top of page

3. Groen, milieu en klimaat, en energie in Zwolle,

image00018.jpeg

Groen

Een stad zonder groen is onbestaanbaar: wij gaan voor natuur in en om de stad. De Zwolse Groene Vingers zijn leidend bij het inrichten van de openbare ruimte. Deze basisstructuur is voor ons onlosmakelijk verbonden met het genieten en beleven in onze stad. Zwolle heeft in 2021 de prijs gekregen voor meest diervriendelijke stad voor insecten. De rijkdom van de natuur is van belang voor een gezonde stad. Dat willen we zo houden, temeer daar de stad zo ook bijdraagt aan het voortbestaan van de natuurlijke schatkamer!

 

Zwolle kent een rijke biodiversiteit en is als eerste Nederlandse gemeente toegelaten tot het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Zwolle is één van de koplopers als het gaat om biodiversiteit. En dat willen we blijven om ook in deze tijden van klimaatverandering de biodiversiteit voor onze stad te blijven behouden en versterken.

Onze inzet voor het groen

 • Groen is een vanzelfsprekend onderdeel van de openbare ruimte en sluit aan bij de Zwolse Groene Vinger Structuur.

 • Het ecologisch groenbeheer door de gemeente wordt voortgezet en zo nodig verder verfijnd.

 • De Nooterhof wordt blijvend financieel ondersteund als gemeentelijk natuur- en milieucentrum.

 • Natuur en milieueducatie op basisscholen zetten we voort en blijft onze niet aflatende steun houden.

 • Indien bomenkap noodzakelijk is, vindt 100% compensatie plaats door herplant.

 • In alle ontwikkelingsplannen wordt natuurcompensatie opgenomen.

 • Bij nieuwe ontwikkelingen zal volop ruimte zijn voor volkstuinen en moestuinen.

 • We blijven een stad waar de zo belangrijke insecten zich thuis voelen.

 

Milieu en klimaat

Wij willen voor iedereen en in het bijzonder voor onze Zwollenaren een gezond milieu. Landelijk is veel aandacht voor de uitstoot van grote, vervuilende industrieën die een negatieve invloed hebben op het milieu en gezondheidsproblemen veroorzaken.

 

Maar het bewaken en beschermen van ons milieu zit ook in dingen die misschien klein lijken. Zoals het tegengaan van voedselverspilling. Voedselproductie heeft zeer grote gevolgen voor het milieu. Denk aan de energie die in de teelt, de verpakking, het transport en het koelhouden van voedsel wordt gestoken. Het verspillen van voedsel zorgt voor een onnodige belasting en kunnen we zelf tegengaan.

 

Dat geldt ook voor de grote CO2-uitstoot van vuilverbranding. Naast de steeds hoger wordende kosten van vuilverbranding is deze vuilverbranding ontzettend slecht voor ons milieu.

 

Door permanente voorlichting om ons afval goed te scheiden verminderen we dat. Daarnaast zijn fysieke maatregelen zoals voldoende afvalpunten in alle Zwolse woonwijken voortdurende aandachtspunten.

 

Het scheiden van afval wordt door de gemeente ondersteund en gefaciliteerd. Uiteraard worden mensen die niet in de gelegenheid zijn hun afval te scheiden gecompenseerd en is er is geen sprake van extra betalen voor gezinnen die te maken hebben met luiers of bijvoorbeeld incontinentiemateriaal. Dat zelfde geldt voor minima. Dit verankeren wij in een flankerend en sociaal beleid. Met flankerend beleid bedoelen we een aanvullend en ondersteunend beleid dat mogelijke negatieve effecten wegneemt.  

 

Als consument krijgen we enorm veel producten aangeboden die verpakt zijn in materiaal dat een grote belasting legt op ons milieu. We zien kansen voor de gemeente daar een voorbeeldrol in te nemen en uit te dragen dat het anders kan.

 

Het elektrisch laden van auto’s zorgt steeds vaker voor ‘gedoe’ in Zwolse straten. In de visie van Swollwacht moet het aantal laadpalen uitgebreid worden, waarbij zoveel mogelijk sprake is van collectieve voorzieningen, in overleg met de buurt.

