top of page
  • Foto van schrijverSwollwacht

Debat Regiovisie beschermd wonen en maatschappelijke opvang – 06 december 2021

Uitgesproken door Silvia Bruggenkamp


Voorzitter, passende ondersteuning aan psychisch kwetsbare inwoners, daarover praten we vanavond; Het is onze ambitie vanuit de Hervormingsagenda psychisch kwetsbare personen een zo gewoon mogelijk leven te laten leiden, bij voorkeur in de eigen woon- en leefomgeving;

De gemeente zal na moeten gaan wat nodig is te realiseren dat inwoners zo veel mogelijk in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen en daarbij de ondersteuning krijgen die nodig is: hiertoe is een lokaal uitvoeringsplan van beschermd wonen naar beschermd thuis opgesteld; Naast het uitvoeringsplan is de regiovisie kaderstellend en richtinggevend voor de manier waarop beschermd wonen regionaal en lokaal wordt ingericht; Als risico wordt benoemd dat het objectieve budget de eerste jaren niet toereikend is om de kosten voor beschermd wonen te dekken. Komende periode komt hier meer informatie over; Het idee is, zo wordt aangegeven, dat de inwoners die vóór 1 januari 2023 zijn aangewezen op beschermd wonen dan zijn uitgestroomd, maar de mogelijkheid dat het budget niet toereikend is wordt nu al benoemd;

Aangegeven wordt dat door het voortdurend monitoren van de budgetten tijdig kan worden bijgestuurd als dat nodig is; Hoe groot schat het College de kans in dat de uitstroom niet evenredig verloopt aan de afbouw van het budget? Op welke wijze is deze uitstroom te beïnvloeden? Wat is er nodig om de ondersteuning en woonruimte voor inwoners in de wijken te realiseren? Een mogelijk gevolg als dat niet lukt is het intramuraal blijven huisvesten en ondersteunen van deze inwoners. Als risico wordt benoemd dat de gemeente Zwolle de ondersteuning en woonruimte niet weet te realiseren. Hoe wordt dit risico getackeld? Er zijn creatieve oplossingen nodig, schrijft het College in haar reactie aan de Participatieraad. Waaraan denkt het College als zij het over creatieve oplossingen heeft? De Participatieraad vraagt ook aandacht voor het risico dat begeleiders overbelast raken als zij zelf niet voldoende begeleiding krijgen. In haar reactie schrijft het College hier in uitvoeringsafspraken met aanbieders aandacht voor te vragen. Wat ons betreft voorzitter, is hier aandacht voor vragen niet voldoende. Voldoende begeleiding voor begeleiders moet gegarandeerd zijn! Kan het College toezeggen dat zij hiervoor zorg draagt? Voor wat betreft het faciliteren van de medewerkers van het Sociaal Wijkteam hebben wij ook zorgen. Op dit moment kan nog niet concreet omschreven worden hoe deze medewerkers worden gefaciliteerd en ondersteund. Ook hier willen we graag een toezegging van het College dàt deze medewerkers absoluut voldoende gefaciliteerd en ondersteund worden; Voorzitter, het is niet voor niets dat wij kritisch zijn op de stukken die vanavond voorliggen;

Mensen die voorheen in een instelling woonden vanwege hun psychische kwetsbaarheden worden nu in woonwijken geplaatst: de zogeheten ambulantisering van de geestelijke gezondheidszorg; Een duur woord voor een landelijke bezuinigingsmaatregel met grote maatschappelijke gevolgen op lokaal niveau; De impact van overlast door psychisch kwetsbaren is enorm. Het zelfstandig wonen van de één kan uitmonden in een nachtmerrie voor de ander, kan uitdraaien op een ondraaglijke woon- en leefsituatie. De ernstige overlast vindt met name plaats in wijken met veel sociale huur. Wijken die vaak toch al kwetsbaarder zijn; Het is ontzettend jammer dat de inforonde over overlast door psychisch kwetsbaren, de grote gevolgen die deze overlast heeft voor omwonenden maar ook voor de psychisch kwetsbaren zelf, niet heeft plaatsgevonden voorafgaand aan dit debat maar pas volgende week plaatsvindt; Het had mij in ieder geval geholpen meer inzicht te krijgen in de complexiteit van deze problemen; Voorzitter, laat duidelijk zijn, dat wij erin geloven psychisch kwetsbare inwoners een zo gewoon mogelijk leven te laten leiden. Maar absolute voorwaarde is goede ondersteuning daarbij; We zien dat in een aantal gevallen, we spreken daar helaas pas volgende week over verder, die goede ondersteuning ontbreekt en dat is nog vóórdat de doorcentralisatie plaats moet vinden; Dat maakt dat we bezorgd zijn voorzitter, en met het uitspreken van deze zorgen sluit ik mijn betoog af.

Comments


bottom of page