top of page
  • Foto van schrijverSwollwacht

Mondelinge vragen 5e coffeeshop, Swollwacht/ ChristenUnie

De Raad van de gemeente Zwolle in vergadering bijeen op 9 juli 2018 Onderwerp: Coffeeshop Vechtstraat Het voornemen van een ondernemer om een coffeeshop te openen aan de Vechtstraat roept veel ongenoegen en verzet op in de directe omgeving. Tevens roept dit bij ondergetekenden veel zorgen op. Nu de gemeente de vergunningsaanvraag officieel in behandeling heeft genomen, hebben omwonenden en belanghebbenden de gelegenheid om een zienswijze in te dienen. De termijn daarvoor is ten tijde van deze raadsvergadering bijna verstreken. Daarna is er nog een bezwaarprocedure mogelijk. Hoewel de wet dit toestaat, betreuren de fracties van ChristenUnie en Swollwacht het dat de bezwaarprocedure in dit geval midden in de zomervakantie valt. Wij hopen dat dit er niet toe leidt dat mensen geen gelegenheid hebben om gebruik te maken van hun recht op het maken van bezwaar. Ook horen onze fracties van veel bewoners dat ze zich niet serieus genomen voelen door de gemeente. Daarom komen we tot de volgende vragen: 1. Het is niet altijd duidelijk wanneer een punt van bezwaar doorslaggevend is voor het wel of niet verlenen van de vergunning, en wanneer het daarvoor te licht wordt bevonden en in het beheerplan thuishoort. En welke grens hanteert de gemeente daarbij? 2. Op het pand waar de beoogde coffeeshop zich wil vestigen zit een horeca vergunning. Echter als wij het bestemmingsplan lezen lijkt een coffeeshop niet te vallen onder de genoemde categorieën (artikel 15.1.2 en bijlage 1 en 2a). Is het college het eens met de Swollwacht en ChristenUnie dat een coffeeshop zich dus helemaal niet mag vestigen in dit gebied? 3. En als dat klopt, waarom is dat niet eerder opgemerkt? Want dan had deze vergunningsaanvraag niet in behandeling mogen worden genomen; 4. hoe gaat het vervolgproces? op welke termijn neemt de gemeente een besluit over de ingediende zienswijzen? Hoe worden belanghebbenden en omwonenden daarover geïnformeerd zodat zij daarna nog bezwaar kunnen maken? 5. Op welke wijze wil de gemeente rekening houden met de vakantieperiode zodat omwonenden en belanghebbenden gewoon gebruik kunnen maken van hun recht? Met vriendelijke groeten, Fractie van ChristenUnie Fractie van Swollwacht Wietse de Boer / Silvia Bruggenkamp


Comments


bottom of page