 

Nieuwe intensieve landbouw past niet op Zwols grondgebied en datzelfde geldt voor zonnepanelen op Zwolse landbouwgrond. De overgang naar biologische landbouw en het stimuleren van regionale productie en consumptie kan wèl op onze steun rekenen.

 

De noodzaak van het tegengaan en voorkomen van de gevolgen van bijvoorbeeld hittestress en wateroverlast zoals beschreven in de Zwolse Klimaatadapatie onderschrijven we volledig.

 

Onze inzet voor het milieu:

 • Het scheiden van afval is belangrijk, ook in relatie tot de klimaatopgave, en wordt door de gemeente optimaal ondersteund.

 • Flankerend en sociaal beleid zal voor Swollwacht altijd onderdeel uitmaken van het Zwolse grondstoffenbeleid.

 • Een voorbeeldrol voor de gemeente op het gebied van duurzame inkoop waarbij milieuvervuilend verpakkingsmateriaal zo veel mogelijk wordt geweerd.

 • Een actieve en coachende rol van de gemeente op milieugebied waarbij de eigen voorbeeldrol nooit uit het oog wordt verloren.

 • Wij stimuleren deelmobiliteit (auto’s, scooters, elektrische fietsen) waarbij we nadrukkelijk ook kijken naar parkeermogelijkheden en voldoende collectieve oplaadpunten voor elektrische auto’s.

 • We stimuleren scholen, verenigingen en bedrijven nog meer milieubewust te zijn.

 • Actieve en permanente voorlichting op het gebied van voedselverspilling.

 

Energie

Om een schone wereld door te geven aan volgende generaties moeten stappen gezet worden op het gebied van het verminderen van de CO2-uitstoot en het opwekken van schone energie. Wij kijken daar op een nuchtere manier naar. Het belang van de Zwollenaar staat altijd voorop. Van de opbrengsten van duurzame energieopwekking moeten Zwollenaren rechtstreeks profiteren. Swollwacht steunt de Zwolse Klimaatdoelstelling van 49 procent CO2-reductie in 2030.

 

Door onze coalitiedeelname is tot op heden slechts sprake van één (bestaande) locatie voor windmolens. Deze locatie is overigens nog steeds niet tot ontwikkeling gebracht. Zonder onze aanwezigheid in de coalitie hadden veel meer van deze landschap ontsierende energiebronnen in Zwolle gestaan.

 

Windmolens horen niet in de nabijheid van woonwijken en kunnen, indien daarvoor uitdrukkelijk draagvlak is, eventueel alleen worden toegestaan op bedrijventerreinen waarbij wij altijd grote terughoudendheid betrachten. 

 

Samenwerken met buurgemeenten aan een regionaal energielandschap is waardevol.

 

Wij zien veel meer kansen voor het opwekken van duurzame energie zoals geothermie (aardwarmte: behalve in waterwingebieden), waterstof en zon. Zonnepanelen op daken en verhardingen kunnen op onze steun rekenen. Maar ook aquathermie, riothermie en groene waterstofproductie.

 

Biomassacentrales zijn niet duurzaam. Wij pleiten ervoor de bestaande biomassacentrales af te bouwen en geen nieuwe te (laten) ontwikkelen.

 

Daarnaast blijft ons standpunt glashelder: wat je niet verbruikt, hoef je ook niet op te wekken. Bestaande woningen beter isoleren, op een bewuste manier met energieverbruik omgaan: hier is nog een wereld te winnen.

 

Onze inzet op het gebied van energie:

 • Wat je niet verbruikt, hoef je ook niet op te wekken: zorg voor goede isolatie en pak als gemeente meer dan ooit je verantwoordelijkheid.

 • De woningcorporaties zorgen niet alleen voor een goed onderhouden woning, maar zetten ook in op groene daken, zonnepanelen en stimuleren aanleg en onderhoud van groene tuinen.

 • Alle huurwoningen worden op minimaal energielabel B gebracht.

 • De meerwaarde van schone energie moet voor onze inwoners duidelijk zijn: goede communicatie daarover is van groot belang.

 • Zichtbaar maken waar opgewekte schone energie naar toe gaat.

 • Meer aandacht voor de bestaande subsidieregelingen.

 • De gemeente staat open voor innovaties, opgedane ervaringen op het gebied van alternatieve mogelijkheden voor het opwekken van energie uit andere landen en laat zich daardoor inspireren.

bottom of page