top of page

5. Zorgzaam Zwolle,

De oudere helpen

Zorg en Welzijn

Iedere Zwollenaar moet zo zelfstandig mogelijk kunnen leven en de regie over zijn of haar leven zo veel mogelijk in eigen hand hebben. Dat is niet voor iedereen mogelijk: veel mensen hebben daarbij hulp en ondersteuning nodig. Dit moet voor iedere Zwollenaar die dat nodig heeft altijd beschikbaar zijn. Ook als het zwaardere of specialistische hulp betreft. Goede zorg en welzijn horen wat Swollwacht betreft bij de basis.

 

Bijzondere aandacht vragen wij in dit programma voor gebitszorg. Veel mensen gaan niet naar de tandarts of mondhygiënist omdat zij daar geen geld voor hebben. We willen dat de gemeente het initiatief neemt om samen met de zorginstellingen en verzekeringsmaatschappijen te komen tot een effectieve oplossing voor dit probleem. Iedere Zwollenaar moet de mogelijkheid hebben zijn gebit goed te laten verzorgen/behandelen. Dit voorkomt bovendien problemen op andere vlakken.

 

Vanuit diverse sectoren wordt veelvuldig het belang van de inzet van ervaringsdeskundigen benadrukt. Dit betreft ervaringsdeskundigheid op het gebied van psychisch-sociale zorg tot aan schulddienstverlening. Wij pleiten ervoor hier meer werk van te maken en deze inzet daarnaast te honoreren. Ervaringsdeskundigheid werkt!

 

Mantelzorgers verdienen veel meer aandacht dan zij nu krijgen. Het zorgen voor een ander, vaak naast baan en gezin mag niet als vanzelfsprekend worden gezien. Dit moet altijd berusten op vrijwilligheid en is een ‘plus’ op het gemeentelijke aanbod. We willen dat de gemeente onderzoekt of het mogelijk is mantelzorgers hiervoor structureel te compenseren.

 

Voor wat betreft mantelzorg vragen wij bijzondere aandacht voor jeugdige mantelzorgers.

 

Jeugdige mantelzorgers verrichten vaak langdurig extra zorgtaken en werkzaamheden die niet bij hun leeftijd passen. Vaak is ook sprake van schaamte en familiedruk. Het dragen van te veel verantwoordelijkheden en grote loyaliteit naar anderen kunnen ervoor zorgen dat de balans tussen school, zorg en vrije tijd verstoord raakt. We willen de inzet die door jeugdige mantelzorgers wordt gepleegd veel nadrukkelijker in beeld krijgen. Dat vraagt gericht onderzoek en we vinden dat nodig. De inzet die jeugdige mantelzorgers plegen heeft (mogelijke) consequenties voor bijvoorbeeld hun prestaties op school. We willen gerichte aandacht voor deze specifieke groep mantelzorgers. Aandacht die uitmondt in oplossingen.

 

Onze inzet voor zorg en welzijn:

  • Iedere Zwollenaar is verzekerd van goede zorg en ondersteuning.

  • De gemeente neemt het initiatief om samen met de zorginstellingen en verzekeringsmaatschappijen te komen met een effectieve oplossing voor ontbrekende gebitszorg;

  • De gemeente zet actief in op de gezondheidsbevordering door onder andere gezonde voeding en beweging.

  • Mantelzorg is een extra op het bestaande gemeentelijke aanbod en is gebaseerd op vrijwilligheid: we laten onderzoeken of het mogelijk is mantelzorgers structureel te compenseren.

  • Bijzondere aandacht voor jeugdige mantelzorgers.

  • Ervaringsdeskundigheid op velerlei gebieden is altijd onderdeel van het gemeentelijk beleid en inzet wordt beloond.

 

Dierenwelzijn

Het dierenwelzijnsbeleid is dankzij de inzet van Swollwacht inmiddels goed verankerd in het Zwolse beleid. De beleidsnota dierenwelzijn is tot stand gekomen in samenwerking met het Dierenteam Zwolle. Achttien verschillende organisaties werken samen op het gebied van dierenwelzijn en dat is uniek voor Nederland. De gemeente Zwolle heeft in 2021 de prijs gewonnen voor de meest diervriendelijke stad van Nederland. Dat willen we blijven!

 

Dat neemt niet weg dat gemeentelijke inzet vereist blijft. Op het gebied van educatie, het bevorderen van het besef waarom je een huisdier neemt blijven we aandacht vragen. Niet omdat we uitgaan van verkeerde bedoelingen. Maar een dier deelgenoot maken van je gezin vraagt veel. Een dier is helemaal afhankelijk van de mensen die hem verzorgen. Mensen kunnen zich daar nog bewuster van zijn.

 

Soms hebben mensen te maken omstandigheden waarin ze financieel niet goed voor hun huisdier kunnen zorgen. Naast de hulp van de Dierenvoedselbank moeten zij kunnen rekenen op ondersteuning bij dierenartskosten. Een dier is een gezinslid en het is onverteerbaar dat mensen bij financiële tegenslag afstand moeten doen van hun huisdier. We willen ervoor zorgen dat in (financieel) kwetsbare situaties in ieder geval een huisdier kan worden gehouden en dat voor dat huisdier beroep kan worden gedaan op bijzondere bijstand voor ondersteuning bij noodzakelijke dierenartskosten.

 

Er zijn veel organisaties in onze stad, die blijvend ondersteuning vanuit de gemeente verdienen en daar gaan we voor zorgen.

 

In onze stad veroorzaken dieren soms ook overlast. Bijvoorbeeld ganzen, muizen, ratten of steenmarters. Overlast door deze dieren willen wij altijd op diervriendelijk wijze aanpakken. Want dierenwelzijn en diervriendelijkheid gaan ook over deze dieren.

 

Sinds 1 december 2020 mogen vuurwerkverkopers en consumenten niet meer in het bezit zijn van sommige vuurwerkproducten. Deze producten mogen ook niet meer afgestoken worden: vuurwerk uit de categorie F3, knalvuurwerk (zoals rotjes), knalstrengen (zoals Chinese matten), enkelshotsbuizen (single shots) en vuurpijlen. Consumenten mogen alleen oudejaarsvuurwerk afsteken op 31 december vanaf 18.00 uur 's avonds tot 1 januari 2.00 uur 's nachts.

 

Buiten deze tijden vuurwerk afsteken is strafbaar. Wij steunen die lijn, want dit vergroot de veiligheid en het welzijn van mens en dier.

 

Swollwacht vindt dat de traditie van het afsteken van knal- en siervuurwerk bij het inluiden van het nieuwe jaar wel in stand moet blijven (binnen de toegestane uren). Nu het afsteken van dit soort vuurwerk is voorbehouden aan vuurwerkprofessionals kan dit op een veilige en verantwoorde wijze gebeuren.

 

Onze inzet voor dierenwelzijn:

  • Inzet op voorlichting en educatie: een dier in huis nemen geeft een grote verantwoordelijkheid.

  • Bijzondere bijstand en tegemoetkoming in dierenartskosten als de omstandigheden daarom vragen.

  • Structurele subsidies voor organisaties die een bijdrage leveren aan het dierenwelzijn moeten in stand gehouden worden.

  • Bestrijden van overlast door dieren gebeurt altijd op diervriendelijke wijze.

bottom of page