden door ondoorzichtige en/of overbodige regeldruk.

 • Lokale en regionale bedrijvigheid moeten worden gestimuleerd, waarbij we streven naar een kringloopeconomie

 

Onderwijs

Leren en ontwikkeling zorgen voor perspectief zoals uitzicht op een baan. Daarom moet iedereen de mogelijkheid hebben zich tot eigen tevredenheid te kunnen ontwikkelen. Voor iedereen moet binnen de grenzen van de eigen mogelijkheden een persoonlijk vooruitzicht op de toekomst zijn.

 

Dat perspectief begint al op de basisschool. De basisschool moet een plek zijn waar kinderen zich thuis en veilig voelen. Waar nooit sprake is van uitsluiting of discriminatie. Waar kinderen leren dat zij ertoe doen, ongeacht hun afkomst of niveau.

 

Zwolle is een rijke onderwijsstad en daar zijn we trots op. De focus lijkt vaak te liggen op HBO-onderwijs en vaak wordt gezegd hoe belangrijk het is hoogopgeleide mensen aan onze stad te binden. Wij pleiten er uitdrukkelijk voor ook lager- en middelbaar opgeleiden aan onze stad te binden. Zij geven onze stad ook kleur en kracht. Zonder hen als motorblok komen we nergens en dat mag en moet gezegd worden!

 

We zijn een groot voorstander van investeren in duurzame schoolgebouwen (renovatie, nieuwbouw) met een gezond binnenklimaat en groene schoolpleinen.

 

Onze inzet voor onderwijs:

 • Leerachterstand en schooluitval moeten altijd en op tijd voorkomen worden.

 • Passend onderwijs moet voor ieder kind beschikbaar zijn en plaatsvinden op basis van maatwerk.

 • Leerkrachten in het Zwolse basisonderwijs moeten maximaal ondersteund worden bij het veelvoud aan taken die bij hen wordt neergelegd.

 • Het arbeidsperspectief dat lager- en middelbaar opgeleiden hebben verdient meer inspanning van de gemeente: lager- en middelbaar opgeleiden doen er toe en dat gaan we uitstralen!

 • De verbinding tussen beroepsonderwijs en ondernemend Zwolle blijft niet aflatende aandacht houden.

 • We zetten in op de belangrijke rol van bibliotheken, stimuleren het lezen en leesplezier.

 

Verkeer en vervoer

In Zwolle profiteren we iedere dag van goede verbindingen. Weg, water, fietspad en spoor. We willen een verkeersveilige en toegankelijke stad zijn en hier zijn vele goede slagen in gemaakt. Iedereen moet veilig en efficiënt kunnen deelnemen aan het verkeer. Er moet voldoende parkeergelegenheid zijn, voor auto’s maar ook voor fietsen en scootmobielen. De mobiliteitsvisie van de gemeente Zwolle is een prachtige basis om op verder te bouwen.

 

Wij vinden een autoluwe binnenstad een groot goed dat bijdraagt aan het genieten van onze prachtige binnenstad.

 

Wel vragen we aandacht voor de bereikbaarheid en toegankelijkheid van zowel binnenstad als andere gebieden.

 

We vinden dat voor iedere Zwollenaar iedere locatie probleemloos bereikbaar moet zijn.

 

Bij ziekenhuizen of zorginstellingen is vaak sprake van een zogenaamde comfortroute: een route die het gemakkelijk maakt voor mensen met een beperking te komen waar ze willen zijn, een route zonder belemmeringen. We willen ons inzetten dit soort routes op meerdere plekken in de stad te introduceren.

 

Het openbaar vervoer in onze stad ligt grotendeels in handen van de provincie Overijssel. Dat betekent dat onze gemeente voortdurend in goed overleg met de provincie moet blijven om aandacht te vragen voor een goed stads- en streekvervoer. Onze inzet daarbij richt zich met name op de mensen die afhankelijk zijn van openbaar vervoer. Iedere voorziening moet goed bereikbaar zijn en blijven. Speciaal voor ouderen en minder validen kan een buurtbus een oplossing bieden.

 

Onze inzet voor mobiliteit:

 • Investeren in bredere fietspaden, nog slimmere verkeerslichten, fietstunnels en bruggen.

 • Meer comfortroutes voor mensen met een beperking in de buurt van het ziekenhuis, zorginstellingen, binnenstad, winkelvoorzieningen en openbare gebouwen.

 • Fietsen in de binnenstad moet mogelijk blijven met uitzondering van de aangewezen gebieden.

 • Uitbreiding van stallingsmogelijkheden voor fietsen in de binnenstad. ➢ Ruimte voor parkeren van scootmobielen.

 • Gerichte aandacht voor toenemende verkeersdruk bij nieuwe ontwikkelingen.

 • Actieve lobby blijven voeren op het gebied van OV-verbindingen.

 • Actieve lobby tegen laagvliegroutes over de Zwolse wijken van en naar Lelystad Airport.

bottom of page