top of page
  • Swollwacht

Schriftelijke vragen veiligheid park de Wezenlanden

Aan: College van B&W

Van: Silvia Bruggenkamp

Datum: 27 september 2021


Vragen o.b.v. art. 45 reglement van orde

Betreft: Overlast Park De Wezenlanden


Geacht College van Burgemeester en Wethouders,

In Park De Wezenlanden is tijdelijk sprake geweest van extra verlichting om overlast, opstootjes, vernielingen en achterlaten van afval tegen te gaan. Deze tijdelijke extra verlichting is inmiddels weggehaald. De fractie van Swollwacht betreurt dit.

In de media verscheen dit weekend het bericht dat het in het Park De Wezenlanden “weer raak was”. Vernielingen, glasscherven en brandstichting. De omwonenden maken zich ongerust en datzelfde geldt voor onze fractie.

Daarom stellen we de volgende vragen aan het College:

  • Is het College bekend met de recente berichtgeving waaruit o.a. bleek dat de brandweer in actie moest komen om een vuur te blussen?

  • Ziet het College dit als een incident of zijn meerdere meldingen bekend?

  • Heeft het College er vertrouwen in dat, ondanks het weghalen van de tijdelijke extra verlichting, de veiligheid in Park De Wezenlanden op orde is?

  • Indien ja: waarop baseert het College dit vertrouwen?

  • Indien neen: wat gaat het College doen om de veiligheid in het park te vergroten en is het opnieuw (tijdelijk) extra verlichten daarvan een onderdeel?

Namens de fractie van Swollwacht

Silvia Bruggenkamp

bottom of page