top of page
  • Swollwacht

Doorontwikkeling Gemeentelijk Grondstoffenplan

Betoog van onze Fractievoorzitter Silvia Bruggenkamp tijdens het Raadsplein van 9 november 2020


[bron: pixaby.com] Vanavond ligt de Beslisnota “doorontwikkeling gemeentelijk grondstoffenplan” voor; Deze beslisnota, deze plannen, zijn bepaald niet één, twee drie tot stand gekomen en er is een lang en zorgvuldig proces aan voorafgegaan;

We zijn heel blij met waar we nu staan; Sinds ik mij verdiep in het afvaldossier ben ik mij veel bewuster geworden van wat afval eigenlijk is. Afval is lang niet alleen maar afval. De term grondstof is een veel betere! Bij ons thuis voorzitter, is mijn man altijd degene geweest die zorgdraagt voor het scheiden van afval. Hij kon het niet uitstaan als ik een stuk plastic gewoon in de afvalemmer gooide, helaas deed ik dat wel eens. En dan haalde hij het eruit en deed het in de speciale bak die wij hebben voor plastic. En met goed fatsoen kon ik nog geen leeg mosterdpotje in diezelfde afvalemmer gooien. Want dat is glas en dat kan worden hergebruikt; Ik vond dat vroeger best overdreven, het komt toch allemaal op één grote hoop dacht ik; De laatste jaren vind ik dat helemaal niet meer overdreven. Het is namelijk ontzettend belangrijk dat wij ons ervan bewust zijn dat ons afval voor een heel groot gedeelte uit grondstoffen bestaat, dat ons afval hergebruikt kan worden; Als iedereen zou leven als de gemiddelde Nederlander, hadden we 3,6 aardbollen nodig las ik op internet. Op dit moment legt de vraag naar grondstoffen een te groot beslag op de aarde. Dat heeft een enorme negatieve impact op zowel de betaalbaarheid van ons dagelijks leven, als op ons klimaat; In een circulair systeem gebruiken we producten langer en zetten we grondstoffen steeds opnieuw in; We vinden dat de doorontwikkeling van het gemeentelijk grondstoffenplan daar op een hele goede wijze aandacht voor vraagt; Het voorliggende voorstel beoogt, omzichtig en met respect met grondstoffen om te gaan. Dat is nodig voor ons milieu. De aarde wordt belast met afval. Hergebruik van grondstoffen, circulariteit, zijn waarden die belangrijker zijn dan ooit. Iets weggooien dat nog hergebruikt kan worden, dat past echt niet meer in deze tijd. Het voorliggende plan speelt daar op een prima manier op in; De implementatie van het Gemeentelijk Grondstoffenplan is tevens noodzakelijk om de door de Raad vastgestelde VANG-norm van 100 kilo per jaar te halen; Niets doen, gaat onze gemeente 2,3 miljoen euro per jaar kosten, en die rekening zou dan bij onze inwoners terecht komen! Dat is wat we niet willen voorzitter! De inzet van dit plan is dan ook de inzameling en verwerking van afval/grondstoffen, betaalbaar te houden, nu en in de toekomst; Want de kosten voor inzameling, scheiding en verwerking lopen de komende jaren fors op; Mensen die om welke reden dan ook, niet de mogelijkheid hebben afval te scheiden worden niet extra belast, integendeel. Daar vindt juist de differentiatie plaats waar wij altijd voor gepleit hebben. Bijvoorbeeld bij hoogbouw, of juist bij laagbouw zonder goede mogelijkheden afval kwijt te kunnen; Mensen die vanwege bijvoorbeeld luier- of incontinentiemateriaal meer afval hebben dan zij zouden willen, worden ontzien: er is geen sprake van dat deze mensen extra belast worden; Voor wat betreft de Zwolse minima voorzitter, ook hierin voorzien de voorliggende plannen. Onze Zwolse minima zullen worden gecompenseerd; Voorzitter, uitgangspunt is dat de afvalstoffenheffing niet wordt verhoogd. Tevens wordt het aanbieden van minder afval beloond maar overschrijdingen van het aanbod worden in rekening gebracht; Dat vraagt wel een andere inspanning. Want minder afval aanbieden, nadenken over wat afval is en wat grondstof, en daarmee je hoeveelheid afval beïnvloeden, is niet voor iedereen iets vanzelfsprekends; Het lijkt ons een proces van bewustwording, mensen moeten eigenlijk op een andere manier naar hun afval gaan kijken. Een proces waar mensen wellicht ondersteuning bij kunnen gebruiken. Kan de wethouder daar eens op ingaan? We snappen goed dat dit voor mensen best even wennen kan zijn. Goede communicatie is hierbij cruciaal; Tenslotte, voorzitter, de OPK-regeling. In eerder stadium is er al mee ingestemd dat deze regeling wordt afgebouwd en is er gezocht naar een alternatief;

En dat alternatief is er gekomen: “Mooi belonen”. We vinden dit een mooie regeling, die inzetbaar is voor álle Zwolse verenigingen! En die daadwerkelijk een goede bijdrage kan leveren aan een mooier en schoner Zwolle; Het sociale aspect, zoals het ondersteunen bij de afvalinzameling van inwoners die een helpende hand nodig hebben, spreekt ons bijzonder aan; Voorzitter dit alles gezegd hebbende, de fractie van Swollwacht staat achter de doorontwikkeling van het Gemeentelijk Grondstoffenplan zoals voorgesteld. We vinden het circulair verantwoord, we zijn ontzettend blij met het sociale flankerend beleid en we kunnen niet anders dan constateren dat hier een prima plan voorligt; We zien met veel belangstelling de uitwerking tegemoet en wensen het college en de ambtelijke organisatie daar alle succes bij; Voorzitter, dank u wel


Comments


bottom of page