top of page

1. Gehoord Zwolle,

Sessie bezig

Het vertrouwen in de overheid is afgenomen en de onvrede met het overheidsbeleid toegenomen. Bestuurders en politici moeten zich realiseren dat het herstel van dit vertrouwen niet vanzelf zal gaan. Waar het om gaat is dat politici en bestuurders naast hun inwoners gaan staan, door hun ogen kijken.

 

Dat zij luisteren en begrijpen waar de zorgen van mensen zitten. Maar ook dat zij inwoners in staat stellen zelf regie en controle te hebben over hun eigen toekomst en dat zij daarbij helpen.

 

Bij onze inwoners zit een ongekende denkkracht, ontstaan vele ideeën en onze inwoners zijn ook nog eens ervaringsdeskundige. De overheid keert die wereld regelmatig om en heeft onvoldoende aandacht voor de beleving van de mensen die het aangaat. De inwoners van onze stad zijn niet gek en kijken hier dwars doorheen.

 

Swollwacht ziet het serieus nemen van haar inwoners als eerste vereiste voor het terugbrengen van het vertrouwen.

 

We zien ook dat veel van onze inwoners geen behoefte, maar soms ook geen mogelijkheid hebben, te participeren, mee te denken over voornemens en plannen. Dat maakt hen niet minder betrokken bij het welzijn van onze stad en doet niets af aan hun beleving.

 

Het vraagt van bestuurders en politici uitdrukkelijk het vermogen zich te verdiepen in de beleving van onze inwoners.

 

We vinden dat ieder raadsvoorstel een participatieparagraaf moet bevatten waarin de afweging van keuzes, juist gezien vanuit inwonersbelang, overzichtelijk wordt aangegeven. Waarbij uitdrukkelijk inzicht in dilemma’s wordt gegeven. Waarom weegt het ene belang zwaarder dan het andere belang?

 

Onze inwoners hebben recht op dat inzicht.

 

Wij vinden het ontzettend belangrijk dat er gelegenheid is voor Zwollenaren met hun initiatieven naar voren te treden en we vinden dat de gemeente dat moet faciliteren.

 

Wij vinden ook dat de gemeente goed zicht moet houden op wat initiatieven betekenen voor Zwollenaren, voor Zwollenaren die minder goed in staat zijn hun stem te laten horen. Het kan niet zo zijn dat goed gebekte plannenmakers de dienst gaan uitmaken in onze stad. Hier ligt een belangrijke en niet te onderschatten rol voor de gemeente en dat is waar wij voor pleiten.

 

Communicatie is van wezenlijk belang. Communicatie vanuit de gemeente moet tweerichtingsverkeer zijn waarbij luisteren veel belangrijker is dan zenden.

 

De opgaven waar wij als gemeente mee te maken hebben moeten duidelijk zijn, inwoners moeten inzicht hebben in de afwegingen die gemaakt worden. Inwoners moeten niet getrakteerd worden op ronkende persberichten, maar zij moeten een goed verhaal ontvangen waarin duidelijk wordt gemaakt hoe en waarom tot iets is besloten en hoe hun beleving daarbij is betrokken. Zo maken we de opgaven waar we voor staan tot een gemeenschappelijk iets en hoeven onze inwoners zich niet af te vragen hoe met hun belangen is omgegaan.

 

Onze inzet voor meedoen:

 

 • De regie bij participatieprocessen blijft bij de gemeente, ook onder het regime van de nieuwe Omgevingswet.

 • Ieder relevant raadsvoorstel kent een participatieparagraaf.

 • Bij iedere vorm van meedenken/meepraten/meedoen wordt heel duidelijk in beeld gebracht wat precies de bedoeling is en wat met de inbreng van de inwoners wordt gedaan.

 • Bij onderwerpen die grote(re) consequenties hebben voor Zwollenaren vindt een goed georganiseerde inwonersraadpleging plaats. De uitkomsten daarvan worden op een volwaardige manier betrokken bij de uiteindelijke besluitvorming.

 • Inspraak en participatie via een speciale app wordt mogelijk gemaakt.

 • 12,5 % van de inwoners van Nederland heeft moeite met lezen, schrijven en digitale vaardigheden, is daardoor niet zelfredzaam. We willen meer investeren in de achterblijvende basisvaardigheden om mensen te helpen een bijdrage te leveren aan de maatschappij.

 • De gemeente onderzoekt hoe moeilijk bereikbare groepen betrokken kunnen worden bij meedoen.

 • De gemeente accepteert dat niet iedereen zin, energie of tijd heeft voor meedenken en beseft dat dit niets afdoet aan beleving.

Onze inzet voor communicatie:

 • Alle gemeentelijke stukken zijn leesbaar voor iedereen, voorzien van een korte samenvatting waaronder de beoogde effecten en belangrijkste risico’s.

 • Alles wat met een bepaald onderwerp te maken heeft is op één plaats beschikbaar;

 • Op ieder adres wordt periodiek (of afhankelijk van de ontwikkelingen) een schriftelijk informatieblad bezorgd waarin de gemeente helder en duidelijk informeert over (ontwikkelingen) in het gemeentelijk beleid die rechtstreeks de inwoners raken. Het informatieblad is uiteraard ook online te lezen en kent mogelijkheden voor een digitaal abonnement.

 • De gemeentelijke website biedt een chatfunctie waarmee per omgaande praktische vragen kunnen worden beantwoord.

 • De beeldbrief is een oplossing in woord en beeld waarin een boodschap kort en krachtig wordt uitgelegd. Hiermee bereik je inwoners die moeite hebben met lezen.

bottom of page