top of page
  • Swollwacht

Debat: Inzet extra Rijksmiddelen voor Zwolse culturele sector t.b.v. financiële schade Covid-19

zoals uitgesproken tijdens het digitale Raadsplein op 6 april 2021 door Fractievoorzitter Silvia Bruggenkamp


Voorzitter, dank u wel,

· Corona hakt erin. En de Corona-maatregelen hakken erin. Onze stad is veranderd. · Zwolle bruist niet meer. · Geen gezellig drukke winkelstraten, geen rumoerige overvolle terrassen, geen geschaterlach. Er zit geen muziek meer in lijkt het. En ik mis het.

· En, Voorzitter, waar in eerdere jaren allerlei uitingen van cultuur onze fijne stad extra deden glanzen, de stadse gezelligheid vervolmaakten, hangt sinds begin 2020 een doffe waas over de stad.

· De cultuursector, waar wij vanavond over spreken, ondervindt aanzienlijke negatieve gevolgen van de Coronacrisis, die zo hard om zich heen heeft geslagen.

· Het College heeft een onderzoek laten doen naar de effecten van de Corona-crisis in deze sector om de schade in beeld te brengen. · Voorzitter, de resultaten van dit onderzoek liegen er niet om. · De Corona-maatregelen hebben met name instellingen/gezelschappen en ZZP’ers getroffen, die sterk afhankelijk zijn van publieksinkomsten, projectsubsidies of losse opdrachten. Er is veel omzet verloren gegaan en de verliezen zijn groot.

· Meer dan 82% van de zelfstandigen in de culturele en creatieve sector ondervindt negatieve effecten en de grootste schade werd geleden in de categorieën podiumkunsten en dienstverlening.

· Uit het onderzoek blijkt dat organisaties als ANNO, Hedon, De Fundatie, De Stadkamer en de Zwolse Theaters geen ondersteuning op korte termijn nodig hebben. Eerdere financiële steun is met name aan deze instellingen ten goede gekomen.

· Een aantal producenten zal zonder gemeentelijke steun het komend half jaar niet overleven.

· Duidelijk is geworden dat de huidige wijze van subsidiering door middel van projectsubsidies niet toekomstbestendig is. Een beleid voor de langere termijn is dan ook nodig. · Wat overigens opvalt bij de projectsubsidies is dat de gemeente aangeeft coulance te betrachten bij het hanteren van de subsidievoorwaarden die van toepassing zijn. Maar het is onzeker is of provincie, fondsen en onderwijs eveneens een dergelijke coulance willen betrachten.

· Kan de wethouder in haar gesprekken met in ieder geval de provincie, aandringen op het hanteren van een vergelijkbare coulance? En zou zij willen toezeggen dit te doen?

· Voorzitter, het College stelt voor de nieuwe rijksmiddelen in te zetten voor faciliterende en/of presenterende instellingen en makers. Het is ons duidelijk dat daarmee tegemoet wordt gekomen aan een grote behoefte.

· Maar, Voorzitter, wat betekent dit – bijvoorbeeld – voor het Academiehuis? Die niet wordt genoemd als één van de groepen die financiële ondersteuning nodig heeft. We hebben daar grote zorgen over.

· Kan het Academiehuis haar faillissement tegemoet zien? Dat kan toch niet waar zijn?

· Als het op bezoekersaantallen aankomt staat het Academiehuis op de derde plek in Zwolle, met alleen De Fundatie en Waanders in de Broeren voor zich. Deze parel mag toch niet verloren gaan voor Zwolle?

· Kan de wethouder eens ingaan op de positie van het Academiehuis? Het Academiehuis heeft op dit moment geen plek in de culturele infrastructuur van Zwolle en valt daarmee buiten de boot. Welke mogelijkheden ziet de wethouder om het Academiehuis binnenboord te houden?

· Voorzitter, amateurkunst is eveneens van groot belang voor de stad. Dat zien we eigenlijk onvoldoende terug in het voorstel. Kan de wethouder hier eens op ingaan?

· Tijdens het debat over de Begroting 2021 vroeg ik namens de fractie van Swollwacht aandacht voor het Zwolse Balletjeshuis. Dit bijzondere huis wordt ook genoemd in het onderzoek, waarbij wordt aangegeven dat dit particuliere initiatief een groot publiek trekt. Daarmee zouden zij in aanmerking kunnen komen voor een structurele subsidie. Net als het Herman Brood-museum, De Sassenpoort en Cultuurschip Thor. Kan de wethouder hier al iets over zeggen?

· Voorzitter, ik zou graag willen afronden.

· De cultuursector lijdt onder de gevolgen van de Corona-crisis en het is noodzakelijk dat financiële ondersteuning van deze sector plaatsvindt.

· Het lijkt ons dat met het voorliggend voorstel een stap in de goede richting wordt gezet en in deze tijd is dat misschien het hoogst haalbare. · Afhankelijk van de reactie van de wethouder op onze inbreng zullen wij ons beraden op het indienen van moties.


Voorzitter, dank u wel.[bron afbeelding: Ingrid van der Veer, fractielid Swollwacht}

Comments


bottom of page